| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzory formularzy:

1) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – niebędącej przedsiębiorcą (NIP-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) załączników do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2:

a) informacji o rachunkach bankowych (NIP-B), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) załączników do zgłoszenia NIP-2:

a) informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) informacji o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2010 r., mogą być stosowane wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959, z 2005 r. Nr 254, poz. 2132 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1161).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni europejskich, uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959, z 2005 r. Nr 254, poz. 2132 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1161), które traci mocz dniem 1 października 2009 r. na podstawie art. 70 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 września 2009 r. (poz. 1282)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »