reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

b) sposób wyznaczania stref, w których stosuje się środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin, innych niż owoce i nasiona, gatunków: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, CaIamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei oraz rodzaju Washingtonia, o średnicy podstawy łodygi wynoszącej co najmniej 5 cm, zwanych dalej „roślinami szczególnie podatnymi na porażenie”;

2) zakres, w jakim do organizmu, o którym mowa w pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące organizmów kwarantannowych.

§ 2.
Jeżeli zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub zostało stwierdzone porażenie przez ten organizm roślin szczególnie podatnych na porażenie, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą obszar, na którym:

a) stwierdzono występowanie tego organizmu lub

b) są uprawiane rośliny szczególnie podatne na porażenie, które:

– wykazują objawy porażenia przez ten organizm,

– pochodzą z tej samej partii roślin przeznaczonych do sadzenia co rośliny, o których mowa w tiret pierwszym, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez ten organizm;

2) strefę bezpieczeństwa, której granica przebiega w odległości co najmniej 10 km od granicy strefy porażenia, mając w szczególności na względzie stopień porażenia roślin w strefie porażenia, biologię tego organizmu, termin wykrycia tego organizmu oraz obecność w sąsiedztwie strefy porażenia innych niż określone w pkt 1 lit. b roślin szczególnie podatnych na porażenie.

§ 3.
W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa:

1) przeprowadza się zabiegi mające na celu zniszczenie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w tym poprzez:

a) zniszczenie roślin, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b,

b) czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których zostało stwierdzone występowanie tego organizmu lub które miały kontakt z roślinami, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 4.
Jeżeli podczas kontroli prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa, w okresie trzech kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w strefach tych nie przeprowadza się działań określonych w § 3.
§ 5.
Rośliny szczególnie podatne na porażenie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571, z późn. zm.4));

2) podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

4) w rubryce „dodatkowa deklaracja” świadectwa fitosanitarnego zostały zamieszczone informacje, że rośliny te były uprawiane:

a) na terytorium państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) na obszarach państw trzecich wolnych od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych5), a nazwę obszarów umieszczono w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, lub

c) przez co najmniej rok przed wywozem w miejscu produkcji:

– wpisanym do urzędowego rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego oraz podlegającym regularnym kontrolom przeprowadzanym przez tę służbę,

– w którym rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm,

– w którym, podczas urzędowych kontroli przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, w tym bezpośrednio przed wysyłką roślin szczególnie podatnych na porażenie, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1;

5) w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6.
Rośliny szczególnie podatne na porażenie, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z państw trzecich, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych;

2) podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

4) były uprawiane:

a) na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) na obszarach państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich wolnych od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych5), lub

c) przez co najmniej dwa lata przed ich przemieszczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w miejscu produkcji, w którym:

– rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm,

– podczas urzędowych kontroli, przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

d) przez co najmniej rok przed ich przemieszczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego zostały one wprowadzone z państwa trzeciego po spełnieniu wymagań określonych w § 5 pkt 4 lit. c, w miejscu produkcji, w którym:

– rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm,

– podczas urzędowych kontroli, przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 7.
Do organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych stosuje się w zakresie określonym w art. 9 ustawy.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2007/365/WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 24).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 138, poz. 1466, z 2005 r. Nr 81, poz. 715 i Nr 153, poz. 1277 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 233 i Nr 118, poz. 810.

5) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, wydany na podstawie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 57, poz. 283).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama