| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 października 2007 r.

w sprawie usuwania pojazdów

Na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb oraz warunki współdziałania z Policją i innymi podmiotami uprawnionymi do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących parkingi strzeżone;

2) szczegółowy tryb oraz jednostki i warunki ich współdziałania w zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane;

3) tryb i warunki wydawania pojazdu z parkingu;

4) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa;

5) tryb postępowania w zakresie przejęcia pojazdu na własność gminy.

2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozporządzenia jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

§ 2.
1. W zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, współdziałają:

1) Policja;

2) straż gminna (miejska);

3) Straż Graniczna;

4) organy celne;

5) Inspekcja Transportu Drogowego;

6) osoba dowodząca akcją ratowniczą;

7) wyznaczone przez starostę jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone.

2. W zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, współdziałają:

1) Policja;

2) straż gminna (miejska);

3) organy gminy;

4) zarządca drogi;

5) wyznaczone przez starostę jednostki usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone.

§ 3.
1. Współdziałanie jednostek usuwających pojazdy lub prowadzących parkingi strzeżone z podmiotami, które wydały dyspozycję usunięcia pojazdu, polega na szybkim i sprawnym wykonaniu dyspozycji lub przyjęciu pojazdu na parking oraz wydaniu pojazdu z parkingu osobie uprawnionej.

2. Pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym, położonym w miarę możliwości najbliżej miejsca, z którego został usunięty.

§ 4.
1. Usunięcie pojazdu z drogi przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 oraz ust. 2 pkt 1 lub 2, polega na wydaniu dyspozycji wyznaczonej przez starostę jednostce.

2. Organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza podmiotowi, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lub 2, potrzebę usunięcia pojazdu z drogi.

3. Dyspozycję wydaje w formie pisemnej funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po osobistym upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu.

4. Dyspozycję można wydać ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.

5. Wzór dyspozycji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, powiadamia o tym niezwłocznie:

1) komendanta powiatowego Policji, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd;

2) właściciela pojazdu – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1–3 ustawy;

3) właściwy organ gminy – w przypadku usunięcia pojazdu z drogi w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy.

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy wskazać skutki nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy.

3. Organ gminy, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu ustalenie właściciela pojazdu. Organ gminy powiadamia właściciela pojazdu o usunięciu pojazdu oraz o skutkach nieodebrania pojazdu w terminie określonym w art. 50a ust. 2 ustawy.

4. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o doręczeniach.

5. Komendant powiatowy Policji umieszcza informację o usunięciu pojazdu z drogi w ewidencji prowadzonej na podstawie art. 20 ust. 1 i 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.3)).

§ 6.
1. Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które wydaje:

1) organ gminy – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy;

2) podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1–3 ustawy.

2. Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Warunkiem wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 130a ust. 5c ustawy, a ponadto w przypadku pojazdu:

1) usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy, dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w stosunku do pojazdu zarejestrowanego za granicą – dowodu wniesienia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach;

2) usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy – zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

4. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu.

§ 7.
1. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 50a ust. 2 ustawy jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, właściwy miejscowo organ gminy oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

2. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu, właściwy miejscowo urząd skarbowy oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

3. Podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przesyła niezwłocznie odpowiednio do organu gminy lub właściwego miejscowo urzędu skarbowego kopię powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, wraz z potwierdzeniem jego doręczenia.

§ 8.
1. O przejęciu na rzecz Skarbu Państwa orzeka naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Przed wydaniem orzeczenia należy powiadomić właściciela pojazdu o wszczęciu postępowania w sprawie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa.

2. O przejęciu pojazdu na własność gminy orzeka rada gminy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel pojazdu został ustalony.

§ 9.
Uprawnienia Policji określone w rozporządzeniu przysługują odpowiednio Żandarmerii Wojskowej w stosunku do osób wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.4)) oraz wojskowym organom porządkowym w stosunku do osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 3–6 tej ustawy.
§ 10.
Wzory dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134, poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451 oraz z 2004 r. Nr 32, poz. 283).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

Załącznik 1. [WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 października 2007 r. (poz. 1377)

Załącznik nr 1

WZÓR DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU ZASTRZEŻONEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU ZASTRZEŻONEGO

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie uchylone 26 lipca 2011 r. na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz.U. Nr 143, poz. 845) w zakresie w nim uregulowanym oraz na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 143, poz. 846) w zakresie w nim uregulowanym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »