| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)”

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” (Dz. U. Nr 173, poz. 1344) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1.4:

a) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W ramach programu badania laboratoryjne będą wykonywane przez laboratoria, o których mowa w art. 25 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.”,

b) uchyla się akapit czwarty,

c) akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad działalnością Inspekcji Weterynaryjnej sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, który jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w dziedzinie weterynarii. Kompetencje ministra właściwego do spraw rolnictwa w tym zakresie wynikają z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.).”,

d) dodaje się akapit ósmy w brzmieniu:

„Nadzór nad działalnością laboratoriów działających w ramach systemu laboratoriów urzędowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, sprawuje Główny Lekarz Weterynarii.”;

2) w ust. 1.5:

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, wyznacza laboratoria urzędowe, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a–c tej ustawy, do przeprowadzenia badań laboratoryjnych dla celów kontroli urzędowych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2005, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200), związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W przypadku gdy brak jest takich laboratoriów, Główny Lekarz Weterynarii może wyznaczyć, na podstawie art. 25 ust. 5 ww. ustawy, do przeprowadzenia tych badań krajowe laboratorium referencyjne.”,

b) uchyla się akapit drugi,

c) akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Próbki pobrane z inicjatywy hodowcy mogą być badane przez laboratoria zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii w trybie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku metody badawczej opisanej w zmianie do Polskiej Normy PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007.”,

d) dodaje się akapit siódmy w brzmieniu:

„Laboratorium, o którym mowa w art. 25 ust. 2 i art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, po otrzymaniu dodatniego wyniku badań laboratoryjnych niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”;

3) w ust. 1.9.3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wody z ujęć własnych gospodarstwa;”;

4) w ust. 1.12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);”;

5) po ust. 2.7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Szczegółowe założenia programu na 2010 r.

3.1. Środki przewidziane programem

Okres trwania programu: 2010 r.

[x] kontrola lub zwalczanie

[x] badania

[x] ubój zwierząt z wynikiem dodatnim

[x] zabicie zwierząt z wynikiem dodatnim

[x] rozszerzony ubój lub zabicie zwierząt

[x] usuwanie produktów pochodzenia zwierzęcego


3.2. Sytuacja epizootyczna1)

Rok: 2004 Stan na dzień: 31.12.2004 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Liczba stad zlikwidowanych

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpo­spolita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada kur niosek

 

 

751

 

751

35

1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

*) Dane dotyczące salmonellozy.

 

 

1) Dane dotyczące salmonellozy.

Rok: 2005 Stan na dzień: 31.12.2005 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba lub kg)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba lub kg)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada kur niosek

1 600

 

440

 

355

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów – określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2006Stan na dzień: 31.12.2006 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

 

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada kur niosek

1 350

 

640

 

640

113

15

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyćdwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2007Stan na dzień: 31.12.2007 r. (wyniki badań wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

 

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada kur niosek

 

 

628

 

628

74

9

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyćdwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

Rok: 2008Stan na dzień: 31.12.2008 r.

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

 

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objęta progra­mem

Łączna liczba zwierząt objęta progra­mem

Liczba zbada­nych stadd)

Liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Liczba stad zlikwidowanycha)

Łączna liczba zwierząt poddanych ubojowi lub zabitycha)

Ilość zniszczonych jaj (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Ilość jaj skierowanych do przetworzenia (liczba sztuk lub masa w tonach)a)

Rzeczpo­spolita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a3)

(a4)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

Stada kur niosek

1 883

32 024 297

1 563

31 286 889

1 432

135

18

0

139

2 389 936

0

2 118 713

650

18 048 745

959 770

 

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyćdwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

3.3. Założenia programu

Rok: 2010Stan na dzień: 31.12.2008 r.

Gatunek: Gallus gallus Choroba/zakażeniea): Salmonella Enteritidis; Salmonella Typhimurium

Region

Rodzaj stadab)

Łączna liczba stadc)

Łączna liczba zwierząt

Łączna liczba stad objętych progra­mem

Łączna liczba zwierząt objętych progra­mem

Przewi­dywana liczba stad do zbada­niad)

Przewidywana liczba stade) z dodatnim wynikiem badańa)

Przewidywana liczba stad do likwidacjie)

Łączna przewidywana liczba zwierząt do poddania ubojowi lub zabiciaa)

Przewidywana ilość jaj do zniszczenia (liczba)a)

Przewidywana ilość jaj do przetworzenia (liczba)a)

Rzeczpospo­lita Polska

 

 

 

 

 

 

(a1)

(a2)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

Ogółem

stada kur niosek

1 900

33 mln

1 500

30 mln

1 500

80

10

80

 

1,5 mln

 

1,5 mln

 

10 mln

 

 

 

a) Dla salmonelli odzwierzęcej należy wskazać serotypy objęte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypów określić stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.

b) Stada kur niosek.

c) Łączna liczba stad w regionie, włączając stada kwalifikujące się i niekwalifikujące się do programu.

d) Należy zbadać środki do wykonania testu stada objętego programem na obecność Salmonella. W tej kolumnie nie należy stada liczyć dwa razy, nawet jeżeli przebadano je więcej niż jeden raz.

e) Jeżeli stado zbadano więcej niż jeden raz, dodatni wynik badania jest brany pod uwagę tylko raz.

3.4. Szczegółowa analiza szacunkowych kosztów programu1), 2)

 

Koszty

Wyszczególnienie

Liczba jednostek

Koszt jednostkowy
(w złotych)

Suma ogółem
(w złotych)

Suma ogółem
(w euro)*)

Wniosek o finansowanie wspólnotowe

1

2

3

4

5

6

7

1. Badania

 

 

 

 

 

 

1.1. Koszt analizy

Liczba planowanych badań bakteriologicznych w ramach urzędowych kontroli pobierania próbek

300 próbek

30

9 000

1 972,21

tak

 

Liczba planowanych badań w kierunku określenia serotypu odpowiednich izolatów

80

70

5 600

1 227,16

tak

1.2. Koszt pobierania próbek

Materiały + pobranie

300 próbek

10

3 000

657,4

tak

1.3. Inne koszty

Dojazd do fermy + dowóz próbek do laboratorium

300 próbek

160

48 000

10 518,47

tak

2. Szczepienie lub obróbka produktów pochodzenia zwierzęcego

Program nie przewiduje

 

 

 

 

 

2.1. Zakup szczepionki

 

 

 

 

 

 

2.2. Koszt dystrybucji

2.3. Koszt podania szczepionki

2.4. Koszt kontroli

3. Ubój i zniszczenie

 

 

 

 

 

 

3.1. Odszkodowanie za zwierzęta i jaja

Odszkodowanie za stado pomniejszone o wartość ptaków kierowanych do uboju

75

110 000

8 250 000

1 807 862,56

tak

 

Odszkodowanie za stado zabite

5

40 000

200 000

43 826,97

tak

 

Odszkodowanie za jaja jednego stada pomniejszone o kwotę uzyskaną w przetwórni

70

6 750

472 500

103 541,22

tak

 

Odszkodowanie za jaja jednego stada

5

21 000

105 000

23 009,16

tak

3.2. Koszt transportu

Transport jednego stada

75

1 620

121 500

nie

3.3. Koszt załadunku

Załadunek jednego stada

75

4 500

337 500

nie

3.4. Strata w przypadku uboju

Wartość ptaków kierowanych do uboju

3.5. Koszt zniszczenia

Ptaki

5 stad

7 500 zł / stado

37 500

nie

 

Jaja konsumpcyjne

5 stad

0,50 zł / 5 000 kg

12 500

nie

 

Pasze

10 stad

200 zł / stado

2 000

nie

 

1

2

3

4

5

6

7

3.6 Koszt obróbki produktów

4. Czyszczenie i odkażanie**)

 

 

 

 

 

 

4.1. Koszt badania skuteczności odkażania

Badanie bakteriologiczne 4 puli próbek

80 stad

400

32 000

7 012,32

tak

4.2. Koszt dojazdu

Do fermy i do laboratorium

80 stad

160

12 800

2 804,93

tak

4.3. Koszt pobrania próbek do badań skuteczności odkażania

Pobranie próbek

80 stad

7

560

122,72

tak

5. Wynagrodzenia (pracownicy zatrudnieni wyłącznie w celu realizacji programu)

Rzeczoznawcy

80 stad

34 zł/stado

2 720

nie

6. Towary konsumpcyjne i sprzęt specjalny

Wytłaczanki

75 stad

1 300 zł/zestaw (120 szt. x 50 opak.)

97 500

nie

7. Inne koszty

Pasze – odszkodowania dla właściciela

10 stad

400 zł/stado

4 000

nie

OGÓŁEM

 

 

753 680***)

2 002 555,12

 

 

1) Dane dotyczące salmonellozy.

2) Są to szacunkowe koszty, które zostaną dostosowane do wielkości wydatków zaplanowanych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w ustawie budżetowej na rok 2010. Nie wlicza się kosztów stałych. Wszystkie wartości są podane bez VAT.

*) Koszty programu obliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 9 lutego 2009 r., który wynosił: 1 euro = 4,5634 zł.

**) Odkażanie jest rutynową czynnością wykonywaną zawsze przed zasiedleniem obiektu, stąd jego koszty są ponoszone przez hodowcę.

***) W ramach tej kwoty kwota w wysokości 9 138 460 zł to koszty programu, które zostaną przedstawione we wniosku o finansowanie wspólnotowe.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »