reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków delegowania urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników sądów i prokuratury poza stałe miejsce pracy

Na podstawie art. 11a ust. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki delegowania urzędników sądów i prokuratury, zwanych dalej „urzędnikami”, do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz szczegółowe zasady i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy.
§ 2.
1. Do wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości deleguje się urzędnika wyróżniającego się wysokim poziomem wiedzy w zakresie wewnętrznej organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej lub prokuratorskiej oraz organizacji i funkcjonowania sądów i prokuratury, a także posiadającego odpowiednie doświadczenie zawodowe.

2. W okresie delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości urzędnikowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 35 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego urzędnika sądów i prokuratury.

§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:

1) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejscowości delegowania;

2) zwrot kosztów przejazdu odbywanego nie częściej niż raz w tygodniu, z miejscowości delegowania do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem.

2. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje urzędnikowi w przypadku, gdy delegowanie trwa dłużej niż 14 dni i urzędnik delegowany zamieszkał w miejscowości delegowania, która nie jest miejscem jego stałego zamieszkania.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości faktycznie poniesionej kwoty, nie większej niż równowartość ceny przejazdu liniami Polskich Kolei Państwowych, w wagonie II klasy pociągu InterCity, z uwzględnieniem przysługującej urzędnikowi delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

4. Na uzasadniony wniosek urzędnika delegowanego. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości – w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, a w pozostałych przypadkach delegowania – organ powołany do kierowania jednostką, do której delegowanie następuje, może wyrazić zgodę na przyznanie urzędnikowi delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu w kwocie stanowiącej równowartość ceny przejazdu w wagonie I klasy pociągu Intercity, z uwzględnieniem przysługującej urzędnikowi delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek urzędnika delegowanego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości – w przypadku delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, a w pozostałych przypadkach delegowania – organ powołany do kierowania jednostką, do której delegowanie następuje, może wyrazić zgodę na przyznanie urzędnikowi delegowanemu zwrotu kosztów przejazdu samochodem lub innym pojazdem mechanicznym, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalając tę stawkę w wysokości nie wyższej niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381).

6. Jeżeli urzędnik delegowany nie stawił się do pracy w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie przysługuje.

§ 4.
1. Diety przysługują za każdy dzień delegowania, jeżeli urzędnik delegowany zamieszkał w miejscowości delegowania, która nie jest siedzibą sądu lub jednostki organizacyjnej prokuratury, w której urzędnik jest zatrudniony, lub miejscem jego stałego zamieszkania.

2. Należność z tytułu diet oblicza się przy odpowiednim zastosowaniu § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

3. Diety nie przysługują w przypadku:

1) zapewnienia urzędnikowi nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

4) urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego;

5) podróży służbowej, z tytułu której urzędnik otrzymał diety w pełnej wysokości;

6) pobytu w miejscu stałego zamieszkania;

7) pobytu w szpitalu.

§ 5.
1. Zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg przysługuje urzędnikowi delegowanemu, rozpoczynającemu wykonywanie obowiązków w miejscu delegowania, jeżeli urzędnik delegowany zamieszkał w miejscowości delegowania, która nie jest miejscem jego stałego zamieszkania, w zakresie nieprzekraczającym 14 noclegów, chyba że urzędnik delegowany ma zapewnioną możliwość bezpłatnego zakwaterowania.

2. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu.

3. Zwrot kosztów noclegu przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem.

4. Jeżeli urzędnik delegowany uprawniony do zwrotu kosztów noclegu nie przedłożył rachunku, przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150 % diety.

5. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 2100 i 700.

§ 6.
1. Jednorazowy ryczałt z tytułu przeniesienia oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego przysługują delegowanemu urzędnikowi, który przeprowadził się do miejscowości delegowania z zamiarem stałego pobytu, w przypadku delegowania na czas nieokreślony.

2. Ryczałt z tytułu przeniesienia wypłaca się delegowanemu urzędnikowi przeprowadzającemu się bez rodziny w wysokości 50 %, a urzędnikowi przeprowadzającemu się wraz z rodziną w wysokości 100 % jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługującego za miesiąc, w którym przeprowadzenie się nastąpiło, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

3. Koszty jednorazowego przewozu urządzenia domowego (opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych, transportu) zwraca się na podstawie przedstawionych rachunków.§ 7. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem, należnych urzędnikom od dnia 1 października 2007 r.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: w z. B. Kempa

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama