| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) instrukcję wypełniania zaświadczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 23 października 2007 r. (poz. 1473)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Uwierzytelniona1) kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

2. Uwierzytelnione1) kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, w szczególności:

a) świadectwo pracy,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z adnotacją urzędu gminy potwierdzającą, że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,

c) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania,

d) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,

e) aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Uwierzytelnione1) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np.: uprawnień budowlanych.

 

 

1) Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem” przez pracownika zatrudnionego na stanowiskach urzędniczych w urzędzie gminy lub w urzędach wydających dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędach wydających przedmiotowe zaświadczenia lub przez radcę prawnego lub notariusza, lub adwokata.

Załącznik 3. [INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŚWIADCZENIA

1. Część A i B wypełnia się w całości:

a) w części A należy wpisać dane organu wydającego zaświadczenie, tj. nazwę organu, nazwę jednostki organizacyjnej, która wydaje zaświadczenie (np. wydział, departament, biuro), adres siedziby organu oraz oznaczenie nr. sprawy/zaświadczenia,

b) w części B wpisuje się dane wnioskodawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Część C wypełnia się w zależności od treści złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia. Okresy wykonywania działalności na własny rachunek oraz zatrudnienia przy wykonywaniu działalności należy podawać w latach, miesiącach i dniach.

W sytuacji gdy dana osoba wykonywała działalność na własny rachunek lub była zatrudniona przy wykonywaniu działalności w więcej niż dwóch miejscach, należy odpowiednio rozbudować formularz.

a) w części C I należy wpisać firmę1) i adres głównego miejsca wykonywania działalności na własny rachunek,

b) w części C II należy wpisać firmę i adres pracodawcy, u którego wnioskodawca był/jest zatrudniony przy wykonywaniu działalności w charakterze dyrektora lub na stanowisku kierowniczym, oraz stanowisko/stanowiska pracy i okresy zatrudnienia,

c) w części C III należy wpisać firmę i adres pracodawcy, u którego wnioskodawca był/jest zatrudniony przy wykonywaniu działalności, oraz stanowisko/stanowiska pracy i okresy zatrudnienia.

3. W części D należy wpisać kwalifikacje zawodowe wynikające z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów.

 

 

1) Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko oraz ewentualnie dodatkowe określenia dowolnie dobrane. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »