REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 244 poz. 1802

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Tryb i sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji, powoływania i odwoływania członków komisji oraz działania komisji

§ 1.

Członków komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją”, powołuje Minister Sprawiedliwości w terminie do dnia 31 marca roku, w którym upływa kadencja poprzedniej komisji.
§ 2.
1. Minister Sprawiedliwości zwraca się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie w terminie do dnia 31 stycznia kandydatów na członków komisji – spośród sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądu okręgowego, orzekających na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

2. Krajowa Rada Komornicza zgłasza swoich przedstawicieli na kandydatów na członków komisji w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym upływa kadencja poprzedniej komisji.

3. Minister Sprawiedliwości zwraca się do dziekanów wydziałów prawa w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie w terminie, o którym mowa w ust. 1, osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, jako kandydatów na członków komisji.

4. Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji, po uprzednim wyrażeniu zgody przez poszczególnych kandydatów.

§ 3.
1. W przypadku śmierci lub odwołania członka komisji przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji, Minister Sprawiedliwości niezwłocznie powołuje nowego członka, na okres do końca kadencji.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, przepis § 2 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 5.
Przewodniczący komisji rozdziela zadania pomiędzy poszczególnych członków komisji i wyznacza ich zakres.
§ 6.
Każdy test sprawdzany jest niezależnie przez dwóch członków komisji, przy czym członek komisji sprawdzający test dokonuje dwukrotnego przeliczenia punktów uzyskanych przez kandydata. Członek komisji niezwłocznie po sprawdzeniu testu sporządza protokół z powyższej czynności.
§ 7.
Komisja po sprawdzeniu wszystkich testów niezwłocznie ogłasza wyniki poprzez ich wywieszenie w siedzibie właściwej izby komorniczej.
§ 8.
Komisja przeprowadza naradę każdego dnia po zakończeniu części ustnej egzaminu komorniczego, a następnie ogłasza wyniki poprzez ich wywieszenie w siedzibie właściwej izby komorniczej.

Rozdział 2

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego

§ 9.

1. Egzamin konkursowy rozpoczyna się w tym samym dniu, o tej samej godzinie we wszystkich właściwych izbach komorniczych.

2. Miejsce przeprowadzenia egzaminu konkursowego oraz godziny rejestracji kandydatów na aplikację komorniczą, zwanych dalej „kandydatami”, wyznacza komisja.

3. Członkowie komisji sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu konkursowego.

4. Przewodniczący komisji podczas egzaminu konkursowego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§ 10.
1. Egzamin konkursowy przeprowadza się w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.

§ 11.
1. Egzamin konkursowy trwa 150 minut, liczonych od momentu rozdania testów egzaminacyjnych wszystkich kandydatom.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu konkursowego przewodniczący komisji informuje kandydatów o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu konkursowego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu konkursowego;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego.

§ 12.
1. Prace egzaminacyjne oznacza się indywidualnym kodem.

2. Każdy kandydat otrzymuje wraz z testem wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu. Numer kodu kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje imiona i nazwisko, umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji przed rozpoczęciem rozwiązywania testu egzaminacyjnego.

3. Prace egzaminacyjne rozkodowywane są po sprawdzeniu wszystkich prac.

§ 13.
1. W trakcie egzaminu konkursowego kandydat może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego.

2. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu testu kandydata przez członka komisji.

§ 14.
1. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu albo posiadał urządzenia służące do przekazu lub odbioru informacji.

2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu konkursowego oraz na egzemplarzu testu.

§ 15.
Komisja z przebiegu egzaminu konkursowego sporządza protokół egzaminu zawierający następujące dane:

1) datę przeprowadzenia egzaminu;

2) skład komisji;

3) imię, nazwisko i adres kandydatów przystępujących do egzaminu;

4) uwagi dotyczące przebiegu egzaminu;

5) podpisy członków komisji, którzy brali udział w przeprowadzeniu egzaminu konkursowego.

Rozdział 3

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu komorniczego

§ 16.

1. Egzamin komorniczy rozpoczyna się w tym samym dniu, o tej samej godzinie we wszystkich właściwych izbach komorniczych.

2. Miejsce przeprowadzenia egzaminu komorniczego oraz godziny rejestracji zdających egzamin komorniczy, zwanych dalej „zdającymi”, wyznacza komisja.

3. Członkowie komisji sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu komorniczego.

4. Przewodniczący komisji podczas egzaminu komorniczego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

§ 17.
1. Pisemna część egzaminu komorniczego odbywa się jednego dnia i trwa sześć godzin.

2. Przerwa między częścią pisemną a częścią ustną egzaminu komorniczego nie może trwać krócej niż 5 dni i dłużej niż 14 dni.

§ 18.
1. Część pisemną egzaminu komorniczego przeprowadza się w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

2. Przed wejściem na salę zdający okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.

§ 19.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu komorniczego przewodniczący komisji informuje zdających o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu komorniczego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu komorniczego;

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) sposobie ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu komorniczego;

5) terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu komorniczego.

§ 20.
1. Prace pisemne oznacza się indywidualnym kodem.

2. Każdy zdający otrzymuje wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pracy pisemnej. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której zdający zapisuje swoje imiona i nazwisko, umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje komisji przed rozpoczęciem pisemnej części egzaminu komorniczego.

§ 21.
1. W trakcie egzaminu komorniczego zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego.

2. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu pracy pisemnej zdającego przez członka komisji.

§ 22.
1. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu komorniczego zdającego, który korzystał z niedozwolonej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym uczestnikom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu albo naruszył którykolwiek z zakazów wymienionych w art. 31c ust. 2 ustawy.

2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego oraz na egzemplarzu pracy pisemnej.

§ 23.
1. Przewodniczący komisji protokolarnie wyznacza egzaminatorów, którzy dokonują sprawdzenia prac poszczególnych zdających.

2. Prace pisemne rozkodowywane są po sprawdzeniu wszystkich prac.

§ 24.
Przed wejściem na część ustną egzaminu komorniczego zdający okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.
§ 25.
1. Poszczególne zestawy pytań losowane przez zdających umieszczane są w nieoznakowanych kopertach, po jednej dla zdającego i komisji.

2. Zdający po wylosowaniu zestawu przygotowuje się do odpowiedzi we wskazanym mu miejscu, maksymalnie przez 15 minut.

3. Wylosowane zestawy wracają do puli pytań nie wcześniej niż w dniu następnym.

§ 26.
Skład komisji w trakcie części ustnej egzaminu komorniczego danego zdającego nie może ulegać zmianie.
§ 27.
Komisja egzaminacyjna dla każdego składającego egzamin sporządza protokół egzaminu zawierający następujące dane:

1) datę części pisemnej egzaminu;

2) datę części ustnej egzaminu;

3) skład komisji;

4) imię, nazwisko i adres zdającego, datę jego urodzenia, imiona rodziców;

5) ogólny wynik egzaminu;

6) uwagi dotyczące przebiegu egzaminu;

7) podpisy członków komisji, którzy brali udział w przeprowadzeniu egzaminu.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 28.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-12-28
  • Data obowiązywania: 2013-03-07
  • Dokument traci ważność: 2013-09-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA