| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej „kodami resortowymi”, nadawane są na podstawie informacji zawartych w dokumentach będących podstawą dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, zwanego dalej „rejestrem”.
§ 2.
System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej „systemem”, składa się z dziesięciu części.
§ 3.
Część l systemu stanowi składający się z 7 znaków numer księgi rejestrowej zakładu.
§ 4.
Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator z rejestru TERYT dla jednostki podziału terytorialnego, w której położony jest zakład, nadany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)).
§ 5.
1. Część III systemu stanowi 2-znakowy kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład.

2. Ustala się następujące kody resortowe podmiotów, które tworzą zakłady:

1) minister albo centralny organ administracji rządowej:

a) minister właściwy do spraw zdrowia – kod 11,

b) Minister Obrony Narodowej – kod 12,

c) Minister Sprawiedliwości – kod 13,

d) minister właściwy do spraw wewnętrznych – kod 14,

e) inny minister albo centralny organ administracji rządowej – kod 19;

2) wojewoda – kod 20;

3) jednostka samorządu terytorialnego:

a) województwo – kod 31,

b) powiat – kod 32,

c) gmina – kod 33,

d) gmina miejska na prawach powiatu – kod 34;

4) kościół lub związek wyznaniowy – kod 40;

5) fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie – kod 50;

6) inna krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej:

a) osoba fizyczna – kod 71,

b) spółka cywilna – kod 72,

c) spółka jawna – kod 73,

d) spółka partnerska – kod 74,

e) spółka komandytowa – kod 75,

f) spółka komandytowo-akcyjna – kod 76,

g) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kod 77,

h) spółka akcyjna – kod 78,

i) spółdzielnia – kod 79;

7) państwowa uczelnia medyczna albo państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych – kod 80;

8) inne – kod 90.

§ 6.
Część IV systemu stanowi 1-znakowy kod resortowy wskazujący formę gospodarki finansowej zakładu:

1) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – kod 1;

2) jednostka budżetowa – kod 2;

3) zakład budżetowy – kod 3;

4) inna – kod 4.

§ 7.
1. Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod resortowy, identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 01 do 99 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 2-znakowego, należy zastosować kod 3-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 100 do 999.

§ 8.
1. Część VI systemu stanowi kod resortowy rodzaju jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 7.

2. Kody resortowe określające rodzaj jednostki organizacyjnej stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Część VII systemu stanowi 3-znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach zakładu. Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w zakładzie.

2. Gdy nie jest możliwe zastosowanie kodu 3-znakowego, można zastosować kod 4-znakowy. Kod powinien zawierać się w przedziale od 1000 do 9999.

§ 10.
1. Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kod, o którym mowa w ust. 1, powinien odzwierciedlać rodzaj prowadzonej działalności, uwzględniając w szczególności:

1) choroby i problemy zdrowotne pacjentów;

2) specjalność medyczną kierownika komórki organizacyjnej;

3) rodzaj wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

3. W przypadku nowo powstałych komórek organizacyjnych komórce należy nadać kod resortowy planowanej działalności.

§ 11.
1. Część IX systemu stanowi kod resortowy charakteryzujący funkcję ochrony zdrowia.

2. Kody resortowe określające funkcje ochrony zdrowia realizowane w komórce organizacyjnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Część X systemu stanowi zestaw 2-znakowych kodów resortowych, charakteryzujących dziedziny medyczne, w których specjalizuje się komórka organizacyjna.

2. Kody resortowe określające dziedziny medyczne, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 [1] do rozporządzenia.

§ 13.
1. Do celów identyfikacyjnych zakładu wykorzystuje się numer księgi rejestrowej zakładu.

2. Do celów identyfikacyjnych jednostki organizacyjnej określonej w § 7 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część V systemu, o której mowa w § 7.

3. Do celów identyfikacyjnych komórki organizacyjnej określonej w § 9 wykorzystuje się, oddzielone od siebie myślnikiem, numer księgi rejestrowej zakładu i część VII systemu, o której mowa w § 9.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Nr 223, poz. 1880).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2022.

Załącznik 1. [KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2004 r. (poz. 1797)

Załącznik nr 1

KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KODY RESORTOWE OKREŚLONYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU]

Załącznik nr 2

KODY RESORTOWE OKREŚLONYCH RODZAJÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

infoRgrafika

Załącznik 3. [KODY RESORTOWE FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA]

Załącznik nr 3

KODY RESORTOWE FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [KODY RESORTOWE DZIEDZIN MEDYCZNYCH]

Załącznik nr 4

KODY RESORTOWE DZIEDZIN MEDYCZNYCH

Kody tworzą dwa znaki określające podstawowe i szczegółowe dziedziny medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885):

01 Anestezjologia i intensywna terapia

02 Audiologia i foniatria

03 Chirurgia dziecięca

04 Chirurgia klatki piersiowej

05 Chirurgia ogólna

06 Chirurgia szczękowo-twarzowa

07 Choroby wewnętrzne

08 Choroby zakaźne

09 Dermatologia i wenerologia

10 Diagnostyka laboratoryjna

11 Genetyka

12 Kardiochirurgia

13 Medycyna nuklearna

14 Medycyna pracy

15 Medycyna ratunkowa

16 Medycyna rodzinna

17 Medycyna sądowa

18 Medycyna transportu

19 Mikrobiologia lekarska

20 Neonatologia

21 Neurochirurgia

22 Neurologia

23 Okulistyka

24 Onkologia

25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

26 Otorynolaryngologia

27 Patomorfologia

28 Pediatria

29 Położnictwo i ginekologia

30 Psychiatria

31 Radiologia i diagnostyka obrazowa

32 Radioterapia onkologiczna

33 Rehabilitacja medyczna

34 Urologia

35 Urologia dziecięca

36 Alergologia

37 Angiologia

38 Balneologia i medycyna fizykalna

39 Chirurgia naczyniowa

40 Chirurgia onkologiczna

41 Chirurgia plastyczna

42 Choroby płuc

43 Diabetologia

44 Endokrynologia

45 Epidemiologia

46 Farmakologia

47 Gastroenterologia

48 Geriatria

49 Ginekologia onkologiczna

50 Hematologia

51 Hipertensjologia

52 Immunologia

53 Kardiologia

54 Kardiologia dziecięca

55 Medycyna paliatywna

56 Medycyna sportowa

57 Nefrologia

58 Neurologia dziecięca

59 Neuropatologia

60 Onkologia i hematologia dziecięca

61 Otorynolaryngologia dziecięca

66 Psychiatria dzieci i młodzieży

67 Reumatologia

68 Seksuologia

69 Toksykologia

70 Transfuzjologia

71 Transplantologia

72 Chirurgia stomatologiczna

73 Ortodoncja

74 Periodontologia

75 Protetyka stomatologiczna

76 Stomatologia dziecięca

77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

78 Zdrowie publiczne

79 Medycyna szkolna

[1] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez pkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2004 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. Nr 238, poz. 2402). Zmiana weszła w życie 4 listopada 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »