| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, w tym tryb postępowania tych organów w podejmowaniu działań określonych w art. 2–6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 40 z 17.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 339/93”.
§ 2.
Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w art. 80 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”, z organami celnymi obejmuje działania określone w art. 15–21 i 23–24 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”, oraz w art. 2–6 rozporządzenia nr 339/93.
§ 3.
1. Współpraca, o której mowa w § 1, ma na celu zapewnienie prawidłowej kontroli obrotu towarowego środkami spożywczymi, substancjami pomagającymi w przetwarzaniu oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zwanymi dalej „towarami”:

1) ujętymi w wykazie towarów określonym na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy;

2) nieujętymi w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli organ celny w trakcie obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 339/93.

2. Czynności z zakresu granicznej kontroli sanitarnej mogą zostać wykonane przy objęciu procedurą wywozu towarów, co do których organ celny stwierdzi istnienie okoliczności wskazujących, że wywożony towar nie spełnia wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz w każdym innym przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

§ 4.
1. Jeżeli organ celny obejmując towary procedurą dopuszczenia do obrotu, stwierdzi, że towary, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie zostały objęte graniczną kontrolą sanitarną, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o niepoddaniu towaru granicznej kontroli sanitarnej, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za towar, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

2. Wzór powiadomienia o towarach niepoddanych granicznej kontroli sanitarnej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Jeżeli organ celny w trakcie procedury dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stwierdzi, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 2 rozporządzenia nr 339/93, organ ten jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzonych niezgodnościach towaru, przekazując kopię powiadomienia osobie odpowiedzialnej za towar, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

2. Wzór powiadomienia o stwierdzonych niezgodnościach towaru podlegającego granicznej kontroli sanitarnej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również przypadków objęcia towarów procedurą wywozu zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 6.
Organ celny powiadamia właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o niepoddaniu towarów przeznaczonych do wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych granicznej kontroli sanitarnej.
§ 7.
Po otrzymaniu powiadomienia o stwierdzonych niezgodnościach towaru właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany podjąć działania zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 339/93.
§ 8.
1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej lub przepisach krajowych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy, wpisuje adnotację o treści „towar niezgodny z wymaganiami prawa żywnościowego/product not in conformityrelease for free circulation not autorized – regulation No 339/93”.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi dla organu celnego podstawę do zamieszczenia treści tej adnotacji w dokumentach towarzyszących przesyłce.

§ 9.
1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów stwierdzi, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań zdrowotnych, organ ten w świadectwie spełniania wymagań zdrowotnych towaru objętego graniczną kontrolą sanitarną wpisuje adnotację o treści „towar niebezpieczny/dangerous productrelease for free circulation not autorizedregulation No 339/93”.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi dla organu celnego podstawę do zamieszczenia treści tej adnotacji w dokumentach towarzyszących przesyłce.

§ 10.
1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny w trakcie przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej towarów:

1) stwierdzi konieczność przeprowadzenia kontroli bezpośrednich, o których mowa w art. 16 rozporządzenia nr 882/2004,

2) poweźmie podejrzenie niezgodności towaru z wymaganiami zdrowotnymi,

3) poweźmie wątpliwości odnośnie do identyfikacji towaru, o których mowa w art. 18 rozporządzenia nr 882/2004

wyraża zgodę na przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę odbiorcy lub miejsce złożenia towaru.

2. Państwowy graniczny inspektor sanitarny lub państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, zawiadamia:

1) właściwy organ celny – w celu wydania przez ten organ zgody na objęcie towaru procedurą tranzytu;

2) właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego – w celu przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej.

3. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11.
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, zawiadamia właściwy organ celny o wynikach kontroli, przesyłając temu organowi kopie świadectw, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, w celu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.
§ 12.
Współpraca organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi obejmuje również następujące działania:

1) uzgadnianie postępowania dotyczącego podejmowania tymczasowych środków ochronnych w nagłych przypadkach, o których mowa w art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463);

2) wzajemne udzielanie pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji towarów, a także informowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych w związku z kontrolą celną lub graniczną kontrolą sanitarną przy wprowadzaniu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wyprowadzaniu z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej i przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez obszar celny Wspólnoty Europejskiej towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej;

3) wymianę informacji i dokumentów odnoszących się do towarów objętych granicznymi kontrolami sanitarnymi;

4) szkolenia i wymianę doświadczeń z zakresu objętego współpracą obydwu organów.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 1284).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

Załącznik 1. [Załącznik nr 1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 lutego 2008 r. (poz. 213)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »