| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą", zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7–9, 12 i 13 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu albo wobec których minister właściwy do spraw łączności lub minister właściwy do spraw transportu jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności lub ministra właściwego do spraw transportu albo wobec których minister właściwy do spraw łączności lub minister właściwy do spraw transportu jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9, 12 i 13 ustawy – minister właściwy do spraw łączności albo minister właściwy do spraw transportu;

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy – walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 4.
1. Właściwy organ może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot, w którym był on zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3));

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

6) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją, łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody rocznej może nastąpić, o ile uprawniony zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) datę wniosku;

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

3) wskazanie organu wnioskującego;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię i nazwisko kierownika podmiotu;

6) stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy,

b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu,

c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych,

d) oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy,

e) uchwałę organu wnioskującego w sprawie wystąpienia do organu właściwego o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu;

13) podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c i d, składa organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

3. Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 71, poz. 742);

2) rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 64, poz. 652).

§ 7.
Nagroda roczna za 2006 r. jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 22 pa
ździernika 2007 r. (poz. 1481)

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »