| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 października 2007 r.

w sprawie połączenia Instytutu Elektrotechniki oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej „METROL”

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2008 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000037902, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-76-84, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 kwietnia 1948 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Elektrotechniki, zmienionym zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 9 listopada 1951 r. w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej, zmienionym zarządzeniem nr 56/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego o nazwie Instytut Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych i zmienionym zarządzeniem nr 396/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Elektrotechniki;

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „METROL” z siedzibą w Zielonej Górze, numer identyfikacyjny REGON 000035010, numer identyfikacji podatkowej NIP 929-011-07-69, utworzony zarządzeniem nr 67/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie: utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej, zmienionym zarządzeniem nr 30/Org/75 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zmiany aktu erekcyjnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej, zmienionym zarządzeniem nr 64/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie zmiany nazwy i dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Mera-Lumel” do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 240/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „Lumel” do przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych i zmienionym zarządzeniem nr 3/Org/98 Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r. zmieniającym zarządzenie nr 67/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej „METROL” do Instytutu Elektrotechniki.

§ 2.
Instytut Elektrotechniki, zwany dalej „Instytutem”, po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych we wszystkich dziedzinach elektrotechniki oraz przystosowanie ich wyników do wdrożenia w praktyce.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dających podstawy teoretyczne oraz rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne maszyn, aparatów, urządzeń elektrycznych, elementów automatyki, robotyki i techniki pomiarowej układów i systemów z nich złożonych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu technik i systemów oświetlenia;

3) prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji w ramach posiadanych uprawnień;

4) prowadzenie działalności w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji oraz usług technicznych, prac montażowych i rozruchowych związanych z nadzorem autorskim;

5) prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i wykonywanie modeli i prototypów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury badawczej i pomiarowo-kontrolnej;

6) rozwijanie i doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych, metod obliczania i projektowania oraz metod pomiarowych maszyn, aparatów, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

7) opracowywanie analiz, ocen i prognoz dotyczących stanu kierunków rozwoju nauki i techniki w dziedzinach związanych z elektrotechniką;

8) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;

9) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej;

10) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączanej jednostki w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują: system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Elektrotechniki przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »