| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 70, poz. 471) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek składa się w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego określa data stempla pocztowego tego operatora.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:

„1a. Bank po otrzymaniu wniosku niespełniającego wymagań, o których mowa w § 3, wzywa wnioskodawców do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wskazując wymagania, których wniosek nie spełnia.”,

c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nieuzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1a.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku załącza się:

1) dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie lub na której położony jest budynek, którego remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:

a) oryginał odpisu z księgi wieczystej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

b) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów wszystkich działek, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a jeżeli planowany zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę – potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)), oraz oświadczenie wnioskodawcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ;

3) projekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której realizowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, planowanym uzbrojeniem terenu, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę – dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:

a) rodzaju przedsięwzięcia,

b) powierzchni użytkowych budynków lub ich części oraz liczby miejsc w sypialniach,

c) w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A. albo 2.B., o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia – wartości lub przewidywanej wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych, a także wartości lub przewidywanej wartości granicznej E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zależności od wartości współczynnika kształtu budynku (A/V),

d) zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem uzbrojenia terenu, przyłączy technicznych oraz obiektów i urządzeń związanych z budynkiem;

4) dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:

a) kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

b) kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub części przedsięwzięcia,

c) kalkulacje własne sporządzone z należytą starannością dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia, wymienionymi w lit. a i b.”;

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 31 marca oraz do dnia 30 września każdego roku:

1) informację o możliwości udzielenia finansowego wsparcia wszystkim wnioskodawcom – w przypadku, o którym mowa w § 4, albo

2) wyniki oceny wniosków – w przypadku, o którym mowa w § 5.”;

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku wniosków o udzielenie finansowego wsparcia składanych w 2008 r. Bank ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, o których mowa w § 6 pkt 1, albo wyniki oceny wniosków, o których mowa w § 6 pkt 2, w terminach do dnia 15 lipca oraz do dnia 31 grudnia odpowiednio dla wniosków składanych do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt IV.1 otrzymuje brzmienie:

„IV.1 Budowa budynku:

A. Noclegownia:

1) adres nieruchomości,

2) powierzchnia użytkowa budynku1),

3) nowa powierzchnia użytkowa noclegowni2) w m2, w tym: w sypialniach3) w m2,

4) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni,

5) nowa liczba miejsc w sypialniach,

6) dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni2) w m2, w tym: w sypialniach3) w m2,

7) całkowita liczba miejsc w sypialniach, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne sypialnie,

8) całkowita liczba natrysków, kabin WC i umywalek po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

B. Dom dla bezdomnych:

1) adres nieruchomości,

2) powierzchnia użytkowa budynku1),

3) nowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych4) w m2, w tym: powierzchnia mieszkalna5) w m2, w tym: w pokojach pobytu6) w m2,

4) nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca domu dla bezdomnych,

5) nowa liczba miejsc w pokojach pobytu,

6) dotychczasowa powierzchnia użytkowa domu dla bezdomnych4) w m2, w tym: powierzchnia mieszkalna5) w m2, w tym: w pokojach pobytu6) w m2,

7) całkowita liczba miejsc w pokojach pobytu, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pokoje pobytu, w tym: pokoje pobytu z indywidualnym węzłem sanitarnym (WC, umywalka i natrysk).

C. Charakterystyka noclegowni / domu dla bezdomnych (czy dana cecha występuje):

1) kuchnia z zapleczem gospodarczym (z wyposażeniem technicznym dla żywienia zbiorowego),

2) pomieszczenia do spożywania posiłków (oddzielne pomieszczenia spełniające wymagania sanitarno-epidemiologiczne dla pomieszczeń zbiorowego żywienia),

3) pralnia (oddzielne pomieszczenia wyposażone w urządzenia pralnicze, umożliwiające wykonywanie czynności higieny garderoby),

4) sanitariaty zbiorowe na korytarzu (co najmniej po jednym sanitariacie męskim i damskim z kabiną WC, umywalką i prysznicem),

5) pomieszczenia administracyjne z odrębnym pokojem porad psychologicznych,

6) oddzielne pomieszczenie pomocy medycznej i oddzielne pomieszczenie opieki pielęgnacyjnej,

7) świetlica (oddzielne pomieszczenia wyposażone w odbiornik radiowy i TV).

D. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy dla wózków inwalidzkich, ciągi komunikacyjne w budynku, winda lub inne rozwiązania architektoniczne).

E. Energooszczędność – wartość wskaźnika E, wartość graniczna E0 lub wartość A/V.”,

 

1) Pod pojęciem powierzchni użytkowej budynku rozumie się powierzchnię obliczoną zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

2) Pod pojęciem powierzchni użytkowej noclegowni rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pomieszczenia sypialni, z podziałem na sypialnie do 15 osób i powyżej 15 osób, oraz pomocniczą powierzchnię użytkową, oznaczającą w szczególności: pomieszczenia sanitariatów, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia pomocy medycznej, świetlice oraz pomieszczenia administracyjne.

3) Pod pojęciem sypialni rozumie się pomieszczenie wyposażone w jednoosobowe łóżka z ich podstawowym wyposażeniem.

4) Pod pojęciem powierzchni użytkowej domu dla bezdomnych rozumie się podstawową powierzchnię użytkową, oznaczającą pokoje pobytu, oraz pomocniczą powierzchnię użytkową domu dla bezdomnych, oznaczającą w szczególności: sanitariaty zbiorowe, pralnie, kuchnie z zapleczem gospodarczym, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia pomocy medycznej, świetlice oraz pomieszczenia administracyjne.

5) Pod pojęciem powierzchni mieszkalnej domu dla bezdomnych rozumie się powierzchnię pokoi pobytu wraz z powierzchnią indywidualnych węzłów sanitarnych lub powierzchnię pokoi pobytu bez węzła sanitarnego przy funkcjonowaniu sanitariatów zbiorowych.

6) Pod pojęciem pokoju pobytu rozumie się pomieszczenie zapewniające realizację następujących potrzeb mieszkaniowych: nocleg, możliwość przebywania w ciągu dnia oraz możliwość wykonywania zajęć własnych.

b) pkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Przewidywany koszt ogółem przedsięwzięcia w zł (należy podać odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia)7):

1) budowy budynku,

2) remontu lub przebudowy budynku,

3) zmiany sposobu użytkowania budynku.”,

 

7) Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu.

c) pkt VIII otrzymuje brzmienie:

„VIII. Oświadczenia i inne informacje:

A. Oświadczenie o niewykorzystywaniu środków finansowych Unii Europejskiej w przedsięwzięciu.

B. Oświadczenie o zamiarze ubiegania się albo rezygnacji z ubiegania się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.8)

C. Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte ani nie zostanie rozpoczęte przed podpisaniem umowy o finansowe wsparcie, o której mowa w art. 12 ustawy.

D. Zestawienie kosztów, potwierdzające koszty przedsięwzięcia z podaniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, sporządzone na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.

E. Potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o nadaniu wnioskodawcy numeru REGON oraz NIP – w przypadku gdy wnioskodawca po raz pierwszy składa wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na podstawie ustawy.

F. Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku podpisane przez:

– w przypadku gminy: wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

– w przypadku związku międzygminnego: zarząd związku,

– w przypadku organizacji pożytku publicznego: osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).”,

 

8) Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, powinien podać we wniosku informacje o wysokości wskaźników E i E0 oraz załączyć do wniosku dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. c. rozporządzenia. W przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny. Jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie ubiega się o przyznanie punktów za kryterium 2.A albo 2.B, punkty za to kryterium nie zostaną przyznane.

d) uchyla się pkt IX.

§ 2.
Do wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r., w zakresie wzywania do uzupełniania wniosków, stosuje się § 2 ust. 1a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »