| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych1)

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz. 743, z 2005 r. Nr 68, poz. 586 oraz z 2007 r. Nr 78, poz. 526) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli włókien tekstylnych:

a) lp. 30 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

„30

poliamid

włókno utworzone z syntetycznych makrocząsteczek liniowych zawierających w łańcuchu powtarzające się wiązania amidowe, z których co najmniej 85 % jest dołączonych do segmentów alifatycznych lub cykloalifatycznych”

 

b) dodaje się lp. 46 w brzmieniu:

 

1

2

3

„46

elastoolefina

włókno utworzone w co najmniej 95 % swojej masy z częściowo usieciowanych makrocząsteczek zbudowanych z etylenu i co najmniej jednej innej olefiny; włókno to rozciągnięte do półtora raza w stosunku do długości początkowej i po odjęciu naprężenia natychmiast powraca do swojej długości początkowej”

 

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w pkt 1 Zasady ogólne w ppkt I Metody analizy chemicznej:

– w ppkt I.3. Aparatura i odczynniki dodaje się pozycje I.3.2.4.–I.3.2.7. w brzmieniu:

„I.3.2.4. Aceton

I.3.2.5. Kwas ortofosforowy

I.3.2.6. Mocznik

I.3.2.7. Wodorowęglan sodu.”,

– ppkt I.6. Obróbka wstępna laboratoryjnej próbki badawczej otrzymuje brzmienie:

„I.6. Obróbka wstępna laboratoryjnej próbki badawczej

W przypadku gdy w mieszance występują substancje (elementy), które zgodnie z § 31–36 rozporządzenia nie zostają uwzględniane w obliczeniach składu próbki, należy je najpierw usunąć poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, która nie uszkadza żadnego z włókien składowych.

W tym celu substancje niewłókniste mogą być ekstrahowane za pomocą petrooleju i wody. Ekstrakcję prowadzi się w aparacie Soxhleta przy użyciu petrooleju przez 1 godzinę przy minimum 6 cyklach na godzinę.

Należy pozwolić, aby petroolej odparował z próbki, która będzie ekstrahowana wodą poprzez moczenie przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej, a następnie moczenie przez kolejną godzinę w temperaturze 65±5 °C, okresowo mieszając zawartość naczynia, przy czym stosunek masy próbki/wody powinien wynosić 1:100. Nadmiar wody należy usunąć z próbki przez wyciśnięcie, odsysanie lub odwirowanie, a następnie pozostawić próbkę do wyschnięcia na powietrzu.

W przypadku elastoolefiny lub mieszanek włókien zawierających elastoolefinę i inne włókna (wełnę, sierść zwierzęcą, jedwab, bawełnę, len, konopie, jutę, manilę, ostnicę, kokos, żarnowiec, ramię, sizal, włókno miedziowe, modal, włókno białkowe, wiskozę, akryl, poliamid, poliester, elastomultiester) wyżej opisana procedura musi być zmieniona, poprzez zastąpienie petrooleju acetonem.

W przypadku mieszanek włókien zawierających elastoolefinę i acetat w ramach wstępnej obróbki należy zastosować następującą procedurę. Próbkę należy ekstrahować przez 10 minut w temperaturze 80 °C w roztworze zawierającym 25 g/l 50 % kwasu ortofosforowego i 50 g/l mocznika. Stosunek objętości próbki do wody wynosi 1:100. Próbkę wypłukać w wodzie, następnie osączyć i zanurzyć w 0,1 % roztworze wodorowęglanu sodu, po czym ostrożnie wypłukać w wodzie.

W przypadku gdy substancja niewłóknista nie może zostać wyekstrahowana za pomocą petrooleju i wody, należy ją usunąć przez zastąpienie metody wodnej opisanej powyżej odpowiednią metodą, która nie zmienia w sposób istotny żadnego ze składników. Jednakże w przypadku niektórych surowych naturalnych włókien roślinnych (np. juty, kokosu) należy zaznaczyć, że zwykła obróbka wstępna przy użyciu petrooleju i wody nie usuwa wszystkich naturalnych substancji niewłóknistych. Mimo to nie stosuje się dodatkowej obróbki wstępnej, jeżeli próbka zawiera apretury nierozpuszczalne zarówno w wodzie, jak i w petrooleju.

Raporty z analiz powinny zawierać pełną informację na temat metod użytych w obróbce wstępnej.”,

b) w pkt 2 Metody szczegółowe:

– Tabela podsumowująca otrzymuje brzmienie:

„Tabela podsumowująca

Metoda

Zakres stosowania

Odczynnik

nr1

acetat

niektóre inne włókna

aceton

nr 2

niektóre włókna białkowe

niektóre inne włókna

podchloryn

nr 3

wiskoza, włókno miedziowe lub niektóre typy modalne, lub niektóre typy modali

bawełna lub elastoolefina

kwas mrówkowy i chlorek cynku

nr 4

poliamid

niektóre inne włókna

kwas mrówkowy 80%

nr 5

acetat

triacetat lub elastoolefina

alkohol benzylowy

nr 6

triacetat lub polilaktyd

niektóre inne włókna

dichlorometan

nr 7

niektóre włókna celulozowe

poliester, elastomultiester lub elastoolefina

kwas siarkowy 75%

nr 8

akryl, niektóre modakryle lub niektóre włókna chlorowe

niektóre inne włókna

dimetyloformamid

nr 9

niektóre włókna chlorowe

niektóre inne włókna

disiarczek węgla i aceton 55,5/44,5

nr 10

acetat

niektóre włókna chlorowe lub elastoolefina

kwas octowy lodowaty

nr 11

jedwab

wełna lub sierść, lub elastoolefina

kwas siarkowy 75%

nr 12

juta

niektóre włókna pochodzenia zwierzęcego

oznaczanie zawartości azotu

nr 13

polipropylen

niektóre inne włókna

ksylen

nr 14

włókna chlorowe, elastoolefina

niektóre inne włókna

stężony kwas siarkowy

nr 15

włókna chlorowe, niektóre modakryle, niektóre elastany, acetaty i triacetaty

niektóre inne włókna

cykloheksanon”

 

– w metodzie nr 1 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) acetatu

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, lnem, konopiami, jutą, manilą, ostnicą, kokosem, żarnowcem, ramią, sizalem, włóknem miedziowym, modalem, włóknem białkowym, wiskozą, akrylem, poliamidem, poliestrem, elastomultiestrem i elastoolefiną.

Metody tej nie stosuje się do acetatu zdeacetylowanego powierzchniowo.”,

– w metodzie nr 2 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) niektórych włókien białkowych, tzn. wełny, sierści zwierzęcej, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiu, włókien białkowych

z

2) bawełną, włóknem miedziowym, modalem, włóknem chlorowym, poliamidem, poliestrem, polipropylenem, elastanem, włóknem szklanym, elastomultiestrem i elastoolefiną.

Jeżeli w mieszance występują różne włókna białkowe, to, stosując tę metodę, można określić ich całkowitą ilość, ale nie można określić zawartości procentowej każdego z tych włókien oddzielnie.”,

– w metodzie nr 3:

– – pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) wiskozy lub włókna miedziowego, włącznie z niektórymi typami modali,

z

2) bawełną i elastoolefiną”,

– – pkt 5 Obliczanie i podawanie wyników otrzymuje brzmienie:

„5. Obliczanie i podawanie wyników

Wyniki obliczyć w sposób opisany w Zasadach ogólnych. Wartość d dla bawełny wynosi 1,02, a dla elastoolefiny – 1,00.”,

– w metodzie nr 4:

– – tytuł metody otrzymuje brzmienie:

„Poliamid i niektóre inne włókna (metoda z zastosowaniem 80 % kwasu mrówkowego)”,

– – pkt 1 Zakres stosowania i pkt 2 Zasada metody otrzymują brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) poliamidu

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, akrylem, włóknem chlorowym, poliestrem, polipropylenem, włóknem szklanym, elastomultiestrem i elastoolefiną.

Jak podano wyżej, metodę stosuje się do mieszanek zawierających wełnę, ale kiedy zawartość jej przekracza 25 %, należy stosować metodę nr 2 (rozpuszczenie wełny w zasadowym roztworze podchlorynu sodu).

2. Zasada metody

Włókno poliamidowe znajdujące się w znanej masie mieszanki w stanie suchym rozpuszcza się w kwasie mrówkowym. Pozostałości zbiera się, przemywa, suszy i waży; ich masę, po wprowadzeniu ewentualnej poprawki, wyraża się jako odsetek suchej masy mieszanki. Zawartość procentowa poliamidu jest różnicą.”,

– w metodzie nr 5 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) acetatu

z

2) triacetatem i elastoolefiną.”,

– w metodzie nr 6:

– – pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) triacetatu lub polilaktydu

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w Ip. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, akrylem, poliamidem, poliestrem, włóknem szklanym, elastomultiestrem i elastoolefiną.

Uwaga:

Triacetaty, które uległy częściowej hydrolizie podczas obróbki końcowej, przestają być całkowicie rozpuszczalne. W tym przypadku metody tej nie stosuje się.”,

– – pkt 5 Obliczanie i podawanie wyników otrzymuje brzmienie:

„5. Obliczanie i podawanie wyników

Wyniki obliczyć w sposób opisany w Zasadach ogólnych. Wartość d wynosi 1,00, z wyjątkiem poliestru, elastomultiestru i elastoolefiny, dla których wartość d wynosi 1,01.”,

– w metodzie nr 7 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) bawełny, lnu, konopi, ramii, włókna miedziowego, modalu, wiskozy

z

2) poliestrem, elastomultiestrem i elastoolefiną.”,

– w metodzie nr 8 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) akryli, niektórych modakryli lub niektórych włókien chlorowych1)

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, poliamidem, poliestrem, elastomultiestrem i elastoolefiną.

Stosuje się ją również do akryli oraz niektórych modakryli wybarwionych barwnikami metalokompleksowymi, niewymagającymi chromowania po barwieniu.”,

– w metodzie nr 9 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) niektórych włókien chlorowych, tzn. niektórych polichlorków winylu, dochlorowanych lub nie1)

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, akrylem, poliamidem, poliestrem, włóknem szklanym.

Jeżeli zawartość wełny lub jedwabiu w mieszance przekracza 25 %, należy stosować metodę nr 2. Jeżeli zawartość w mieszance poliamidu przekracza 25 %, stosuje się metodę nr 4.”,

– w metodzie nr 10 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) acetatu

z

2) niektórymi włóknami chlorowymi, tzn. polichlorkiem winylu, dochlorowanymi lub nie, oraz elastoolefiną.”,

– w metodzie nr 11:

– – pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) jedwabiu

z

2) wełną lub sierścią zwierzęcą, o której mowa w Ip. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, i elastoolefiną”,

– – pkt 5 Obliczanie i podawanie wyników otrzymuje brzmienie:

„5. Obliczanie i podawanie wyników

Wyniki obliczyć w sposób opisany w Zasadach ogólnych. Wartość d wynosi 0,985 w przypadku wełny, a 1,00 w przypadku elastoolefiny.”,

– w metodzie nr 13 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) włókna polipropylenowego

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, triacetatem, wiskozą, akrylem, poliamidem, poliestrem i włóknem szklanym.”,

– w metodzie nr 14 pkt 1 Zakres stosowania i pkt 2 Zasada metody otrzymują brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) włókien chlorowych na bazie homopolimeru chlorku winylu (dochlorowanego lub nie), elastoolefiny

z

2) bawełną, acetatem, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, niektórymi akrylami, niektórymi modakrylami, poliamidem i poliestrem.

Modakryle są włóknami, które zanurzone w stężonym kwasie siarkowym (gęstość względna 1,84 w 20 °C) tworzą przezroczysty roztwór.

Metoda ta może być stosowana w szczególności zamiast metod nr 8 i 9.

2. Zasada metody

Włókna, o których mowa w pkt 1.2, znajdujące się w znanej masie mieszanki w stanie suchym rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym (gęstość względna 1,84 w 20 °C). Pozostałości włókna chlorowego lub elastoolefiny zbiera się, przemywa, suszy i waży; ich masę, po wprowadzeniu ewentualnej poprawki, wyraża się jako odsetek suchej masy mieszanki. Zawartość procentowa drugiego składnika jest różnicą.”.

– w metodzie nr 15 pkt 1 Zakres stosowania otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres stosowania

Niniejszą metodę stosuje się, po usunięciu substancji niewłóknistych, do mieszanek dwuskładnikowych:

1) acetatu, triacetatu, włókien chlorowych, modakryli i niektórych elastanów

z

2) wełną, sierścią zwierzęcą, o której mowa w lp. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, jedwabiem, bawełną, włóknem miedziowym, modalem, wiskozą, poliamidem, akrylem, włóknem szklanym.

Jeżeli stwierdzono obecność modakrylu lub elastanu, to, w celu stwierdzenia, czy włókno jest całkowicie rozpuszczalne w odczynniku, należy przeprowadzić próbę wstępną.

Do analizy mieszanek zawierających włókna chlorowe można stosować również metodę nr 9 lub metodę nr 14.”;

3) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w części 2 Przykłady obliczania zawartości procentowej składników w niektórych mieszankach trójskładnikowych z wykorzystaniem metod opisanych w punkcie I.8.1 rozdziału I części 1 wariant 1 wraz ze zdaniem wprowadzającym otrzymują brzmienie:

„Rozpatrujemy następujący przypadek. W wyniku analizy ilościowej okazało się, że w skład mieszanki włókien wchodzą: 1. wełna zgrzebna; 2. poliamid; 3. niebielona bawełna.

Wariant 1

Jeżeli stosujemy ten wariant, tzn. posługujemy się dwoma różnymi próbkami, usuwając jeden ze składników (A = wełnę) pierwszej próbki i drugi składnik (B = poliamid) drugiego wzorca, możemy otrzymać następujące wyniki:

1. Sucha masa pierwszej próbki, po obróbce wstępnej (m1) = 1,6000 g

2. Sucha masa pozostałości, po poddaniu działaniu alkalicznego podchlorynu sodowego (poliamid + bawełna) (r1) = 1,4166 g

3. Sucha masa drugiej próbki, po obróbce wstępnej (m2) = 1,8000 g

4. Sucha masa pozostałości, po poddaniu działaniu kwasu mrówkowego (wełna + bawełna) (r2) = 0,9000 g

Poddanie działaniu alkalicznego podchlorynu sodowego nie powoduje żadnego ubytku masy poliamidu, natomiast niebielona bawełna traci 3 % masy, tak że d1 = 1,0 i d2 = 1,03.

Poddanie działaniu kwasu mrówkowego nie powoduje żadnego ubytku masy wełny i niebielonej bawełny, tak że d3 i d4 = 1,0.

Jeżeli skorzystamy z wzoru przedstawionego w punkcie I.8.1.1 części 1, wartości uzyskane w wyniku przeprowadzenia analizy chemicznej i uwzględnienia współczynników korygujących będą następujące:

infoRgrafika

Zawartość procentowa poszczególnych suchych i oczyszczonych włókien w mieszance jest następująca: wełna 10,30 %, poliamid 50,00 %, bawełna 39,70 %.

Wartości te należy skorygować, korzystając z wzorów przedstawionych w punkcie I.8.2 części 1 niniejszego załącznika, uwzględniając wartości dodatków handlowych wilgotności oraz współczynniki korygujące, uwzględniające ewentualne ubytki masy, które nastąpiły w wyniku obróbki wstępnej.

Zgodnie z tym, co zostało określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia, wartości dodatku handlowego w zakresie dopuszczalnej zawartości wilgotności są następujące: wełna zgrzebna 17,00 %, poliamid 6,25 %, bawełna 8,50 %. Ponadto w wyniku obróbki wstępnej poprzez poddanie działaniu petrooleju i wody nastąpił 4 % ubytek masy niebielonej bawełny. Otrzymujemy więc:

infoRgrafika

Skład mieszanki jest więc następujący:

wełna 48,4 %, poliamid 40,6 %, bawełna 11,0% = 100 %.”,

b) w części 3 Tabela rodzajów trójskładnikowych mieszanek włókien, do których analizy mogą być używane metody dla włókien dwuskładnikowych, otrzymuje brzmienie:

 

„Nr mieszanki

Włókna składnikowe

 

 

 

Numer metody

1

2

3

4

5

6

1

wełna lub sierść zwierzęca

wiskoza, włókno miedziowe lub

bawełna

1 i/lub 4

2 (alkaliczny podchloryn sodu) i

niektóre rodzaje modali

3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy)

2

wełna lub sierść zwierzęca

poliamid 6
lub poliamid 6.6

bawełna, wiskoza, włókno miedziowe lub modal

1 i/lub 4

2 (alkaliczny podchloryn sodu)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

3

wełna, sierść zwierzęca lub
jedwab

niektóre włókna chlorowe

wiskoza,
włókno miedziowe, modal lub bawełna

1 i/lub 4

2 (alkaliczny podchloryn sodu)
i
9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w)

4

wełna lub sierść zwierzęca

poliamid 6 lub poliamid 6.6

poliester,
polipropylen, akryl lub włókno szklane

1 i/lub 4

2 (alkaliczny podchloryn sodu)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

5

wełna, sierść zwierzęca lub jedwab

niektóre włókna chlorowe

poliester,
akryl, poliamid lub włókno szklane

1 i/lub 4

2 (alkaliczny podchloryn sodu)
i
9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w)

6

jedwab

wełna lub sierść zwierzęca

poliester

2

11 (kwas siarkowy 75% w/w)
i
2 (alkaliczny podchloryn sodu)

7

poliamid 6 lub poliamid 6.6

akryl

bawełna, wiskoza, włókno miedziowe lub modal

1 i/lub 4

4 (kwas mrówkowy 80% w/w)
i
8 (dimetyloformamid)

8

niektóre włókna chlorowe

poliamid 6 lub poliamid 6.6

bawełna, wiskoza, włókno miedziowe lub modal

1 i/lub 4

8 (dimetyloformamid) i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)
lub
9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

9

akryl

poliamid 6
lub poliamid 6.6

poliester

1 i/lub 4

8 (dimetyloformamid)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

10

acetat

poliamid 6
lub poliamid 6.6

wiskoza, bawełna, włókno miedziowe lub modal

4

1 (aceton)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

11

niektóre włókna chlorowe

akryl

poliamid

2 i/lub 4

9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 44,5 w/w) i 8 (dimetyloformamid)

12

niektóre włókna chlorowe

poliamid 6
lub poliamid 6.6

akryl

1 i/lub 4

9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

13

poliamid 6
lub poliamid 6.6

wiskoza, włókno miedziowe,
modal lub bawełna

poliester

4

4 (kwas mrówkowy 80% w/w)
i
7 (kwas siarkowy 75% w/w)

 

1

2

3

4

5

6

14

acetat

wiskoza,

poliester

4

1 (aceton)
i

włókno miedziowe,

7 (kwas siarkowy 75% w/w)

modal lub bawełna

 

15

akryl

wiskoza, włókno miedziowe, modal lub bawełna

poliester

4

8 (dimetyloformamid) i
7 (kwas siarkowy 75% w/w)

16

acetat

wełna, sierść zwierzęca lub jedwab

bawełna, wiskoza,

4

1 (aceton)
i

włókno miedziowe,

2 (alkaliczny podchloryn sodu)

modal, poliamid, poliester,
akryl

17

triacetat

wełna, sierść zwierzęca lub jedwab

bawełna, wiskoza,

4

6 (dichlorometan)

włókno miedziowe,

i

modal,

poliamid.

2 (alkaliczny podchloryn sodu)

poliester,

akryl

18

akryl

wełna, sierść zwierzęca lub

poliester

1 i/lub 4

8 (dimetyloformamid)
i

jedwab

2 (alkaliczny podchloryn sodu)

19

akryl

jedwab

wełna lub sierść

4

8 (dimetyloformamid) i

zwierzęca

7 (kwas siarkowy 75% w/w)

20

akryl

wełna, sierść zwierzęca lub

bawełna, wiskoza,

1 i/lub 4

8 (dimetyloformamid) i

jedwab

włókno miedziowe lub

2 (alkaliczny podchloryn sodu)

modal

21

wełna, sierść zwierzęca lub

bawełna, wiskoza, włókno miedziowe,

poliester

4

2 (alkaliczny podchloryn sodu) i

jedwab

modal

7 (kwas siarkowy 75% w/w)

22

wiskoza, włókno miedziowe lub

bawełna

poliester

2 i/lub 4

3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy) i

niektóre rodzaje modalu

7 (kwas siarkowy 75% w/w)

 

1

2

3

4

5

6

23

akryl

wiskoza, włókno miedziowe lub
niektóre rodzaje modalu

bawełna

4

8 (dimetyloformamid) i
3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy)

24

niektóre włókna chlorowe

wiskoza, włókno miedziowe lub
niektóre rodzaje modalu

bawełna

1 i/lub 4

9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w) i
3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy) lub
8 (dimetyloformamid)
i 3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy)

25

acetat

wiskoza, włókno miedziowe lub niektóre rodzaje modalu

bawełna

4

1 (aceton)
i
3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy)

26

triacetat

wiskoza, włókno miedziowe lub niektóre rodzaje modalu

bawełna

4

6 (dichlorometan)
i
3 (chlorek cynku/kwas mrówkowy)

27

acetat

jedwab

wełna lub sierść zwierzęca

4

1 (aceton)
i
11 (kwas siarkowy 75% w/w)

28

triacetat

jedwab

wełna lub sierść zwierzęca

4

6 (dichlorometan)
i
11 (kwas siarkowy 75% w/w)

29

acetat

akryl

bawełna, wiskoza,
włókno miedziowe lub modal

4

1 (aceton)
i
8 (dimetyloformamid)

30

triacetat

akryl

bawełna, wiskoza,
włókno miedziowe lub modal

4

6 (dichlorometan)
i
8 (dimetyloformamid)

31

triacetat

poliamid 6
lub poliamid 6.6

bawełna, wiskoza,
włókno miedziowe lub modal

4

6 (dichlorometan)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

32

triacetat

bawełna, wiskoza
włókno miedziowe lub modal

poliester

4

6 (dichlorometan)
i
7 (kwas siarkowy 75% w/w)

33

acetat

poliamid 6 lub
poliamid 6.6

poliester lub
akryl

4

1 (aceton)
i
4 (kwas mrówkowy 80% w/w)

34

acetat

akryl

poliester

4

1 (aceton)
i
8 (dimetyloformamid)

35

niektóre włókna chlorowe

bawełna, wiskoza,
włókno miedziowe lub modal

poliester

4

8 (dimetyloformamid) i
7 (kwas siarkowy 75% w/w)
lub
9 (disiarczek węgla/ aceton 55,5 : 44,5 w/w) i
7 (kwas siarkowy 75% w/w)”

 

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w tabeli Dodatki handlowe stosowane do obliczania masy włókien zawartych w produkcie włókienniczym:

a) lp. 30 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

„30.

poliamid

 

 

odcinkowy

6,25

 

ciągły

5,75”

 

 

 

 

b) dodaje się Ip. 46 w brzmieniu:

1

2

3

„46.

elastoolefina

1,50”

 

 

 

 

§ 2.
Produkty włókiennicze oznaczone dotychczasowo stosowaną nazwą włókna syntetycznego „polyamid” lub „nylon” wprowadzone na rynek przed dniem 2 lutego 2008 r. mogą znajdować się na rynku polskim do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 2 lutego 2009 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki nr 1 i nr 2 do dyrektywy 96/74/WE w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (Dz. Urz. UE L 28 z 03.02.2007, str. 13) oraz dyrektywy Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik nr 2 do dyrektywy 96/73/WE w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych (Dz. Urz. UE L 28 z 03.02.2007, str. 14).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »