| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009–2011”

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2009-2011” (Dz. U. Nr 173, poz. 1345) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1.4:

a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W ramach programu badania laboratoryjne będą wykonywane przez laboratoria, o których mowa w art. 25 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.”,

b) uchyla się akapit czwarty,

c) akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad działalnością Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, który jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w dziedzinie weterynarii. Kompetencje ministra właściwego do spraw rolnictwa w tym zakresie wynikają z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).”,

d) dodaje się akapit ósmy w brzmieniu:

„Nadzór nad działalnością laboratoriów działających w ramach systemu laboratoriów urzędowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, sprawuje Główny Lekarz Weterynarii.”;

2) w ust. 1.5:

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a–c tej ustawy, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych do celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2005, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W przypadku gdy brak jest takich laboratoriów. Główny Lekarz Weterynarii może wyznaczyć, na podstawie art. 25 ust. 5 tej ustawy, do przeprowadzenia tych badań krajowe laboratorium referencyjne.”,

b) uchyla się akapit drugi,

c) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Próbki pobrane z inicjatywy hodowcy mogą być badane przez laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii w trybie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku metody badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007.”,

d) dodaje się akapit ósmy w brzmieniu:

„Laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po otrzymaniu dodatniego wyniku badań laboratoryjnych niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”;

3) w ust. 1.9.3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wody z ujęć własnych gospodarstwa;”;

4) po ust. 2.7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Szczegółowe założenia programu na 2010 r.

3.1. Środki przewidziane programem

Okres trwania programu: 2010 r.

[x] Kontrola

[x] Badania

[x] Obróbka produktów pochodzenia zwierzęcego

[x] Usuwanie produktów pochodzenia zwierzęcego

[x] Monitorowanie lub nadzór

[x] Inne środki: obróbka paszy


3.2. Sytuacja epizootyczna

Rok: 2004 Stan na dzień: 31.12.2004 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwie­rząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade)
z dodatnim wynikiem badaniaa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpo­spolita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)+(a2)+(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów gatunku kura

 

 

 

 

21 674

1 703

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2005 Stan na dzień: 31.12.2005 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badaniaa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów gatunku kura

 

 

 

 

20 073

537

56

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2006 Stan na dzień: 31.12.2006 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badaniaa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów gatunku kura

14 000

 

 

 

21 534*)

714

74

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w tabeli „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w danym roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych brojlerów.

Rok: 2007 Stan na dzień: 31.12.2007 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badaniaa)

Liczba stad zlikwidowanych)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów gatunku kura

13 000

 

 

 

22 527*)

888

59

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w tabeli „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w danym roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych brojlerów.

Rok: 2008 Stan na dzień: 31.12.2008 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbadanych stad0*)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badaniaa)

Liczba stad zlikwidowa­nycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpo­spolita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów
kurzych

6 498

144 291 853

0

0

18 156

522

42

413

96

118

2 039 683

1 545 454

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Niektóre stada mogły zostać zbadane więcej niż jeden raz; większa liczba zbadanych stad niż stad wykazanych w tabeli „łączna liczba stad” wynika z faktu, że w danym roku w gospodarstwie jest kilka cykli produkcyjnych brojlerów.

3.3. Założenia programu

Rok: 2010

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis; Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objętych progra­mem

Łączna liczba zwierząt objętych programem

Spodziewana liczba stad do zbadaniad)

Spodziewana liczba stade) z dodatnim wynikiem badaniaa)

Spodziewana liczba stad do likwidacjie)

Spodziewana łączna liczba zwierząt do poddania ubojowi lub zabiciaa)

Spodziewana ilość jaj do zniszczenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Spodziewana ilość jaj do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpo­spolita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada brojlerów kurzych

7 000

150 000 000

6 500

400 000 000

19 000

1 300

400

 

500

4 000 000

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada brojlerów.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli zgodnie z przypisem d stado zbadano więcej niż jeden raz, próba pozytywna jest brana pod uwagę tylko raz.

3.4. Szczegółowa analiza szacunkowych kosztów programu1), 2)

 

Koszty

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Koszt jednostkowy (w złotych)

Suma ogółem (w złotych)

Suma ogółem (w euro)*)

Wniosek o finansowanie wspólnotowe

1

2

3

4

5

6

7

1. Badania

 

 

 

 

 

 

1.1. Koszt analizy

Planowana liczba badań bakteriologicznych w ramach kontroli urzędowych pobierania próbek

1 900 próbek

30

57 000

12 490,69

tak

Liczba planowanych badań w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów

1 700 próbek

70

119 000

26 077,05

 

1.2. Koszt pobierania próbek

Materiały + pobranie

1 900 próbek

10

19 000

4 163,56

tak

1.3. Inne koszty

Dojazd do gospodarstwa + dowóz próbek do laboratorium

1 900 próbek

160

304 000

66 617,00

tak

2. Szczepienie lub obróbka produktów pochodzenia zwierzęcego

Program nie przewiduje

 

 

 

 

 

2.1. Zakup szczepionki

2.2. Koszt dystrybucji

2.3. Koszt podania

2.4. Koszt kontroli

3. Ubój i zniszczenie

Program nie przewiduje

 

 

 

 

 

3.1. Odszkodowanie za zwierzęta

 

3.2. Koszt transportu ptaków

 

3.3. Koszt zniszczenia

 

3.4. Strata w przypadku uboju

 

3.5. Koszt obróbki produktów

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4. Czyszczenie i odkażanie**)

 

 

 

 

 

 

4.1. Koszt badania skuteczności odkażania

Badanie bakteriologiczne 4 puli próbek

1 700 stad

400

680 000

149 011,70

tak

4.2. Koszt dojazdu

Do gospodarstwa i do laboratorium

1 700 stad

160

272 000

59 604,68

tak

4.3. Koszt pobrania próbek do badań skuteczności odkażania

Pobranie próbek

1 700 stad

7

11 900

2 607,70

tak

5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie do celów programu)

Rzeczoznawcy

200 stad

34 zł/stado

6 800

nie

6. Materiały eksploatacyjne i sprzęt specjalny

Pasze – koszty zniszczenia

200 stad

100 zł/stado

20 000

nie

7. Inne koszty

Pasze – odszkodowania dla właściciela

200 stad

50 zł/stado

10 000

nie

OGÓŁEM

 

1 499 700***)

320 572,38

 

 

 

1) Dane dotyczące salmonellozy.

2) Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na 2010 r. Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT.

*) Koszt programu obliczono według kursu średniego euro w Narodowym Banku Polskim w dniu 9 lutego 2009 r., który wynosił: 1 euro = 4,5634 zł.

**) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd jej koszty są ponoszone przez hodowcę.

***) W ramach tej kwoty 1 428 900 zł są to koszty, które zostaną przedstawione we wniosku o finansowanie wspólnotowe.”.


§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »