| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w ust. 2:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) pracodawca – kod 45;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – kod 80;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Gdy podmiotem, który utworzył zakład, jest spółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo państwowej osoby prawnej – na końcu właściwego kodu dodaje się cyfrę 1.”;

2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. Komórki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części 2 „Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej”, oznaczone kodem od 2130 do 2740, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części HP.3. „Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego”, oznaczone kodem od HP.3.1 do HP.3.9.9, mogą być tworzone również w szpitalach.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Zakład opieki zdrowotnej wpisany do rejestru w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złoży wniosek o dokonanie zmiany resortowych kodów identyfikacyjnych do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290).

Załącznik 1. [KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 kwietnia 2008 r. (poz. 464)

Załącznik nr 1

KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym niż właściwy kod dla komórki wykonującej usługi tej specjalności na rzecz pacjentów dorosłych (np. poradnia alergologii dziecięcej powinna mieć kod 1011).

0. Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

0012 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

0020 Punkt felczerski

0030 Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

0034 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej

0041 Gabinet medycyny szkolnej

0050 Punkt szczepień

0060 Gabinet zabiegowy

1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

1000 Poradnia chorób wewnętrznych

1008 Poradnia chorób metabolicznych

1010 Poradnia alergologiczna

1012 Poradnia alergii pokarmowych

1014 Poradnia alergii oddechowych

1016 Poradnia alergii skórnych

1020 Poradnia diabetologiczna

1030 Poradnia endokrynologiczna

1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

1034 Poradnia andrologiczna

1036 Poradnia leczenia niepłodności

1038 Poradnia schorzeń tarczycy

1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

1050 Poradnia gastroenterologiczna

1052 Poradnia gastrologiczna

1054 Poradnia chorób jelitowych

1056 Poradnia hepatologiczna

1060 Poradnia geriatryczna

1070 Poradnia hematologiczna

1072 Poradnia nowotworów krwi

1080 Poradnia immunologiczna

1100 Poradnia kardiologiczna

1102 Poradnia wad serca

1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego

1120 Poradnia chorób naczyń

1130 Poradnia nefrologiczna

1140 Poradnia medycyny nuklearnej

1150 Poradnia toksykologiczna

1160 Poradnia medycyny pracy

1162 Poradnia chorób zawodowych

1180 Poradnia medycyny paliatywnej

1200 Poradnia dermatologiczna

1202 Poradnia wenerologiczna

1210 Poradnia genetyczna

1220 Poradnia neurologiczna

1222 Poradnia leczenia bólu

1224 Poradnia chorób naczyniowych mózgu

1226 Poradnia padaczki

1228 Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

1230 Poradnia stwardnienia rozsianego

1232 Poradnia chorób mięśni

1240 Poradnia onkologiczna

1242 Poradnia chemioterapii

1244 Poradnia radioterapii

1250 Poradnia medycyny nuklearnej

1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1272 Poradnia pulmonologiczna

1274 Poradnia ftyzjatryczna

1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy

1280 Poradnia reumatologiczna

1300 Poradnia rehabilitacyjna

1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej

1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

1310 Dział (pracownia) fizjoterapii

1312 Dział (pracownia) fizykoterapii

1314 Dział (pracownia) kinezyterapii

1316 Dział (pracownia) hydroterapii

1318 Dział (pracownia) krioterapii

1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego

1330 Dział (pracownia) balneoterapii

1340 Poradnia chorób zakaźnych

1342 Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)

1344 Poradnia WZW

1346 Poradnia chorób tropikalnych

1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

1370 Poradnia medycyny sportowej

1380 Poradnia leczenia ran

1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

1401 Poradnia pediatryczna

1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

1421 Poradnia neonatologiczna

1450 Poradnia ginekologiczno-położnicza

1452 Poradnia ginekologiczna

1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

1454 Poradnia patologii ciąży

1456 Poradnia okresu przekwitania

1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi

1460 Poradnia ginekologii onkologicznej

1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

1472 Szkoła rodzenia

1474 Poradnia laktacyjna

1500 Poradnia chirurgii ogólnej

1504 Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

1506 Poradnia proktologiczna

1508 Poradnia chirurgii endokrynologicznej

1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej

1530 Poradnia chirurgii naczyniowej

1540 Poradnia chirurgii onkologicznej

1550 Poradnia chirurgii plastycznej

1552 Poradnia chirurgii ręki

1554 Poradnia oparzeń

1560 Poradnia kardiochirurgiczna

1570 Poradnia neurochirurgiczna

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

1583 Poradnia wad postawy

1584 Poradnia osteoporozy

1587 Poradnia preluksacyjna

1600 Poradnia okulistyczna

1602 Poradnia leczenia jaskry

1604 Poradnia leczenia zeza

1610 Poradnia otolaryngologiczna

1612 Poradnia audiologiczna

1614 Poradnia foniatryczna

1616 Poradnia logopedyczna

1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

1640 Poradnia urologiczna

1650 Poradnia transplantologiczna

1652 Poradnia transplantacji nerek

1654 Poradnia transplantacji wątroby

1656 Poradnia transplantacji serca

1658 Poradnia transplantacji szpiku

1660 Poradnia transplantacji trzustki

1662 Poradnia transplantacji płuc

1700 Poradnia zdrowia psychicznego

1701 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

1703 Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży

1704 Poradnia psychogeriatryczna

1705 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

1706 Poradnia leczenia nerwic

1707 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

1710 Poradnia psychosomatyczna

1740 Poradnia leczenia uzależnień

1742 Poradnia antynikotynowa

1743 Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży

1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

1750 Poradnia promocji zdrowia

1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

1790 Poradnia psychologiczna

1800 Poradnia stomatologiczna

1804 Poradnia stomatologii zachowawczej

1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

1820 Poradnia ortodontyczna

1830 Poradnia protetyki stomatologicznej

1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej

2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej

2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

2140 Zespół długoterminowej opieki domowej

2142 Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

2146 Zespół rehabilitacji domowej

2150 Zespół domowego leczenia tlenem

2180 Hospicja domowe

2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej

2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej

2202 Geriatryczny zespół opieki domowej

2204 Geriatryczny zespół konsultacyjny dla lecznictwa zamkniętego

2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej

2400 Izba chorych

2500 Oddział/zespół chirurgii jednego dnia

2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

2701 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

2704 Oddział dzienny psychogeriatryczny

2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

2707 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży

2709 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym

2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski

2711 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży

2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

2713 Oddział dzienny terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży

2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2716 Oddział nocny psychiatryczny

2718 Oddział nocny psychiatryczny dla uzależnionych

2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2722 Hostel dla osób psychicznie chorych

2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu

2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

2731 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży

2732 Opieka domowa, rodzinna

2733 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

3. Opieka doraźna

3010 Ambulatorium ogólne

3011 Ambulatorium pediatryczne

3012 Ambulatorium chirurgiczne

3016 Ambulatorium okulistyczne

3040 Ambulatorium stomatologiczne

3110 Zespół wyjazdowy ogólny

3112 Zespół wyjazdowy wypadkowy W – podstawowy

3114 Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny

3118 Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

3150 Wodne Pogotowie Ratunkowe

3200 Lotniczy zespół transportu sanitarnego

3210 Lotniczy zespół ratownictwa medycznego

3220 Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza

3300 Szpitalny oddział ratunkowy

4. Oddziały szpitalne

4000 Oddział chorób wewnętrznych

4008 Oddział chorób metabolicznych

4010 Oddział alergologiczny

4020 Oddział diabetologiczny

4030 Oddział endokrynologiczny

4050 Oddział gastroenterologiczny

4052 Oddział gastrologiczny

4056 Oddział hepatologiczny

4060 Oddział geriatryczny

4070 Oddział hematologiczny

4072 Oddział nowotworów krwi

4080 Oddział immunologii klinicznej

4100 Oddział kardiologiczny

4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

4120 Oddział angiologiczny

4130 Oddział nefrologiczny

4132 Stacja dializ

4140 Oddział medycyny nuklearnej

4142 Oddział terapii jodem

4150 Oddział toksykologiczny

4170 Oddział dla przewlekle chorych

4180 Oddział medycyny paliatywnej

4200 Oddział dermatologiczny

4220 Oddział neurologiczny

4222 Oddział udarowy

4240 Oddział onkologiczny

4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii

4244 Oddział radioterapii

4246 Oddział ginekologii onkologicznej

4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

4264 Oddział intensywnej terapii

4266 Dział anestezjologii

4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc

4272 Oddział pulmonologii

4274 Oddział gruźlicy

4280 Oddział reumatologiczny

4300 Oddział rehabilitacyjny

4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu

4304 Oddział paraplegii i tetraplegii

4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej

4340 Oddział chorób zakaźnych

4342 Oddział AIDS

4344 Oddział WZW

4346 Oddział chorób tropikalnych

4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny

4350 Oddział chorób zawodowych

4401 Oddział pediatryczny

4403 Oddział niemowlęcy

4405 Oddział patologii noworodka

4421 Oddział neonatologiczny

4423 Oddział intensywnej terapii noworodka

4450 Oddział ginekologiczno-położniczy

4452 Oddział ginekologiczny

4454 Oddział patologii ciąży

4456 Oddział położniczy

4458 Oddział położniczy rooming-in

4500 Oddział chirurgiczny ogólny

4501 Oddział chirurgiczny dla dzieci

4503 Oddział chirurgii noworodka

4504 Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

4508 Oddział chirurgii endokrynologicznej

4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej

4530 Oddział chirurgii naczyniowej

4540 Oddział chirurgii onkologicznej

4550 Oddział chirurgii plastycznej

4552 Oddział chirurgii ręki

4554 Oddział oparzeń

4560 Oddział kardiochirurgiczny

4562 Oddział wszczepiania rozruszników

4570 Oddział neurochirurgiczny

4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

4600 Oddział okulistyczny

4610 Oddział otolaryngologiczny

4620 Oddział audiologiczno-foniatryczny

4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

4640 Oddział urologiczny

4650 Oddział transplantologiczny

4652 Oddział transplantacji nerek

4654 Oddział transplantacji wątroby

4656 Oddział transplantacji serca

4658 Oddział transplantacji szpiku

4660 Oddział transplantacji trzustki

4662 Oddział transplantacji płuc

4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)

4701 Oddział psychiatryczny dla dzieci

4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

4703 Oddział psychiatryczny dla młodzieży

4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

4705 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

4707 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży

4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

4712 Oddział psychogeriatryczny

4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

4730 Oddział psychiatrii sądowej

4731 Oddział psychiatrii sądowej dla młodzieży

4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

4733 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu

4735 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu dla młodzieży

4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu

4737 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

4741 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

4745 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży

4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

4747 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży

4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

4750 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

4751 Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży

4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4840 Oddział chirurgii stomatologicznej

4880 Zakład/Oddział medycyny sądowej

4900 Izba przyjęć szpitala

4910 Blok operacyjny

4912 Sala porodowa

4920 Apteka szpitalna/zakładowa

4930 Sterylizatornia

4940 Prosektorium

4950 Zakład patomorfologii

5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5163 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

5171 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży

5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5180 Hospicja stacjonarne

5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

6. Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego

6100 Szpital (oddział) uzdrowiskowy

6101 Szpital (oddział) uzdrowiskowy dla dzieci

6500 Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy)

6501 Sanatorium uzdrowiskowe (oddział uzdrowiskowy) dla dzieci

7. Pracownie diagnostyczne

7000 Pracownia diagnostyczna

7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

7110 Punkt pobrań materiałów do badań

7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej

7200 Pracownia diagnostyki obrazowej

7210 Pracownia USG

7220 Pracownia tomografii komputerowej

7230 Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

7260 Pracownia scyntygrafii

7270 Pracownia angiografii

7900 Pracownie inne

7910 Pracownia endoskopii

7950 Zakład medycyny nuklearnej

8. Pracownie protetyczne, środków pomocniczych, krwi i tkanek

8100 Pracownia protetyki stomatologicznej

8200 Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych

8210 Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki wspomagania słuchu

8220 Pracownia (punkt zaopatrzenia) w środki optyczne

8500 Bank krwi

8502 Punkt pobrań krwi

8510 Bank tkanek

8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

9. Inne komórki działalności medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

9010 Pracownia akupresury i akupunktury

9012 Pracownia ziołolecznictwa

9200 Dział higieny i epidemiologii

9202 Dział nadzoru radiologicznego

9204 Dział nadzoru sanitarnego

9206 Dział nadzoru zapobiegawczego

9210 Dział oświaty i promocji zdrowia

9220 Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku

9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

9240 Zespół transportu sanitarnego

9300 Oddział żłobkowy

9400 Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

Załącznik 2. [KODY RESORTOWE OKREŚLONYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU]

Załącznik nr 2

KODY RESORTOWE OKREŚLONYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

HP.1. Szpitalnictwo

HP.1.1. Szpital wielospecjalistyczny

HP.1.2. Szpital psychiatryczny i odwykowy

HP.1.2.1. Całodobowy ośrodek leczenia odwykowego i psychiatrycznego

HP.1.3. Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

HP.1.4. Sanatorium

HP.1.5. Zakład rehabilitacji leczniczej (stacjonarny)

HP.1.6 Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

HP.1.7. Szpital uzdrowiskowy

HP.2. Stacjonarne zakłady opieki pielęgnacyjnej i długoterminowej

HP.2.1. Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

HP.2.2. Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

HP.2.3. Ośrodek opiekuńczy dla osób starszych

HP.2.4. Hospicjum stacjonarne

HP.2.9. Pozostałe zakłady opiekuńcze

HP.3. Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

HP.3.1. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

HP.3.2. Przychodnia stomatologiczna

HP.3.3. Pozostałe przychodnie jednospecjalistyczne

HP.3.4. Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

HP.3.4.1. Centrum planowania rodziny

HP.3.4.2. Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

HP.3.4.3. Ambulatoryjny ośrodek zabiegowy

HP.3.4.4. Stacja dializ

HP.3.4.5. Pozostałe ośrodki wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

HP.3.4.6. Przychodnia uzdrowiskowa

HP.3.5. Ośrodek diagnostyki

HP.3.5.1. Medyczne laboratorium diagnostyczne

HP.3.6. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

HP.3.7. Zakład rehabilitacji leczniczej

HP.3.8. Zakład przyrodoleczniczy

HP.3.9. Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

HP.3.9.1. Stacja (podstacja) pogotowia ratunkowego, jednostka opieki doraźnej

HP.3.9.2. Bank krwi i organów, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

HP.3.9.3. Żłobek

HP.3.9.4. Ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi

HP.3.9.9. Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

HP.5. Jednostki prowadzące programy zdrowia publicznego i administrujące programami zdrowia publicznego

HP.5.1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna

Załącznik 3. [KODY RESORTOWE DZIEDZIN MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 3

KODY RESORTOWE DZIEDZIN MEDYCZNYCH

Kody tworzą dwa znaki określające podstawowe i szczegółowe dziedziny medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.1)):

01 Anestezjologia i intensywna terapia

02 Audiologia i foniatria

03 Chirurgia dziecięca

04 Chirurgia klatki piersiowej

05 Chirurgia ogólna

06 Chirurgia szczękowo-twarzowa

07 Choroby wewnętrzne

08 Choroby zakaźne

09 Dermatologia i wenerologia

10 Diagnostyka laboratoryjna

11 Genetyka kliniczna

12 Kardiochirurgia

13 Medycyna nuklearna

14 Medycyna pracy

15 Medycyna ratunkowa

16 Medycyna rodzinna

17 Medycyna sądowa

18 Medycyna transportu

19 Mikrobiologia lekarska

20 Neonatologia

21 Neurochirurgia

22 Neurologia

23 Okulistyka

24 Onkologia kliniczna

25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

26 Otorynolaryngologia

27 Patomorfologia

28 Pediatria

29 Położnictwo i ginekologia

30 Psychiatria

31 Radiologia i diagnostyka obrazowa

32 Radioterapia onkologiczna

33 Rehabilitacja medyczna

34 Urologia

35 Urologia dziecięca

36 Alergologia

37 Angiologia

38 Balneologia i medycyna fizykalna

39 Chirurgia naczyniowa

40 Chirurgia onkologiczna

41 Chirurgia plastyczna

42 Choroby płuc

43 Diabetologia

44 Endokrynologia

45 Epidemiologia

46 Farmakologia kliniczna

47 Gastroenterologia

48 Geriatria

49 Ginekologia onkologiczna

50 Hematologia

51 Hipertensjologia

52 Immunologia kliniczna

53 Kardiologia

54 Kardiologia dziecięca

55 Medycyna paliatywna

56 Medycyna sportowa

57 Nefrologia

58 Neurologia dziecięca

59 Neuropatologia

60 Onkologia i hematologia dziecięca

61 Otorynolaryngologia dziecięca

66 Psychiatria dzieci i młodzieży

67 Reumatologia

68 Seksuologia

69 Toksykologia kliniczna

70 Transfuzjologia kliniczna

71 Transplantologia kliniczna

72 Chirurgia stomatologiczna

73 Ortodoncja

74 Periodontologia

75 Protetyka stomatologiczna

76 Stomatologia dziecięca

77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

78 Zdrowie publiczne

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 58, poz. 351.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »