reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego określa data stempla pocztowego tego operatora.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:

„1a. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawców do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.”,

c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1a.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie lub na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów wszystkich działek, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a jeżeli planowany zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę – potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ;

3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której realizowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, planowanym uzbrojeniem terenu, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę – dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) powierzchni użytkowych budynków lub ich części oraz liczby miejsc w sypialniach,

c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A. albo 2.B., o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia – wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych, a także wartości lub przewidywanej wartości granicznej E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zależności od wartości współczynnika kształtu budynku (A/V),

d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, przyłączy technicznych oraz obiektów i urządzeń związanych z budynkiem;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b.”;

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom – w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków – w przypadku, o którym mowa w § 5.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2008 r. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 15 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt IV.1 otrzymuje brzmienie:

„IV.1 Budowa budynku:

A. Noclegownia:

1) adres nieruchomości,

2) powierzchnia użytkowa budynku1),

3) nowa powierzchnia użytkowa noclegowni2) w m2, w tym: w sypialniach3) w m2,

4) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni,

5) nowa liczba miejsc w sypialniach,

6) dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni2) w m2, w tym: w sypialniach3) w m2,

7) całkowita liczba miejsc w sypialniach, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne sypialnie,

8) całkowita liczba natrysków, kabin WC i umywalek po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

B. Dom dla bezdomnych:

1) adres nieruchomości,

2) powierzchnia użytkowa budynku1),

3) nowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych4) w m2, w tym: powierzchnia mieszkalna5) w m2, w tym: w pokojach pobytu6) w m2,

4) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca domu dla bezdomnych,

5) nowa liczba miejsc w pokojach pobytu,

6) dotychczasowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych4) w m2, w tym: powierzchnia mieszkalna5) w m2, w tym: w pokojach pobytu6) w m2,

7) całkowita liczba miejsc w pokojach pobytu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pokoje pobytu, w tym: pokoje pobytu z indywidualnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka i natrysk).

C. Charakterystyka noclegowni / domu dla bezdomnych (czy dana cecha występuje):

1) kuchnia z zapleczem gospodarczym (z wyposażeniem technicznym dla żywienia zbiorowego),

2) pomieszczenia do spożywania posiłków (oddzielne pomieszczenia spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń zbiorowego żywienia),

3) pralnia (oddzielne pomieszczenia wyposażone w urządzenia pralnicze, umożliwiające wykonywanie czynności higieny garderoby),

4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu (co najmniej po jednym sanitariacie męskim i damskim z kabiną WC, umywalką i prysznicem),

5) pomieszczenia administracyjne z odrębnym pokojem porad psychologicznych,

6) oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i oddzielne pomieszczenie opieki pielęgnacyjnej,

7) świetlica (oddzielne pomieszczenia wyposażone w odbiornik radiowy i TV).

D. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiązania architektoniczne).

E. Energooszczędność – wartość wskaźnika E, wartość graniczna E0 lub wartość A/V.”,

 

1) Pod pojęciem powierzchni użytkowej budynku rozumie się powierzchnię obliczoną zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

2) Pod pojęciem powierzchni użytkowej noclegowni rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pomieszczenia sypialni, z podziałem na sypialnie do 15 osób i powyżej 15 osób, oraz pomocniczą powierzchnię użytkową, oznaczającą w szczególności: pomieszczenia sanitariatów, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia pomocy medycznej, świetlice oraz pomieszczenia administracyjne.

3) Pod pojęciem sypialni rozumie się pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe łóżka z ich podstawowym wyposażeniem.

4) Pod pojęciem powierzchni użytkowej domu dla bezdomnych rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pokoje pobytu, oraz pomocniczą powierzchnię użytkową domu dla bezdomnych, oznaczającą w szczególności: sanitariaty zbiorowe, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia pomocy medycznej, świetlice oraz pomieszczenia administracyjne.

5) Pod pojęciem powierzchni mieszkalnej domu dla bezdomnych rozumie się powierzchnię pokoi pobytu wraz z powierzchnią indywidualnych węzłów sanitarnych lub powierzchnię pokoi pobytu bez węzła sanitarnego przy funkcjonowaniu sanitariatów zbiorowych.

6) Pod pojęciem pokoju pobytu rozumie się pomieszczenie zapewniające realizację następujących potrzeb mieszkaniowych: nocleg, możliwość przebywania w ciągu dnia oraz możliwość wykonywania zajęć własnych.

b) pkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Przewidywany koszt ogółem przedsięwzięcia w zł (należy podać odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia)7):

1) budowy budynku,

2) remontu lub przebudowy budynku,

3) zmiany sposobu użytkowania budynku.”,

 

7) Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu.

c) pkt VIII otrzymuje brzmienie:

„VIII. Oświadczenia i inne informacje:

A. Oświadczenie o niewykorzystywaniu środków finansowych Unii Europejskiej w przedsięwzięciu.

B. Oświadczenie o zamiarze ubiegania się albo rezygnacji z ubiegania się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.8)

C. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte ani nie zostanie rozpoczęte przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie, o której mowa w art. 12 ustawy.

D. Zestawienie kosztów, potwierdzające koszty przedsięwzięcia z podaniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, sporządzone na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

E. Potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca po raz pierwszy składa wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie ustawy.

F. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku podpisane przez:

– w przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

– w przypadku związku międzygminnego: zarząd związku,

– w przypadku organizacji pożytku publicznego: osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).”,

 

8) Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, powinien podać we wniosku informacje o wysokości wskaźników E i E0 oraz załączyć do wniosku dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. c. rozporządzenia. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

d) uchyla się pkt IX.

§ 2.
Do wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r., w zakresie wzywania do uzupełniania wniosków, stosuje się § 2 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama