| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

Załącznik 1. [STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 kwietnia 2009 r. (poz. 550)

STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Rozdział 1

Ustrój i organizacja Krajowej Szkoły

§ 1. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zwana dalej „Krajową Szkołą”, działa na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Krajową Szkołą kieruje Dyrektor przy pomocy nie więcej niż czterech zastępców.

2. W skład Krajowej Szkoły wchodzą:

1) Ośrodek Szkolenia Wstępnego;

2) Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej;

3) Ośrodek Badań i Analiz oraz Współpracy Międzyinstytucjonalnej i Promocji;

4) Biuro Dyrektora;

5) Biuro Ekonomiczno-Finansowe.

3. Ośrodkiem i biurem kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły lub wyznaczony przez niego zastępca Dyrektora.

4. W ramach ośrodków i biur Dyrektor Krajowej Szkoły tworzy i znosi działy oraz sekcje.

5. Dyrektor Krajowej Szkoły może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, zespoły zadaniowe, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z realizacji zadań Krajowej Szkoły.

Rozdział 2

Sposób i tryb prowadzenia działalności szkoleniowej

§ 3. Szkolenia zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury odbywają się w oparciu o roczne harmonogramy działalności szkoleniowej.

§ 4. Do dnia 30 czerwca każdego roku Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Radzie Programowej założenia harmonogramu działalności szkoleniowej, zwanego dalej „harmonogramem”, oraz planu wydawniczego na następny rok, zwanego dalej „planem”, które Rada opiniuje w terminie do dnia 31 lipca.

§ 5. Założenia harmonogramu oraz planu są tworzone w szczególności w oparciu o propozycje zgłaszane Dyrektorowi Krajowej Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku przez Krajową Radę Sądownictwa, Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową i Naczelną Prokuraturę Wojskową oraz prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorów apelacyjnych i okręgowych.

§ 6. Dyrektor Krajowej Szkoły do dnia 30 września każdego roku przedstawia Radzie Programowej projekt rocznego harmonogramu oraz projekt planu, opracowane w oparciu o założenia, o których mowa w § 5, zatwierdzone przez Radę Programową.

§ 7. Rada Programowa Krajowej Szkoły do dnia 31 października każdego roku opracowuje roczny harmonogram oraz ustala plan, a następnie je przyjmuje i przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie zgodności z planem finansowym oraz do wiadomości Krajowej Radzie Sądownictwa i Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

§ 8. Dyrektor Krajowej Szkoły przesyła, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości roczny harmonogram do Krajowej Rady Sądownictwa i Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz do prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych, a także do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

§ 9. Roczny harmonogram jest zamieszczany na stronie internetowej Krajowej Szkoły, publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Szkoły oraz dystrybuowany w formie elektronicznej do adresatów szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.

§ 10. Uwzględniając szczególnie uzasadnione potrzeby, Krajowa Szkoła – niezależnie od szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego ujętych w rocznym harmonogramie oraz publikacji ujętych w planie – może, po zatwierdzeniu przez Radę Programową, organizować dodatkowe szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego oraz wydawać dodatkowe publikacje, zawiadamiając o tym zainteresowanych. Przepisy § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Siedziba i symbol Krajowej Szkoły

§ 11. 1. Siedzibą Krajowej Szkoły jest Kraków.

2. Ośrodek Szkolenia Wstępnego oraz Biuro Dyrektora i Biuro Ekonomiczno-Finansowe mieszczą się w siedzibie Krajowej Szkoły.

3. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej oraz Ośrodek Badań i Analiz oraz Współpracy Międzyinstytucjonalnej i Promocji mieszczą się w Lublinie.

4. Siedzibą tymczasową Krajowej Szkoły oraz jej ośrodków i biur jest Warszawa, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2009 r.

§ 12. Określa się wzór symbolu Krajowej Szkoły, stanowiący załącznik do statutu.

Załącznik do statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »