| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) przesiedlenie się do nowego miejsca pełnienia służby – zmianę miejsca zamieszkania żołnierza, członków jego rodziny i ich zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej;

7) miejscowość, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne – miejscowość, do której czas dojazdu publicznymi środkami transportu, przewidziany w rozkładzie jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) najbliższej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliższej miejsca zamieszkania, bez uwzględnienia dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której żołnierz dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe, z tym że w przypadku gdy do tej miejscowości istnieją różne możliwości dojazdu, do obliczenia czasu dojazdu przyjmuje się czas jazdy ze stacji (przystanku) o najdogodniejszym połączeniu.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dodatek za rozłąkę.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Żołnierzowi przeniesionemu służbowo do miejscowości, do której jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, w wysokości udokumentowanej imiennym biletem miesięcznym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego.

4. W przypadku nieprzedłożenia biletu, o którym mowa w ust. 3, żołnierz otrzymuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny imiennego biletu miesięcznego na przejazd w klasie II pociągu osobowego, przewidzianego dla najkrótszej odległości pomiędzy stacją (przystankiem) najbliższą miejscu zamieszkania a stacją (przystankiem) najbliższą miejscu pełnienia służby – za każdy dzień wykonywania zadań służbowych w nowym miejscu pełnienia służby.

5. Zwrot kosztów przejazdów oraz ryczałt, o których mowa w ust. 3 i 4, nie przysługują żołnierzowi, który:

1) posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby z innego tytułu;

2) został przeniesiony:

a) do miejscowości, w której on sam lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest zameldowany na pobyt stały,

b) do miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne.”;

3) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy członkowie rodziny żołnierza odbywają przejazd do nowego miejsca zamieszkania w innym terminie niż żołnierz, wysokość należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się według stawek i cen biletów obowiązujących w dniu ich przejazdu.”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi przeniesionemu służbowo, który przesiedlił się do nowego miejsca pełnienia służby, przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:

1) 250 % najniższego uposażenia – jeżeli żołnierz przesiedlił się z członkami rodziny;

2) 50 % najniższego uposażenia – jeżeli żołnierz:

a) jest samotny albo

b) przesiedlił się bez członków rodziny.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, po przesiedleniu się członków rodziny przysługuje wyrównanie zasiłku osiedleniowego w wysokości 200 % najniższego uposażenia. W takim przypadku wyrównanie zasiłku ustala się, przyjmując stawkę najniższego uposażenia z dnia przesiedlenia się członków rodziny.”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty przewozu urządzenia domowego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, podlegają zwrotowi w wysokości udokumentowanej dowodem zapłaty.”;

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Dodatek za rozłąkę przysługuje żołnierzowi posiadającemu członków rodziny, o których mowa w § 3 ust. 2, w przypadku gdy nie przesiedlili się oni wraz z nim do nowego miejsca pełnienia służby i zamieszkują w miejscowości, do której nie jest możliwy codzienny dojazd publicznymi środkami transportu.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w dniach wykonywania zadań służbowych, w wysokości diety określonej w przepisach, o których mowa w § 14 ust. 1.

3. Dodatek nie przysługuje:

1) żołnierzowi, któremu w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej przyznano prawo zamieszkiwania z członkami rodziny w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

2) w razie przeniesienia służbowego do miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest on zameldowany na pobyt stały;

3) za czas:

a) skierowania do wykonywania zadań służbowych w miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest zameldowany na pobyt stały, bądź w miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne – jeżeli charakter wykonywanych zadań umożliwia żołnierzowi codzienny powrót do tej miejscowości,

b) krajowej lub zagranicznej podróży służbowej, z tytułu której żołnierz otrzymał diety w wysokości nie niższej niż stawka dodatku za rozłąkę,

c) wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

d) nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Należności, o których mowa w § 5 i 6, nie przysługują w razie przeniesienia służbowego:

1) do miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest on zameldowany na pobyt stały;

2) do miejscowości pobliskiej lub do miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne;

3) do miejscowości pobliskiej miejscowości, o której mowa w pkt 1, albo do miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne z miejscowością, o której mowa w pkt 1.”;

8) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Należności, o których mowa w § 3 ust. 1, 3 i 4, wypłaca się po objęciu przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, na jego pisemny wniosek.

2. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, żołnierz jest obowiązany dołączyć dokument potwierdzający fakt jego zameldowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, a w razie przesiedlenia się z członkami rodziny, o których mowa w § 3 ust. 2, również dokument potwierdzający ich zameldowanie.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Prawo do należności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 oraz § 7a, ustala w drodze decyzji dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy.

5. Należności, o których mowa w ust. 4, wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie zatwierdzonego przez dowódcę jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy, wykazu liczby dni, w których żołnierze wykonywali zadania służbowe.

6. Żołnierz jest obowiązany poinformować dowódcę jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 104 ustawy, o zmianie stanu rodzinnego albo miejsca zamieszkania, swojego lub członków rodziny, mających wpływ na prawo lub wysokość otrzymywanych należności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 oraz § 7a.”.

§ 2.
1. Należności, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 oraz § 7a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie przysługują żołnierzom, którym w związku z ostatnim przeniesieniem służbowym przyznano zasiłek osiedleniowy w wysokości ustalonej z uwzględnieniem przesiedlających się członków rodziny żołnierza.

2. Żołnierzom, którzy w związku z ostatnim przeniesieniem służbowym dokonanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przesiedlili się i zameldowali na pobyt czasowy ponad 2 miesiące w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, dowódcy jednostek wojskowych, o których mowa w art. 104 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przyznają, na ich wniosek, należności wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »