| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kryteria i sposób przyznawania i finansowania, ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, zwanych dalej „nagrodami”, w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczących przyznania nagrody;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody.

§ 2.
Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność wspomagającą badania, wyodrębnia w planie finansowym środki na finansowanie nagród.
§ 3.
1. Nagrody są nagrodami indywidualnymi.

2. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

1) badania na rzecz rozwoju nauki;

2) badania na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badania na rzecz rozwoju gospodarki.

3. W danej kategorii przyznaje się jedną nagrodę.

4. W danym roku, w danej kategorii, może nie zostać przyznana nagroda.

5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) rady naukowe, rady wydziałów lub inne organy reprezentujące jednostki naukowe;

2) stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

4) Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą zgłaszać w danym roku, po jednym kandydacie do nagrody w danej kategorii.

§ 4.
1. Zgłoszenie kandydata do nagrody następuje na podstawie wniosku, który składa się w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) życiorys kandydata do nagrody;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata do nagrody;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody.

§ 5.
1. Minister powołuje do oceny wniosków o przyznanie nagrody zespół, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

2. Przy ocenie wniosków o przyznanie nagrody uwzględnia się, odpowiednio do kategorii nagrody, następujące kryteria:

1) oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

3. Zespół, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego powołania przez ministra, przedstawia ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do nagrody w każdej kategorii wraz z uzasadnieniem nominacji.

4. Osoby nominowane zawiadamia się o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 października 2007 r. (poz. 1407)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »