| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa dystynkcje i wzór umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej „umundurowaniem”, oraz normy umundurowania, sposób i kryteria jego przydziału, zasady i sposób noszenia oraz warunki jego używania.
§ 2.
Umundurowanie i dystynkcje określone w rozporządzeniu są prawnie zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie przez uprawnionych pracowników Inspekcji Transportu Drogowego.
§ 3.
1. Umundurowanie składa się z ubioru wyjściowego i polowego.

2. Zasadniczymi składnikami umundurowania są:

1) spodnie męskie;

2) spódnica damska;

3) spodnie polowe;

4) czapka;

5) koszula;

6) kurtka 3/4;

7) sweter;

8) marynarka;

9) obuwie;

10) bluza polowa;

11) kurtka i spodnie motocyklisty;

12) kamizelka ostrzegawcza.

3. Wzory umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Charakterystykę składników umundurowania i sposób ich noszenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Ilość i rodzaj składników umundurowania, a także okresy ich używalności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Na guzikach zewnętrznych i czapkach wchodzących w skład umundurowania umieszczony jest wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).

2. Dystynkcje umieszczane na pochewkach zakładanych na pagony kurtki, płaszcza, marynarki, bluzy polowej, swetra, koszuli, kamizelki ostrzegawczej oraz bezpośrednio na taśmie otokowej czapki określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Dystynkcje umieszcza się również na klapach marynarki.

3. Kamizelkę ostrzegawczą nosi się na umundurowaniu w czasie wykonywania zadań na drogach w warunkach niedostatecznej widoczności oraz gdy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym tego wymagają.

4. Składniki umundurowania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia przeznaczone do wykonywania zadań służbowych z wykorzystaniem motocykla przysługują tylko osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i imiennie upoważnienie wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

§ 5.
1. Uprawnienie do zaopatrzenia w składniki umundurowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4:

1) powstaje z dniem:

a) powołania na stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wojewódzkiego inspektora transportu drogowego oraz jego zastępcy,

b) zatrudnienia na stanowisku inspektora transportu drogowego oraz pracownika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wykonującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów;

2) wygasa z dniem:

a) odwołania osób, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) rozwiązania stosunku pracy z osobami, o których mowa w pkt 1 lit. b.

2. Okres używalności poszczególnych składników umundurowania przez osoby, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „uprawnionym”, liczy się od dnia nabycia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania.

3. Poszczególne składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich używalności.

4. Prawo do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania nabywa się z dniem, w którym upłynął okres ich używalności.

§ 6.
W przypadku utraty bądź zniszczenia składników umundurowania przed upływem okresu ich używalności nowe umundurowanie przysługuje:

1) bezpłatnie – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od uprawnionego – na jego wniosek zaopiniowany przez przełożonego;

2) odpłatnie – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy uprawnionego – za zwrotem wartości składnika umundurowania utraconego lub zniszczonego, obliczonej stosownie do okresu, który pozostał do końca okresu jego używalności.

§ 7.
1. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania przed upływem okresu używalności umundurowania uprawniony zatrzymuje umundurowanie na własność po uiszczeniu kwoty odpowiadającej wartości umundurowania, obliczonej stosownie do okresu jego używalności.

2. Kwoty podlegające uiszczeniu, liczone według cen nabycia składników umundurowania, odpowiadają wartości tych składników od dnia rozwiązania stosunku pracy do upływu okresu ich używalności.

3. Uprawniony odchodzący na emeryturę lub rentę zatrzymuje składniki przydzielonego mu umundurowania bez konieczności uiszczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.

4. Zwrot dystynkcji następuje z dniem wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania.

§ 8.
1. Umundurowanie powinno być utrzymane w należytym stanie, zapewniającym estetyczny, schludny i nienaruszający godności umundurowanego wygląd zewnętrzny podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2. Zabrania się używania składników umundurowania:

1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego widocznymi na zewnątrz;

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru;

3) niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania składników umundurowania.

4. Uprawniony jest obowiązany do posiadania kompletu umundurowania zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

5. Dopuszcza się używanie przez uprawnionego:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) okularów przeciwsłonecznych lub zdrowotnych;

3) spinki do krawata.

6. Korzystanie z umundurowania z naruszeniem zasad określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§ 9.
1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego prowadzą ewidencję wydanego umundurowania oraz okresu jego używalności.

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego:

1) nadzorują przestrzeganie przepisów rozporządzenia;

2) przeprowadzają, co najmniej raz w roku, przeglądy umundurowania, polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych im uprawnionych pracowników Inspekcji Transportu Drogowego.

§ 10.
Do składników umundurowania wydanych w Inspekcji Transportu Drogowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem § 6.
§ 11.
W okresie wdrażania na zaopatrzenie Inspekcji Transportu Drogowego umundurowania określonego w niniejszym rozporządzeniu zezwala się na noszenie przez uprawnionych do umundurowania w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. umundurowania i dystynkcji według wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, znajdujących się na wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 30, poz. 258 oraz z 2006 r. Nr 210, poz. 1553).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

Załącznik 1. [WZORY UMUNDUROWANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 maja 2009 r. (poz. 688)

Załącznik nr 1

WZORY UMUNDUROWANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

1) Ubiór wyjściowy

a) zestaw nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

b) zestaw nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

c) zestaw nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

d) zestaw nr 4

infoRgrafika

e) zestaw nr 5

infoRgrafika

2) Ubiór polowy

infoRgrafika

infoRgrafika

3) Kamizelka ostrzegawcza

infoRgrafika

infoRgrafika

 

1) Składnikiem zestawu alternatywnym do spódnicy są spodnie.

2) Składnikiem zestawu alternatywnym do spódnicy są spodnie.

3) Elementem zestawu alternatywnym do spódnicy są spodnie.

4) Ubiór noszony w czasie wykonywania czynności służbowych po zatrzymaniu. Podczas jazdy motocyklem czapka gabardynowa zastępowana jest kaskiem.

Załącznik 2. [CHARAKTERYSTYKA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA I SPOSÓB ICH NOSZENIA]

Załącznik nr 2

CHARAKTERYSTYKA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA I SPOSÓB ICH NOSZENIA

1. Kurtka 3/4 w kolorze ciemnozielonym, z tkaniny nieprzemakalnej typu Gore-tex, z podpinką typu polar. Kurtka jest zapinana z przodu na zamek błyskawiczny przykryty listwą, z dwiema bocznymi kieszeniami. Na ramionach są umieszczone naramienniki. Kołnierz z tkaniny zasadniczej, dopinany kaptur. Z przodu i z tyłu kurtki znajduje się biza z materiału odblaskowego. Na plecach znajduje się foliowany napis koloru czarnego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” na żółtym odblaskowym tle.

2. Kurtka motocyklisty koloru ciemnozielonego. Wykonana z tkaniny nieprzemakalnej typu Gore-tex. Posiada wszyte ochraniacze na łokciach, barkach i na odcinku kręgosłupa. Na plecach znajduje się foliowany napis koloru czarnego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” na żółtym odblaskowym tle. Na ramionach są umieszczone naramienniki. Od tylnej lewej strony pasa przez plecy do prawego barku pod naramiennikiem do lewej strony pasa z przodu kurtki przebiega odblaskowy biały pas szerokości 2,5 cm.

3. Marynarka gabardynowa i z tropiku w kolorze ciemnozielonym, z gabardyny i z tropiku, jednorzędowa, z wykładanym kołnierzem, zapinana z przodu na trzy guziki z wizerunkiem orła. Na ramionach są umieszczone naramienniki, na piersiach i bokach marynarki, poniżej linii pasa, naszyte kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami. Rękawy gładkie, bez mankietów.

4. Bluza polowa w kolorze ciemnozielonym, z wykładanym kołnierzem z krytym zapięciem z przodu na guziki. Na przedzie naszyte są cztery nakładane kieszenie z fałdkami i klapkami, dwie na piersiach i dwie w dolnej części bluzy. Rękawy wykończone mankietami zapinanymi na guziki. Na plecach znajduje się foliowany napis koloru czarnego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” na żółtym odblaskowym tle. Długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady dłoni. Bluzę polową nosi się z podkoszulką typu T-shirt.

5. Spodnie gabardynowe i z tropiku w kolorze ciemnozielonym bez mankietów. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od rozmiaru i wzrostu. W przednich częściach nogawek kieszenie boczne z wypustką. W prawej nogawce z tyłu cięta kieszeń z klapką, zapinana na guzik. W pasek spodni wszyte podtrzymywacze do paska. Po bokach naszyte ściągacze zapinane na guzik. Spodnie gabardynowe i z tropiku powinny sięgać z tyłu dolną krawędzią nogawek 2–2,5 cm powyżej obcasa.

6. Spódnica gabardynowa i z tropiku w kolorze ciemnozielonym. Dolna krawędź spódnicy powinna sięgać w zależności od wzrostu 5–7 cm poniżej kolan.

7. Spodnie gabardynowe i z tropiku Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jego zastępcy mają przy bocznych szwach naszyte lampasy o szerokości 2,5 cm każdy i wypustki w kolorze czarnym.

8. Spodnie polowe typu bojówki w kolorze ciemnozielonym, wysokie w stanie, bez paska, linię paska imituje stębnówka przeprowadzona wzdłuż górnej krawędzi spodni na szerokości 4,5–5 cm, zapinane z przodu na zamek błyskawiczny. Na przedzie naszyte wzmocnienie wzdłuż linii kolan. W górnej części przodu wykonana kieszeń ukośna od góry przechodzi w zakładkę, od boku wszyta w szew boczny, nad kieszenią naszyta patka zapięta na napę. W górnej części przodu wykonana zakładka o głębokości 3–4 cm. Tył prosty, góra z zaszewkami. Na prawym tyle spodni wykonana kieszeń z patką zapinaną na napę. Na środkowej części tyłu naszyte wzmocnienia wchodzące w szew siedzeniowy sięgający poniżej podkroju spodni, wchodzący w szew wewnętrzny spodni. Szwy boczne łączące przody z tyłami przestębnowane 2 razy w krawędzi szwu i 0,6 cm od pierwszej stębnówki. Na bokach spodni powyżej linii kolan naszyte kieszenie. Nad kieszenią prosta patka, od przodu zamocowana stębnówka, od tyłu zapięta na napę. Kieszenie boczne z 2 fałdami rozmieszczone równo w 1/3 szerokości kieszeni. Od tyłu kieszeni wykonana fałda. Zakładka i fałda kieszeni bocznej po jej napełnieniu powodują zwiększenie jej pojemności. Na linii paska rozmieszczono podtrzymywacze. Po bokach na wierzchu są przyszyte ściągacze zapinane na klamrach w celu regulacji obwodu pasa. Góra spodni od lewej strony wykończona podszewką. W dole spodni po bokach rozcięcie o długości 15 cm zapinane na rzep. Dół spodni wykończony obrębem, w którym wciągnięta jest guma ściągająca.

9. Spodnie motocyklisty koloru ciemnozielonego. Wykonane z tkaniny nieprzemakalnej typu Gore-tex. Na kolanach posiadają ochraniacze.

10. Sweter w kolorze ciemnozielonym wykonany z dzianiny, wzmocniony tkaniną w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej tkaniny naszyte nakładane kieszenie z patkami na lewej piersi i lewym rękawie. Na ramionach umieszczone naramienniki.

11. Koszule z długimi rękawami i z krótkimi rękawami są koloru jasnozielonego. Koszule dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego, wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, zastępcy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, naczelnika wydziału inspekcji są koloru białego. Na przedzie koszuli, po lewej i po prawej stronie na piersiach, naszyte są nakładane dwie kieszenie z patkami. Na ramionach są umieszczone naramienniki. Koszule z długimi i z krótkimi rękawami zawsze nosi się z krawatem.

12. Bawełniana koszulka typu T-shirt koloru ciemnozielonego.

13. Kamizelka ostrzegawcza w kolorze jasnozielonym z fluorescencyjnego poliestru przepuszczającego powietrze, z elementami odblaskowymi w kolorze srebrnym, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Na plecach naszyty jest duży odblaskowy napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO". Z przodu, na górze, po lewej stronie naszyty jest odblaskowy napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO". W dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte są dwa pasy o szerokości 5 cm każdy, z taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym.

14. Półbuty skórzane koloru czarnego z membraną typu Gore-tex z podeszwami antypoślizowymi. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Męskie są z przodu sznurowane.

15. Buty damskie typu pantofle wykonane ze skóry w kolorze czarnym.

16. Buty polowe koloru czarnego wykonane ze skóry z podszewką skórzaną. Częściowo, w przedniej części z podszewki z włókniny obuwniczej, membraną typu Gore-tex. Kołnierz buta z tkaniny syntetycznej z pianką w środku przeszyty dwa razy. Tylnik buta połączony z kołnierzem. Część przednia cholewki wzmocniona między podszewką oraz podnoskiem termoplastycznym. Pięta buta usztywniona zakładką z wtórnej skóry. Buty sznurowane przez oczka i haki do szybkiego sznurowania. W połowie długości języka naszyta szlufka ze skóry celem przewleczenia sznurowadła. Podpodeszwa buta wzmocniona w części tylnej tekturą obuwniczą. Podeszwa wykonana z TR (termoguma) z protektorem, przyklejona i dodatkowo przyszyta z boku do wierzchu obuwia.

17. Buty motocyklisty koloru czarnego. Wysokością sięgają do połowy łydki. Są wzmacniane na kostce, piszczelu i biegałce. Podeszwa gumowa antypoślizgowa. Wykonane są ze skóry, wewnątrz posiadają membranę typu Gore-tex.

18. Czapka gabardynowa w kolorze ciemnozielonym, z otokiem w tym samym kolorze. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie – z możliwością jego zdjęcia i założenia po założeniu pokrowca. Rondo czapki powinno zawierać usztywniacz zapewniający regularny owal. Daszek czapki w kolorze czarnym. Na czapkę inspektorzy nakładają pokrowiec w kolorze białym.

19. Czapka polowa (typu sportowego) koloru ciemnozielonego. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie.

20. Czapka zimowa z daszkiem w kolorze ciemnozielonym, z klapami z tkaniny futerkowej. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany mechanicznie.

21. Kask motocyklisty koloru białego. Posiada przezroczystą osłonę na twarz. Używany jest tylko w trakcie jazdy motocyklem. Przy zatrzymaniu pojazdu i wykonywaniu czynności służbowych inspektor występuje w czapce gabardynowej.

22. Pas główny w kolorze białym nosi się zawsze do umundurowania – jest włożony w podtrzymywacz spodni, środek klamry na linii guzików. Klamra jest metalowa w kolorze srebrnym.

23. Płaszcz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jego zastępcy oraz wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i ich zastępców jest wykonany z sukna w kolorze ciemnozielonym, dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i wyłogami, wszytymi naramiennikami, dwoma kieszeniami umieszczonymi po bokach; kieszenie cięte wykończone patkami. Jest zapinany na trzy guziki. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części, a w pasie wszyte paski z tkaniny zasadniczej. Krój typowy dopasowany do wzrostu i obwodu klatki piersiowej. Rękawy są gładkie, powinny zakrywać rękawy marynarki, nie sięgając przy opuszczonej ręce dalej niż do nasady palców dłoni. Długość płaszcza powinna być tak dobrana do wzrostu, aby odległość dolnej krawędzi od podstawy wynosiła od 42 do 52 cm.

24. Guziki zewnętrzne do składników umundurowania, z wizerunkiem orła, są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. Wszystkie guziki wewnętrzne – kryte, są wykonane bez wizerunku orła.

25. Na daszku czapki Główny Inspektor Transportu Drogowego i jego zastępca oraz wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego i ich zastępcy noszą dwa galony w kolorze matowosrebrnym, o szerokości 6 mm, naszyte w odległości 3 mm obok siebie i 6 mm od krawędzi daszka.

26. Krawat jest w kolorze ciemnozielonym. Krawat powinien ściśle przylegać do kołnierzyka koszuli. Mocowany jest za pomocą gumki, spinki bądź opaski na rzep. Dopuszcza się noszenie spinki do krawata w kolorze srebrnym.

27. Oznaka Inspekcji Transportu Drogowego – dystynkcja koloru matowosrebrnego o szerokości 2 cm i wysokości 2,5 cm umieszczona w rogu klapy marynarki.

28. Pochewki na pagony są koloru ciemnozielonego, mają długość 12 cm, szerokość u podstawy 6 cm i szerokość u góry 5 cm. Na wysokości 2 cm od podstawy pagonu umieszczony jest stopień służbowy w kolorze matowoszarym.

29. Identyfikator imienny wykonany z metalu, w kolorze ciemnozielonym z matowosrebrnymi literami i obwódką. Ma wymiary 8 cm na 2 cm. Litery są rozmieszczone centralnie. Podane są na nim pierwsza litera imienia z kropką oraz nazwisko. Wszystkie litery są wielkie. Noszony jest na koszuli, marynarce, swetrze i kurtce po prawej stronie na górnej kieszeni lub patce do górnej kieszeni.

30. Rękawice zimowe są wykonane ze skóry w kolorze czarnym.

31. Rękawice motocyklisty koloru czarnego. Wykonane są z materiału oddychającego typu Gore-tex. Spód obszyty materiałem antypoślizgowym. Góra wzmocniona ochraniaczami. Długość kołnierza rękawicy pozwala założyć go pod lub na kurtkę.

32. Szal w kolorze ciemnozielonym wykonany z tkaniny typu polar.

33. Skarpety do obuwia polowego są wykonane z bawełny w kolorze czarnym.

Załącznik 3. [ILOŚĆ I RODZAJ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, A TAKŻE OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI]

Załącznik nr 3

ILOŚĆ I RODZAJ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, A TAKŻE OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

1. Normy umundurowania inspektorów transportu drogowego – mężczyzn

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w miesiącach

1

Kurtka 3/4

szt.

1

36

2

Marynarka z tropiku

szt.

1

36

3

Marynarka gabardynowa

szt.

1

36

4

Bluza polowa

szt.

2

24

5

Spodnie z tropiku

szt.

2

24

6

Spodnie gabardynowe

szt.

2

24

7

Spodnie polowe

szt.

2

12

8

Sweter

szt.

1

24

9

Koszula z długimi rękawami

szt.

9

12

10

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

12

11

Kamizelka ostrzegawcza

szt.

2

24

12

Półbuty koloru czarnego

para

2

36

13

Buty polowe

para

2

24

14

Czapka zimowa z daszkiem

szt.

1

36

15

Czapka z daszkiem (typu sportowego)

szt.

1

24

16

Czapka gabardynowa

szt.

1

24

17

Pas główny

szt.

1

12

18

Krawat

szt.

2

24

19

Szalik

szt.

2

48

20

Pokrowiec w kolorze białym na czapkę

szt.

3

12

21

Identyfikator imienny

szt.

4

36

22

Rękawice zimowe

para

1

24

23

Pochewka z dystynkcją na pagon

para

4

48

24

T-shirt

szt.

3

12

25

Skarpety do obuwia polowego

para

5

12

26

Oznaka Inspekcji Transportu Drogowego

szt.

2

48

 

2. Normy umundurowania inspektorów transportu drogowego – kobiet

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w miesiącach

1

Kurtka 3/4

szt.

1

36

2

Marynarka z tropiku

szt.

1

36

3

Marynarka gabardynowa

szt.

1

36

4

Bluza polowa

szt.

2

24

5

Spódnica z tropiku

szt.

1

24

6

Spodnie z tropiku

szt.

1

24

7

Spódnica gabardynowa

szt.

1

24

8

Spodnie gabardynowe

szt.

1

24

9

Spodnie polowe

szt.

2

12

10

Sweter

szt.

1

12

11

Koszula z długimi rękawami

szt.

2

12

12

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

12

13

Kamizelka ostrzegawcza

szt.

2

24

14

Półbuty koloru czarnego - pantofle

para

2

36

15

Buty polowe

para

2

24

16

Czapka zimowa z daszkiem

szt.

1

36

17

Czapka z daszkiem (typu sportowego)

szt.

1

12

18

Czapka gabardynowa

szt.

1

24

19

Pas główny

szt.

1

12

20

Krawat

szt.

2

24

21

Szalik

szt.

2

48

22

Pokrowiec w kolorze białym na czapkę

szt.

3

12

23

Identyfikator imienny

szt.

4

36

24

Rękawice zimowe

para

1

24

25

Pochewka z dystynkcją na pagon

para

4

48

26

T-shirt

szt.

3

12

27

Skarpety do obuwia polowego

para

5

12

28

Oznaka Inspekcji Transportu Drogowego

szt.

2

48

 

3. Normy umundurowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jego zastępcy, dyrektora biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego i ich zastępców, naczelników wydziału inspekcji oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w miesiącach

1

Kurtka 3/4

szt.

1

36

2

Marynarka z tropiku

szt.

1

36

3

Marynarka gabardynowa

szt.

1

36

4

Bluza polowa

szt.

1

24

5

Spodnie z tropiku

szt.

2

24

6

Spodnie gabardynowe

szt.

2

24

7

Spodnie polowe

szt.

2

24

8

Sweter

szt.

1

12

9

Koszula z długimi rękawami

szt.

2

12

10

Koszula z krótkimi rękawami

szt.

2

12

11

Kamizelka ostrzegawcza

szt.

2

24

12

Półbuty koloru czarnego

para

2

48

13

Buty polowe

para

1

24

14

Czapka zimowa z daszkiem

szt.

1

48

15

Czapka z daszkiem (typu sportowego)

szt.

1

48

16

Czapka gabardynowa

szt.

1

24

17

Pas główny

szt.

1

12

18

Krawat

szt.

2

48

19

Szalik

szt.

2

48

20

Pokrowiec w kolorze białym na czapkę

szt.

2

12

21

Identyfikator imienny

szt.

4

36

22

Rękawice zimowe

para

1

24

23

Pochewka z dystynkcją na pagon

para

4

48

24

T-shirt

szt.

2

12

25

Oznaka Inspekcji Transportu Drogowego

szt.

2

48

26

Skarpety do obuwia polowego

para

2

12

27

Płaszcz 1)

szt.

1

48

 

4. Zestaw do wykonywania czynności służbowych z wykorzystaniem motocykla

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Ilość

Okres używalności w miesiącach

1

Kurtka motocyklisty

szt.

1

48

2

Spodnie motocyklisty

szt.

1

48

3

Buty motocyklisty

para

1

48

4

Kask motocyklisty

szt.

1

48

5

Rękawice motocyklisty

para

1

48

 

 

1) Przysługuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, jego zastępcy oraz wojewódzkim inspektorom transportu drogowego i ich zastępcom.

Załącznik 4. [DYSTYNKCJE UMIESZCZANE NA POCHEWKACH ZAKŁADANYCH NA PAGONY KURTKI, PŁASZCZA, MARYNARKI, BLUZY POLOWEJ, SWETRA, KOSZULI, KAMIZELKI OSTRZEGAWCZEJ ORAZ BEZPOŚREDNIO NA TAŚMIE OTOKOWEJ CZAPKI]

Załącznik nr 4

DYSTYNKCJE UMIESZCZANE NA POCHEWKACH ZAKŁADANYCH NA PAGONY KURTKI, PŁASZCZA, MARYNARKI, BLUZY POLOWEJ, SWETRA, KOSZULI, KAMIZELKI OSTRZEGAWCZEJ ORAZ BEZPOŚREDNIO NA TAŚMIE OTOKOWEJ CZAPKI

I. Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego

infoRgrafika

2. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

infoRgrafika

3. Dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

4. Naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

5. Pracownik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

7. Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

infoRgrafika

8. Naczelnik wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego

infoRgrafika

9. Starszy inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

10. Inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

11. Młodszy inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

II. Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego na czapkach

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego

infoRgrafika

2. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

infoRgrafika

3. Dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

4. Naczelnik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

5. Pracownik wydziału właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

infoRgrafika

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

7. Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego

infoRgrafika

8. Naczelnik wydziału inspekcji w wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego

infoRgrafika

9. Inspektor transportu drogowego

infoRgrafika

III. DYSTYNKCJE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO NA KLAPACH

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

infoRgrafika

2. Wojewódzki inspektor transportu drogowego, jego zastępca, dyrektor biura właściwego do spraw nadzoru inspekcyjnego, naczelnik wydziału inspekcji, inspektorzy transportu drogowego

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »