REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 234 poz. 1721

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Klasyfikacja rozdziałów:

a) w dziale „750 – Administracja publiczna”:

– po rozdziale „75070 Centrum Personalizacji Dokumentów” dodaje się rozdział 75071 w brzmieniu:

„75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich”,

– rozdział „75073 Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców” otrzymuje brzmienie:

„75073 Urząd do Spraw Cudzoziemców”,

– po rozdziale „75073 Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców” dodaje się rozdział 75074 w brzmieniu:

„75074 Rada do Spraw Polaków na Wschodzie”,

b) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym” dodaje się rozdział 75656 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75656 Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

Rozdział ten obejmuje przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3)) oraz art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.4)), na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwoty podatku w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym.”,

c) w dziale „758 – Różne rozliczenia” po rozdziale „75860 Euroregiony” dodaje się rozdziały: 75861 i 75862 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–2013.

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi priorytetowych dla których samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.”,

d) w dziale „852 – Pomoc społeczna”:

– objaśnienia do rozdziału „85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Od dnia 1 października 2008 r. w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.”,

– rozdział „85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” otrzymuje brzmienie:

„85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

a) po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 076–078, 087, 618, 620, 622, 626, 628–633, 641–643, 651–653 i 661–665.”,

b) cyfry: „8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” i „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów wykazanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.”,

c) paragrafy: „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”, „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” i „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.5)).

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

d) uchyla się paragraf „278 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.” wraz z objaśnieniami,

e) paragraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

f) objaśnienia do paragrafu „300 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.6)), oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.7)).”,

g) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.”,

h) po paragrafie „617 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 618 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

a) grupa wydatków „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237, 238, 240 do 263, 265 do 277, 279 do 286, 288 do 294, 296 do 298 i 300”,

b) grupa wydatków „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616, 617, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653, 661 do 665 i 680”,

c) po grupie wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 856” dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620–623, 630, 661–665 i 680.”,

d) cyfry: „8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” i „9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną” wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Przy zastosowaniu tej cyfry ujmuje się również wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa.

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Symbol ten stosuje się dla oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.”,

e) paragrafy: „275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin”, „276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” i „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” wraz z objaśnieniami otrzymują brzmienie:

„275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

277 Środki na uzupełnienie dochodów województw

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

f) uchyla się paragraf „278 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.” wraz z objaśnieniami,

g) paragraf „279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„279 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

h) objaśnienia do paragrafu „300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.”,

i) objaśnienia do paragrafu „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje:

– uposażenia, nagrody i zapomogi oraz inne należności wypłacane żołnierzom niezawodowym oraz funkcjonariuszom w służbie kandydackiej,

– ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy celnych w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości,

– należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa,

– wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych.”,

j) objaśnienia do paragrafu „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu oraz funkcjonariuszy celnych.”,

k) objaśnienia do paragrafu „617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, oraz wpłaty, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.”,

I) po paragrafie „617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wraz z objaśnieniami dodaje się paragraf 618 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„618 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”,

m) do paragrafu „855 Różne rozliczenia finansowe” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności karne odsetki z tytułu zwłoki w przekazywaniu środków własnych Unii Europejskiej.”;

4) w załączniku nr 8 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego:

– w paragrafie „302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” po pozycji „302004 Odprawy pośmiertne” dodaje się pozycję 302005 w brzmieniu:

„302005 Wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych”,

– paragraf „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” otrzymuje brzmienie:

„307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

307001

Uposażenia żołnierzy niezawodowych

307002

Nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych

307003

Odprawy wypłacane żołnierzom przy zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej i wojskowego przeszkolenia studentów

307004

Należności pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ

307005

Należności pieniężne wypłacane skierowanym na przeszkolenie lub studiującym za granicą

307006

Dodatkowe należności pieniężne wypłacane w przedstawicielstwach wojskowych

307007

Gratyfikacje urlopowe

307008

Przejazdy raz w roku

307009

Zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia oraz należności za rozłąkę

307010

Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe oraz pomoc dla sierot po zmarłych żołnierzach i funkcjonariuszach

307011

Zwrot kosztów kształcenia oraz przejazdy do szkół

307012

Ryczałt za pranie odzieży ochronnej roboczej i specjalnej wykonywane we własnym zakresie, ryczałty za czyszczenie i naprawę wyposażenia specjalnego, ryczałty dla żołnierzy za niewydane środki higieny osobistej

307013

Równoważniki pieniężne za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa

307014

Pozostałe należności, w tym w szczególności: za służby dyżurne oraz wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych

307015

Dopłaty do wypoczynku

307016

Pozostałe świadczenia socjalno-bytowe”;

 

5) w załączniku nr 9 do rozporządzenia – Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w paragrafie „406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy”, po pozycji „406009 Nagrody uznaniowe i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Straży Granicznej” dodaje się pozycję 406010 w brzmieniu:

„406010 Nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 3 lit. j i pkt 5 – które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) pkt 1 lit. a tiret drugie – który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 lipca 2007 r.;

3) pkt 1 lit. a tiret trzecie – który wchodzi w życie z dniem 29 marca 2008 r.;

4) pkt 1 lit. d tiret pierwsze – który wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 322 i Nr 128, poz. 890.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635 i Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1370.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-17
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2010-03-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA