| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb powoływania do służby kandydackiej;

2) szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia;

3) wysokość opłat z tytułu egzaminów wstępnych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich oraz szczegółowy tryb ich pobierania;

4) warunki i tryb mianowania na stopnie wojskowe żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

5) przebieg służby kandydackiej, warunki i tryb opiniowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką, ich uprawnienia inne niż określone w ustawie oraz tryb postępowania związany ze zwalnianiem ze służby kandydackiej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

2) osoba zainteresowana – żołnierza rezerwy lub osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej;

3) kandydat – żołnierza pełniącego służbę kandydacką;

4) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2));

5) wojskowy komendant uzupełnień – wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba zainteresowana;

6) etatowy stan zmienny – określoną w etacie liczbę stanowisk służbowych przeznaczoną dla kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych przewidzianych do cyklicznego kształcenia i szkolenia.

§ 3.
Do służby kandydackiej może być powołana osoba zainteresowana spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy, która posiada:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych;

2) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej;

3) świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej;

4) świadectwo ukończenia gimnazjum – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia.

§ 4.
1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, zwany dalej „wnioskiem”, do:

1) rektora-komendanta uczelni wojskowej – w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 oraz art. 124a ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień – w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Wniosek składa się w terminie:

1) do dnia 31 marca danego roku – w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1–3;

2) do dnia 31 marca i 30 września danego roku – w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 4, oraz przez osoby wymienione w art. 124a ust. 1 ustawy.

3. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

4. Do wniosku dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpowiednie świadectwo, o którym mowa w § 3 pkt 2-4;

2) życiorys;

3) skrócony odpis aktu urodzenia;

4) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych – z wyłączeniem ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia;

6) zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa – w przypadkach wymienionych w art. 124a ust. 1 ustawy;

7) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

5. Świadectwa i dyplomy wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej oraz dokumenty wymienione w ust. 4 pkt 4 i 5 mogą być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

§ 5.
1. Rektor-komendant uczelni wojskowej informuje wojskowego komendanta uzupełnień o złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku.

2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr po otrzymaniu wniosku:

1) wyraża opinię w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych;

2) przesyła wnioski wraz z załącznikami do właściwych uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia oraz informuje wojskowego komendanta uzupełnień o ich przesłaniu.

3. Przed wyrażeniem opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr może skonsultować się z organem, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy.

4. Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa albo w szkole podoficerskiej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

1) wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

5. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 4, przesyła je do rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31 maja lub 30 listopada danego roku.

§ 6.
1. Wysokość opłaty z tytułu egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych określa się w wysokości maksymalnej opłaty określonej dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie rekrutacyjne obejmuje sprawdziany sprawności fizycznej, ustalanej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Wysokość opłaty z tytułu egzaminów wstępnych dla osób, o których mowa w art. 124a ust. 1 ustawy, oraz osób ubiegających się o przyjęcie do szkół podoficerskich określa się w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w ust. 1.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, są wnoszone co najmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rachunek bankowy właściwej uczelni wojskowej lub szkoły podoficerskiej.

§ 7.
1. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich i komendanci ośrodków szkolenia powiadamiają osoby zainteresowane o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje egzamin wstępny, a także – w zależności od formy kształcenia (szkolenia) – rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie, o którym mowa w § 3 pkt 2–4.

3. W ramach egzaminu wstępnego przeprowadza się:

1) sprawdzian sprawności fizycznej,

a także – w zależności od formy kształcenia:

2) test znajomości języka angielskiego;

3) sprawdzian wiedzy ogólnej.

4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2,

b) rozmowę kwalifikacyjną;

2) dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, a także test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,

b) analizę ocen na świadectwie dojrzałości,

c) rozmowę kwalifikacyjną;

3) dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–3,

b) analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

c) rozmowę kwalifikacyjną;

4) dla osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka szkolenia:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,

b) analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c) rozmowę kwalifikacyjną;

5) dla osób, o których mowa w art. 124a ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2:

a) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2,

b) rozmowę kwalifikacyjną.

5. Sprawdzian sprawności fizycznej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata.

6. Rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać:

1) predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo do szkolenia w ośrodku szkolenia oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej);

2) motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

7. Poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 5, oceniane są na zasadach określonych przez senat tej uczelni.

8. Poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego w szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, oceniane są w wartościach punktowych w skali od 1 do 10.

9. Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 8.
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.

2. Komisję rekrutacyjną powołuje odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów lub inny organ wskazany w statucie uczelni, komendant szkoły podoficerskiej oraz komendant ośrodka szkolenia.

3. Komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego:

1) wydaje decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby zainteresowanej do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo ośrodka szkolenia;

2) doręcza osobie zainteresowanej decyzję, o której mowa w pkt 1;

3) przesyła kopię decyzji, o której mowa w pkt 1, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz – w przypadku osób, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy – dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

4. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w szkole podoficerskiej i ośrodku szkolenia jest odpowiednio komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku ośrodka szkolenia, komisja rekrutacyjna wydaje po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w § 10 ust. 2.

6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia:

1) w przypadku uczelni wojskowej – do komisji rekrutacyjnej tej uczelni; decyzję podejmuje rektor-komendant po rozpatrzeniu wniosku komisji;

2) w przypadku szkoły podoficerskiej i ośrodka szkolenia – do organu, któremu podlega szkoła podoficerska albo ośrodek szkolenia.

§ 9.
1. Osoba zainteresowana ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi występuje z wnioskiem o powołanie do służby kandydackiej.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym dla osób zainteresowanych, o których mowa w ust. 1, ustala się, czy spełniają one warunki do powołania do służby kandydackiej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) egzamin wstępny w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora-komendanta uczelni wojskowej, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów lub inny organ wskazany w statucie uczelni, na której zaopatrzeniu będzie pozostawała osoba po powołaniu do służby kandydackiej.

4. Komisja rekrutacyjna w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego wydaje:

1) decyzję o niespełnieniu przez osobę zainteresowaną warunków do powołania do służby kandydackiej;

2) zaświadczenie o wynikach uzyskanych przez osobę zainteresowaną ze sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Rektor-komendant uczelni wojskowej, w której przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne, przesyła rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wykaz osób, którym wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, z osobą, o której mowa w ust. 5, podpisuje rektor-komendant uczelni wojskowej, na której zaopatrzeniu będzie pozostawała osoba po powołaniu do służby kandydackiej.

7. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr występuje do rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o wskazanie, która z osób składających wniosek, o którym mowa w ust. 1, została przyjęta na pierwszy rok studiów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 10.
1. Komendant ośrodka szkolenia, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informuje wojskowego komendanta uzupełnień o wstępnym zakwalifikowaniu osoby do ośrodka szkolenia.

2. Wojskowy komendant uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do ośrodka szkolenia do:

1) wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 2, przesyła je do komendanta ośrodka szkolenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca lub 15 grudnia danego roku.

§ 11.
1. Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii decyzji o zakwalifikowaniu, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 1, stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej albo ośrodka szkolenia.

2. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia podpisuje z osobą zainteresowaną umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy.

§ 12.
1. Organy, o których mowa w art. 124 ust. 5 i art. 124a ust. 3 ustawy, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu osoby zainteresowanej do służby kandydackiej doręczają go tej osobie.

2. Organy, o których mowa w art. 124 ust. 5 i art. 124a ust. 3 pkt 1 ustawy, przesyłają kopię rozkazu personalnego o powołaniu osoby zainteresowanej do służby kandydackiej dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

§ 13.
1. Służba kandydacka polega na:

1) kształceniu w uczelni wojskowej albo szkole podoficerskiej albo szkoleniu w ośrodku szkolenia;

2) wykonywaniu zadań służbowych w uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;

3) kształceniu w uczelni innej niż wojskowa oraz odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

2. Służba kandydacka może być także pełniona w uczelniach wojskowych za granicą stosownie do postanowień przepisu art. 54 ustawy.

§ 14.
1. Kandydat w trakcie pełnienia służby kandydackiej może być skierowany przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr do uczelni wojskowej za granicą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niezależnie od umowy, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, z kandydatem zawiera się drugą umowę, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy, ustalającą między innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę za granicą.

3. Kandydat skierowany do uczelni wojskowej za granicą pozostaje na ewidencji uczelni wojskowej, w której dotychczas pełnił służbę.

§ 15.
1. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień, a w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy – także dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. Wraz z zawiadomieniem przesyła się kopię rozkazu personalnego o powołaniu osoby do służby kandydackiej.

2. Osoba zainteresowana powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia. Z tym dniem zostaje zaliczona rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej albo komendanta ośrodka szkolenia do etatowego stanu zmiennego tej uczelni, szkoły albo ośrodka.

3. Służba kandydacka trwa, z zastrzeżeniem § 37, do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej.

4. Osoby, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, po stawieniu się w uczelni wojskowej, podpisaniu umowy, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, przyjęciu na zaopatrzenie są kierowane rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej na studia w uczelniach innych niż wojskowe, których są studentami.

5. O powołaniu do służby kandydackiej osoby, o której mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, rektor-komendant uczelni wojskowej powiadamia rektora uczelni innej niż wojskowa.

6. W przypadku gdy osoby wymienione w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy nie korzystają z wyżywienia i zakwaterowania organizowanego przez komendanta uczelni wojskowej, otrzymują równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w wysokości 100 % diety oraz równoważnik w zamian za zakwaterowanie w wysokości 150 % diety. Ponadto otrzymują one zwrot kosztów dojazdu w wysokości 20 % diety za każdy dzień zajęć szkoleniowych oraz jeden raz w miesiącu zwrot kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem na terenie kraju. Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

§ 16.
1. W przypadku gdy osoba zainteresowana, której doręczono skierowanie do służby kandydackiej, nie może stawić się do jej pełnienia w terminie określonym w tym skierowaniu z powodu obłożnej choroby lub z przyczyn uzasadnionych ważnymi względami rodzinnymi albo osobistymi, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Wojskowy komendant uzupełnień, po otrzymaniu zawiadomienia, informuje odpowiednio rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej albo komendanta ośrodka szkolenia o przyczynie niestawienia się osoby zainteresowanej, o której mowa w ust. 1.

3. Nowy termin stawiennictwa osoby zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, ustala wojskowy komendant uzupełnień, w porozumieniu odpowiednio z rektorem-komendantem uczelni wojskowej, komendantem szkoły podoficerskiej albo komendantem ośrodka szkolenia.

§ 17.
1. Jeżeli osoba zainteresowana, której doręczono skierowanie do służby kandydackiej, nie stawi się w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego w skierowaniu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 16 ust. 1, wydaje się rozkaz personalny o wygaśnięciu powołania do służby kandydackiej, który doręcza się osobie zainteresowanej.

2. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, wydaje:

1) rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia – w odniesieniu do osób powołanych odpowiednio do uczelni wojskowych, szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia;

2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o niestawieniu się osoby zainteresowanej do pełnienia służby kandydackiej.

§ 18.
1. Kandydat, z którym podpisano umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, składa przysięgę wojskową w terminie ustalonym przez rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej albo komendanta ośrodka szkolenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydata, który złożył przysięgę wojskową.

§ 19.
1. Kandydat, o którym mowa w art. 124a ust. 1 ustawy, przedkłada rektorowi-komendantowi uczelni wojskowej, na jego żądanie, dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni innej niż wojskowa.

2. Kandydat, o którym mowa w art. 124a ust. 1 pkt 1 ustawy, jest zobowiązany do uzupełnienia w trakcie studiów wiedzy wojskowej wymaganej programem nauczania na niższych latach studiów w zakresie określonym przez rektora-komendanta uczelni wojskowej.

3. Kandydat, o którym mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2, odbywa w okresie przerw wakacyjnych szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera w uczelni wojskowej, w której pozostaje na zaopatrzeniu.

§ 20.
1. Kandydat pełniący służbę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia odbywa praktyki zgodnie z planami studiów, programami nauczania i planami szkolenia.

2. Programy nauczania i plany szkolenia określają w szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia ich komendanci, a zatwierdzają organy, którym szkoły lub ośrodki podlegają.

3. Przed zatwierdzeniem programów nauczania i planów szkolenia organy, o których mowa w ust. 2, mogą zasięgnąć opinii organu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy.

4. Odpowiedzialność za organizację praktyk ponoszą właściwi rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, komendanci szkół podoficerskich albo komendanci ośrodków szkolenia, a za ich przebieg i realizację, zgodnie z programem praktyk, dowódcy jednostek, w których kandydaci odbywają praktykę.

5. Programy szkolenia wojskowego, o którym mowa w art. 124a ust. 2 ustawy, określają rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, na których zaopatrzeniu znajdują się kandydaci.

6. Kandydatowi odbywającemu praktykę zapewnia się udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem kadry zawodowej jednostki wojskowej lub pododdziału oraz odpowiednie warunki do samodzielnej nauki.

7. Kandydat, o którym mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, może odbywać praktykę zgodnie z programami szkolenia wojskowego.

§ 21.
Bezpośrednim przełożonym kandydata, o którym mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz skierowanego do uczelni wojskowej za granicę jest rektor-komendant uczelni wojskowej, na której zaopatrzeniu i ewidencji pozostaje kandydat.
§ 22.
1. Osoba zainteresowana powołana do służby kandydackiej otrzymuje, z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza).

2. Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym.

§ 23.
1. Kandydat może być mianowany:

1) w uczelni wojskowej – do stopnia wojskowego sierżanta (bosmana) włącznie;

2) w szkole podoficerskiej – na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza).

2. Warunkiem mianowania kandydata na kolejny stopień wojskowy jest uzyskanie przez niego pozytywnych wyników w nauce i w wykonywaniu zadań służbowych oraz przestrzeganie dyscypliny wojskowej.

3. Na kolejne stopnie wojskowe w czasie służby kandydackiej mianują odpowiednio rektorzy-komendanci uczelni wojskowych oraz komendanci szkół podoficerskich.

§ 24.
1. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występuje bezpośredni przełożony kandydata.

2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, wniosku o mianowanie nie sporządza się.

§ 25.
Tytułów, o których mowa w art. 125 ust. 2 ustawy, używa się bezpośrednio po stopniu wojskowym.
§ 26.
1. Kandydatowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

1) trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki;

2) dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym;

3) pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym.

2. W przypadku służby kandydackiej trwającej krócej niż jeden rok kandydatowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki – po ukończeniu szkoły podoficerskiej lub szkolenia w ośrodku szkolenia albo po ukończeniu szkolenia wojskowego.

§ 27.
1. Kandydatowi może być udzielony urlop okolicznościowy, na jego wniosek, w przypadku:

1) śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny;

2) zawarcia przez niego związku małżeńskiego;

3) narodzin jego dziecka;

4) innych okoliczności uzasadnionych szczególnie ważnymi względami rodzinnymi lub osobistymi.

2. Urlopu okolicznościowego można udzielić jednorazowo, w wymiarze do pięciu dni kalendarzowych.

3. Kandydat pełniący służbę w uczelni wojskowej, który wcześniej zaliczył sesję egzaminacyjną, może otrzymać urlop dodatkowy w wymiarze liczby dni pozostających do zakończenia tej sesji.

§ 28.
Urlopów, o których mowa w § 26 i 27, udziela, określając ich terminy, odpowiednio rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant ośrodka szkolenia albo przełożony w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę.
§ 29.
1. W drodze wyróżnienia kandydatowi może być udzielony urlop nagrodowy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474).

2. Urlop nagrodowy udzielony przez przełożonego w jednostce wojskowej, w której kandydat odbywa praktykę, wykorzystuje się przed zakończeniem tej praktyki.

§ 30.
1. Kandydatowi może być przedłużony urlop, o którym mowa w § 26, 27 i 29, w wymiarze do pięciu dni kalendarzowych w razie:

1) choroby;

2) śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny;

3) klęski żywiołowej, która dotknęła członka najbliższej rodziny;

4) zaistnienia uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających jego powrót z urlopu.

2. O przedłużenie urlopu w przypadkach określonych w ust. 1 kandydat zwraca się do dowódcy (komendanta) garnizonu, w którym przebywa, lub najbliższego wojskowego komendanta uzupełnień.

3. Dowódca (komendant) garnizonu lub wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia niezwłocznie właściwego rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej albo komendanta ośrodka szkolenia, a w przypadku kandydatów odbywających praktyki w jednostkach wojskowych – także dowódców tych jednostek o przedłużeniu kandydatowi urlopu.

§ 31.
Kandydat – kobieta, której udzielono urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 134 ust. 2 ustawy, zgłasza się do pełnienia służby kandydackiej niezwłocznie po zakończeniu tego urlopu.
§ 32.
1. Opiniowanie służbowe rozpoczyna się:

1) na sześć miesięcy przed planowanym terminem ukończenia uczelni wojskowej;

2) na miesiąc przed ukończeniem szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia;

3) po odbyciu szkolenia wojskowego dla kandydatów na oficerów zawodowych.

2. Opinię sporządza bezpośredni przełożony kandydata na arkuszu opinii służbowej określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 26 ust. 22 ustawy. Działów VIII–XI arkusza opinii nie wypełnia się.

§ 33.
1. Opinia służbowa ma na celu ocenę kandydata pod względem:

1) cech osobowych i predyspozycji do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) postępów w nauce i spełnienia wymogów określonych w dokumentach normujących przebieg studiów lub szkolenia;

3) sprawności fizycznej;

4) wywiązywania się kandydata z obowiązków służbowych oraz przestrzegania dyscypliny wojskowej.

2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1, oraz opinii psychologa, jeżeli była sporządzona, przełożony wystawia ogólną ocenę opiniowanego kandydata, wyrażoną w skali od 5 do 2 (bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna).

§ 34.
1. Przełożony opiniujący kandydata podpisuje oryginał opinii służbowej oraz doręcza za pokwitowaniem potwierdzoną kopię opinii służbowej kandydatowi. W przypadku odmowy przyjęcia opinii służbowej realizuje czynności określone w art. 26 ust. 14 ustawy.

2. Oryginał opinii służbowej włącza się do akt personalnych kandydata.

§ 35.
1. Odwołanie od opinii służbowej kandydat wnosi do bezpośredniego przełożonego opiniującego, a w przypadku osób, o których mowa w § 14 oraz art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy – do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzonej kopii opinii.

2. Odwołanie od opinii służbowej rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

§ 36.
1. Decyzję o zwolnieniu ze służby kandydackiej doręcza kandydatowi odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przesyłają dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr kopie ostatecznych decyzji o zwolnieniu ze służby kandydackiej.

3. W przypadku zwolnienia kandydata, o którym mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2 ustawy, rektor-komendant uczelni wojskowej, na której zaopatrzeniu kandydat pozostawał, informuje o zwolnieniu dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr oraz rektora uczelni niewojskowej.

§ 37.
1. Kandydata zwolnionego ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w art. 134 ust. 1 i 3 ustawy przenosi do rezerwy, z dniem zwolnienia ze służby kandydackiej, odpowiednio: rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia.

2. O zwolnieniu kandydata ze służby kandydackiej rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej albo komendant ośrodka szkolenia zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień.

3. Kandydatowi zwolnionemu ze służby kandydackiej w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia wydaje się na jego prośbę zaświadczenie o przebiegu nauki lub szkolenia.

§ 38.
W przypadku uchylenia prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby kandydackiej, przywrócenie do tej służby ukaranego kandydata następuje w miarę możliwości kontynuowania nauki od etapu, na jakim ją przerwał, jeżeli spełnia on warunki powołania do służby kandydackiej – z zachowaniem nabytych uprawnień.
§ 39.
W przypadku:

1) żołnierza kończącego służbę kandydacką w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawił się do pełnienia zawodowej służby wojskowej i wobec którego właściwy organ wydał decyzję o wygaszeniu decyzji o powołaniu do zawodowej służby wojskowej wydanej na podstawie przepisów o powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

2) żołnierza kończącego służbę kandydacką w ośrodku szkolenia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie stawił się do pełnienia zawodowej służby wojskowej

– właściwy rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej lub komendant ośrodka szkolenia zwalnia go ze służby kandydackiej i przenosi do rezerwy z dniem, w którym był obowiązany zgłosić się do zawodowej służby wojskowej.

§ 40.
Do żołnierzy zawodowych, o których mowa wart. 28 i 29 oraz art. 126 ust. 2 ustawy, pobierających naukę w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej przepisy § 3–8, 11 i 12, § 15 ust. 1, § 16 i 17 oraz § 20 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
§ 41.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 112, poz. 715), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278).

Załącznik 1. [Wniosek o powołanie do służby kandydackiej]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 marca 2010 r. (poz. 382)

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

infoRgrafika

Kwestionariusz stanowi załącznik do wniosku o powołanie do służby kandydackiej

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »