| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej dotyczącej branżowych projektów promocyjnych, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2.
1. Pomoc może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Termin do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 30 września 2013 r.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu roku kalendarzowego i obejmującego co najmniej 2 formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, które odbywają się za granicą, a także szkolenia i warsztaty lub badania rynku zagranicznego, zwanego dalej „projektem”.

2. Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 45 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października danego roku, grupa co najmniej 4 przedsiębiorców złoży, za pośrednictwem koordynatora projektu, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami;

2) przedsiębiorca biorący udział w projekcie:

a) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł,

c) w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,

d) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Koordynatorem projektu może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

§ 5.
1. Wniosek powinien zawierać:

1) informacje dotyczące koordynatora projektu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) informacje dotyczące każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

3) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyskanej przez każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych;

4) informacje dotyczące projektu;

5) harmonogram działań, kosztorys projektu i źródła jego finansowania;

6) pisemną opinię właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji – właściwego wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu;

7) oświadczenie każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b;

8) oświadczenie każdego z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej1).

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 6, dotyczy:

1) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji projektu;

2) programu projektu;

3) celu realizacji projektu.

3. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

4. Do wniosku każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie dołącza:

1) kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

4) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.

§ 6.
1. Koordynator projektu składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w dwóch egzemplarzach.

2. Kopie składanych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa koordynatora projektu do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

§ 7.
Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę:

1) wybór promowanej branży lub grupy towarowej;

2) dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;

3) zamierzone efekty realizacji projektu;

4) wybór miejsca realizacji projektu oraz jego odbiorców;

5) ilość firm uczestniczących w projekcie;

6) zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;

7) opinię, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;

8) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu;

9) budżet projektu, w szczególności adekwatność wysokości i rodzajów wydatków do proponowanych działań promocyjnych, szczegółowość i przejrzystość, źródła finansowania projektu;

10) doświadczenie i zaplecze organizacyjne podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

§ 8.
1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a każdym z przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację projektów do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego projektu.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;

8) niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

3. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

4. Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50 % kosztów netto realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

5. Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 50 000 zł.

6. Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50 % kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8 000 zł.

§ 10.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
§ 11.
1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2007 r.

2. W 2007 r. wnioski składa się w terminie do dnia 16 listopada.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2357).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) W rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 1542)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »