| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 15 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 151, poz. 1089) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) winiety samoprzylepnej, zwanej dalej „winietą”, umieszczonej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dowód uiszczenia opłaty stanowią obie przedziurkowane części karty opłaty łącznie.”,

c) w ust. 4:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) odcinek kontrolny nieprzedziurkowany i winieta nieprzedziurkowana oraz nieumieszczona trwale w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) uszkodzona winieta lub odcinek kontrolny w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego lub daty ważności karty;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odcinek kontrolny zafoliowany (zalaminowany) lub w stanie uniemożliwiającym sprawdzenie umieszczonych na dokumencie zabezpieczeń.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) wymiany szyby w pojeździe, na której umieszczona była winieta;

5) utraty odcinka kontrolnego.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odcinek kontrolny karty opłaty albo dowód jej zakupu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;”;

3) w § 6 uchyla się ust. 3;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jednostka dokonuje zwrotu za niewykorzystaną opłatę roczną. Sumę zwrotu stanowi kwota obliczona w oparciu o liczbę pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu, za który opłata została uiszczona, począwszy od dnia złożenia wniosku, pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości 20 % tej kwoty.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się po załączniku:

a) nr 4 do rozporządzenia – załącznik nr 4a do rozporządzenia,

b) nr 8 do rozporządzenia – załącznik nr 8a do rozporządzenia,

c) nr 12 do rozporządzenia – załącznik nr 12a do rozporządzenia,

d) nr 16 do rozporządzenia – załącznik nr 16a do rozporządzenia,

e) nr 20 do rozporządzenia – załącznik nr 20a do rozporządzenia,

f) nr 24 do rozporządzenia – załącznik nr 24a do rozporządzenia

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 26 do rozporządzenia:

a) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) półroczna – niebieska;”,

b) w ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) półroczna karta opłaty ważna jest w dniu określonym przez przedziurkowanie, a jej termin kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada dacie przedziurkowania, po 6 miesiącach od dnia przedziurkowania, a gdyby takiego dnia po upływie 6 miesięcy nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca;”.

§ 2.
Do postępowań w sprawach wniosków o zwrot niewykorzystanej w całości lub w części opłaty rocznej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5–7, które wchodzą w życie z dniem 6 grudnia 2007 r.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).


Załącznik 1. [WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 15 października 2007 r. (poz. 1412)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚCI OPŁAT UISZCZANYCH ZA PRZEJAZD PO DROGACH KRAJOWYCH

Rodzaj pojazdu samochodowego

Stawka opłaty w zł

dobowa

siedmiodniowa

miesięczna

półroczna

roczna

Klasy pojazdów EURO w zależności od limitów emisji spalin*

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

EURO 0 lub 1

EURO 2 i wyżej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

9

8

30

28

75

70

300

270

500

450

Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** co najmniej 12 t

27

27

88

75

275

250

1500

1260

2500

2100

Autobusy

12

11

45

40

120

108

480

420

800

700

 

* Zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z późn. zm.).

** Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »