reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za naruszenie polegające na:

1) niezłożeniu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego kopii deklaracji, o której mowa w art. 25 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, lub niepoinformowaniu o zmianie tej deklaracji,

2) nieprzekazaniu dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego umowy, o której mowa w art. 26 rozporządzenia nr 1973/2004, lub niepoinformowaniu o zmianie lub rozwiązaniu tej umowy

wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = (P x 60 euro x W) x 15%

gdzie:

K

oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych.

P

oznacza powierzchnię określoną w umowie dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne lub w deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie,

W

oznacza kurs euro, o którym mowa w § 5.

 

§ 2.
Za naruszenie:

1) obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004,

2) polegające na niezłożeniu informacji, o której mowa w art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004

wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = [(A : B) x 60 euro x W] x 15 %

gdzie:

 

K

oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych.

B

oznacza plon reprezentatywny określony w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych.

W

oznacza kurs euro, o którym mowa w § 5,

A

oznacza ilość:

 

nieprzyjętych zgodnie z zawartą umową roślin energetycznych od wnioskodawcy, jeżeli został naruszony obowiązek, o którym mowa w art. 36 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004,

 

otrzymanych od wnioskodawcy roślin energetycznych, o której zatwierdzony podmiot skupujący lub zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza nie poinformowała zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004.

 

§ 3.
Za naruszenia, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3 lit. c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, zwanej dalej „ustawą”, wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = (A : B) x 60 euro x W

gdzie:

 

K

oznacza wysokość kary pieniężnej, wyrażoną w złotych.

B

oznacza plon reprezentatywny określony w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych,

W

oznacza kurs euro, o którym mowa w § 5,

A

oznacza ilość:

 

roślin energetycznych niewykorzystanych lub nieprzetworzonych na cele energetyczne bezpośrednio w gospodarstwie w przypadku naruszeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

 

roślin energetycznych wykorzystanych lub przetworzonych na cele energetyczne w sposób niezgodny z przepisami w przypadku naruszeń, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. c ustawy.

 

§ 4.
Za naruszenia, o których mowa w art. 45 ust. 1:

1) pkt 1:

a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 1,

b) lit. d–h,

2) pkt 2:

a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 2,

b) lit. c,

c) lit. e w zakresie nieobjętym § 2 pkt 2,

d) lit. f i g,

3) pkt 3:

a) lit. a w zakresie nieobjętym § 1 pkt 2,

b) lit. b w zakresie nieobjętym § 2 pkt 1,

c) lit. d,

d) lit. f w zakresie nieobjętym § 2 pkt 2,

e) lit. g i h,

4) pkt 4

ustawy, wysokość kary pieniężnej wynosi 1000 złotych.

§ 5.
Do ustalenia wysokości kar pieniężnych, o których mowa w § 1–3, stosuje się kurs wymiany euro na złote ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym stwierdzono naruszenie skutkujące wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. H. Kowalczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama