| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej dotyczącej uzyskania certyfikatów wyrobu, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2.
1. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Termin do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 31 października danego roku kalendarzowego.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorcę certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

2. Przez uzyskanie certyfikatu wyrobu należy rozumieć uzyskiwanie oraz przedłużanie ważności certyfikatów, świadectw i atestów wyrobu wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów, świadectw i atestów zgodności z normami Jednolitego Rynku Europejskiego i innych wymaganych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pomoc może być udzielana wyłącznie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64), wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli przedsiębiorca:

1) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami przed terminem uzyskania certyfikatu wyrobu;

2) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) nie otrzymał pomocy publicznej na uzyskanie certyfikatu wyrobu objętego wnioskiem z innych źródeł;

4) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.

§ 5.
1. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;

3) informacje o wyrobie objętym wnioskiem;

4) informacje o certyfikacie i uzasadnienie potrzeby jego uzyskania;

5) oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3;

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej1).

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

4) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.

§ 6.
1. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w trzech egzemplarzach.

2. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 5, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

§ 7.
1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a przedsiębiorcą.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 8.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są, poniesione w roku kalendarzowym, w którym przedsiębiorca złożył wniosek, koszty:

1) niezbędnych usług doradczych;

2) przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej;

3) transportu i ubezpieczenia próbek wyrobu i dokumentacji technicznej, wysłanych do badań certyfikacyjnych;

4) przeprowadzenia badań certyfikacyjnych;

5) wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

3. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 50 % kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą. Roczny limit pomocy, jaka może być udzielona jednemu przedsiębiorcy, wynosi 50 000 zł.

§ 9.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) W rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 1522)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »