| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 59, poz. 415) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 1:

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) wyszczególnienie wymaganych parametrów fizycznych w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperatury, wilgotności powietrza, kierunku przepływu powietrza, prędkości ruchu powietrza i wielokrotności wymiany powietrza w jednostce czasu, a także natężenia światła w miejscach przeprowadzania badania i kontroli,”,

– uchyla się lit. j oraz lit. k,

b) w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,”,

– w lit. d:

– tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– przemieszczania się osób zatrudnionych przy produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu personelu w obrębie stref zakładu o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,”,

– dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– technologicznych i transportu wewnętrznego, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów,”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) parametry fizyczne w pomieszczeniach zakładu, w których jest to konieczne ze względu na technologię i bezpieczeństwo produkcji, w tym temperaturę, wilgotność powietrza, kierunek przepływu powietrza,”,

– uchyla się lit. h;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona, składa się z:

1) części opisowej zawierającej:

a) elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, e–i, I oraz m,

b) określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu;

2) części graficznej przedstawiającej:

a) rzuty poziome kondygnacji zakładu z zaznaczeniem pomieszczeń i wyróżnieniem stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,

b) miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy, lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych, od przyjęcia surowców do wysyłki produktów.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego polegająca na schładzaniu i przechowywaniu mleka surowego po dostarczeniu z gospodarstw, zawiera wyłącznie część opisową, uwzględniającą elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f–i, I oraz m.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w ramach działalności określonej w art. 1 ust. 3 lit. d rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zawiera wyłącznie część opisową, uwzględniającą:

1) elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f, i, I oraz m;

2) określenie tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu;

3) wykaz urządzeń i narzędzi przeznaczonych do produkcji;

4) informację o sposobie przeprowadzenia uboju.

2. Projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w ramach działalności innej niż wymieniona w ust. 1, zawiera wyłącznie część opisową, uwzględniającą:

1) elementy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a oraz b;

2) wykaz pomieszczeń zakładu, ze wskazaniem ich przeznaczenia;

3) wykaz urządzeń i narzędzi przeznaczonych do produkcji;

4) określenie sposobu zaopatrzenia w wodę;

5) opis stosowanych zabiegów czyszczenia i odkażania oraz sposobów zabezpieczenia przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni.”;

5) uchyla się § 4;

6) uchyla się § 6.

§ 2.
Do podmiotów, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie:

1) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,

2) dostaw o charakterze marginalnym, lokalnym i ograniczonym,

3) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w ramach działalności określonej w art. 1 ust. 3 lit. d rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),

4) produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze, dla których są przewidziane odstępstwa od wymagań dotyczących struktury zakładu

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »