| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 87g ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wzór sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

3) wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:

1) informacje ogólne, które zawierają dane o:

a) przychodach lub wpływach, na które składają się:

– środki pieniężne gromadzone na rachunku bankowym komitetu wyborczego, w tym pochodzące z wpłat od osób fizycznych, z odsetek od środków na rachunku bankowym, z kredytów oraz z funduszy wyborczych partii politycznych,

– wartość innych przychodów lub wpływów,

b) wydatkach lub kosztach, na które składają się:

– koszty administracyjne, w tym koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z kosztami energii elektrycznej, koszty telekomunikacyjne, koszt utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu wyborczego,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z korzystaniem ze środków masowego przekazu i nośników plakatów, z podziałem na usługi wykonywane przez dzienniki i czasopisma, radio, telewizję, nośniki plakatów, w tym plakatów wielkoformatowych, reklamę w Internecie,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z wykonaniem materiałów wyborczych, w tym prace koncepcyjne, prace projektowe i wytworzenie, z podziałem na plakaty wyborcze, w tym wielkoformatowe, filmy reklamowe i spoty, ulotki i inne wydawnictwa, reklamę w Internecie, inne materiały wyborcze,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami spotkań wyborczych,

– wydatki poniesione na usługi obce w związku z kosztami podróży i noclegów,

– pozostałe koszty poniesione na usługi obce,

– wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, nieujęte w tiret 1–6,

– pozostałe wydatki,

c) wydatkach przekraczających limit określony w art. 84d w związku z art. 88I ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wysokości wydatków, o których mowa w art. 87b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

e) wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 87g ust. 8 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) informacje szczegółowe, które zawierają następujące dane:

a) numer rachunku bankowego, obroty na rachunku bankowym, stan rachunku w dniu złożenia sprawozdania wyborczego,

b) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby),

c) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, dokonane w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą),

d) imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania osób fizycznych, których wpłaty, przekraczające limit określony w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostały przyjęte i nie zostały zwrócone, wraz z wysokością wpłaty (suma wpłat od danej osoby, w odniesieniu do której komitet wyborczy nie dokonał zwrotu nadwyżki wpłacającemu),

e) otrzymane kredyty bankowe, spłacone oraz pozostałe do spłacenia, w tym nazwy i siedziby kredytodawców oraz warunki uzyskania kredytu,

f) zobowiązania niespłacone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, inne niż z tytułu kredytu, z podaniem imion, nazwisk i miejscowości zamieszkania lub nazw i siedzib wierzycieli oraz kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty,

g) fundusze wyborcze, z których pochodzą środki finansowe, wraz z określeniem ich wysokości,

h) imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania lub nazwa i siedziba podmiotów, które dokonały na rzecz komitetu wyborczego świadczeń niewymienionych w lit. b–e oraz lit. g wraz z wartością świadczenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania (Dz. U. Nr 65, poz. 764), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 202, poz. 1547).

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE WYBORCZE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 2010 r. (poz. 769)

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE WYBORCZE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO]

Załącznik nr 2

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO SPRAWOZDANIA WYBORCZEGO

I. Rejestry, o których mowa w art. 87ea ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467):

1) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

– przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 429).

II. Dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji:

1. Dokumenty bankowe każdego wydatku i wpływu na rachunek komitetu wyborczego.

2. Protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, innych niż polegających na rozpowszechnianiu ulotek lub plakatów wyborczych (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usług).

3. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków.

4. Pokwitowania odbioru materiałów wyborczych (np. plakatów, ulotek) przez komitet wyborczy.

5. Umowa rachunku bankowego.

6. Umowy kredytu (w przypadku uzyskania kredytu).

7. Umowy poręczenia (w przypadku zawarcia umowy poręczenia).

8. Wykazy zawierające informacje określone we wzorze sprawozdania wyborczego, część II –Informacje szczegółowe, pkt 2–8 (w przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji w danym punkcie).

9. Inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »