reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zalewski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 285, poz. 2866 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1207).

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 grudnia 2009 r. (poz. 1634)

RAMOWY STATUT WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

§ 1. ... Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...1), zwany dalej „Ośrodkiem Doradztwa”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Ośrodek Doradztwa realizuje zadania i wykonuje usługi z zakresu doradztwa rolniczego wynikające z ustawy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Ośrodek Doradztwa realizuje we współpracy z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie.

§ 3. 1. Ośrodkiem Doradztwa kieruje dyrektor Ośrodka Doradztwa, zwany dalej „dyrektorem”, przy pomocy:

1) jednego lub dwóch zastępców dyrektora2);

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2;

4) dyrektorów oddziałów.

2. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego zastępca dyrektora, a w przypadku gdy nie został powołany – dyrektor oddziału lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa wykonują dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione.

§ 5. 1. Ośrodek Doradztwa tworzy Centrala z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa;

2) Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki;

3) Dział Ekonomiki;

4) Dział Zastosowań Teleinformatyki;

5) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw;

6) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

7) Dział Księgowości;

8) Dział Kadr i Organizacji Pracy;

9) Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej;

10) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

11) Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością;

12) Audytor wewnętrzny.

2. W ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8, dyrektor Ośrodka Doradztwa może tworzyć zespoły lub sekcje.

3. W razie utworzenia, w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, oddziałów Ośrodka Doradztwa w statucie określa się nazwy miejscowości, w których działają te oddziały.

4. Oddziały Ośrodka Doradztwa stanowią komórki organizacyjne Ośrodka Doradztwa.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek organizacyjnych Ośrodka Doradztwa oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez właściwy miejscowo sejmik województwa.

 

1) Wpisuje się nazwę ośrodka doradztwa z podaniem jego siedziby.

2) Jeżeli zostali powołani.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama