| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 kwietnia 2010 r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzory i normy oraz sposób noszenia umundurowania,

2) normy ubioru typu cywilnego,

3) rodzaje i wzory dystynkcji oraz oznak

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

Rozdział 2

Rodzaje i wzory umundurowania oraz normy umundurowania i normy ubioru typu cywilnego

§ 2.

Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubiorów:

1) galowego;

2) wyjściowego;

3) służbowego;

4) reprezentacyjnego;

5) polowego;

6) specjalnego.

§ 3.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru galowego są:

1) czapka wyjściowa;

2) czapka futrzana;

3) mundur – kurtka munduru wyjściowego lub letniego ze spodniami lub spódnicą;

4) koszula koloru białego z długimi rękawami;

5) sznur galowy;

6) kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką;

7) obuwie koloru czarnego;

8) dystynkcje oraz oznaki.

2. Wzory ubioru galowego określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru wyjściowego są:

1) czapka wyjściowa;

2) czapka futrzana;

3) mundur – kurtka munduru wyjściowego lub letniego ze spodniami lub spódnicą;

4) koszula koloru białego z długimi rękawami;

5) kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką;

6) obuwie koloru czarnego;

7) dystynkcje oraz oznaki.

2. Wzory ubioru wyjściowego określone są w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru służbowego są:

1) czapka wyjściowa;

2) czapka futrzana;

3) bluza olimpijka ze spodniami lub spódnicą;

4) koszula koloru białego z długimi rękawami;

5) koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami;

6) sweter funkcjonariusza;

7) kurtka ochronna z membraną paraprzepuszczalną

8) obuwie koloru czarnego;

9) dystynkcje oraz oznaki.

2. Wzory ubioru służbowego określone są w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru reprezentacyjnego są:

1) czapka wyjściowa;

2) czapka futrzana;

3) mundur reprezentacyjny (kurtka i spodnie wkładane do butów);

4) koszula koloru białego z długimi rękawami;

5) sznur galowy;

6) płaszcz sukienny;

7) obuwie koloru czarnego;

8) dystynkcje oraz oznaki.

2. Wzory ubioru reprezentacyjnego określone są w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru polowego są:

1) czapka polowa;

2) czapka futrzana;

3) mundur polowy letni lub zimowy (bluza i spodnie);

4) koszulobluza polowa;

5) kurtka ubrania ochronnego;

6) spodnie ubrania ochronnego;

7) pas;

8) obuwie koloru czarnego letnie lub zimowe;

9) dystynkcje oraz oznaki.

2. Wzory ubioru polowego określone są w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Przedmiotami umundurowania należącymi do ubioru specjalnego są:

1) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego:

a) czapka pirotechnika,

b) czapka zimowa pirotechnika,

c) kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnej,

d) kurtka ochronna pirotechnika,

e) pas pirotechnika,

f) obuwie koloru czarnego,

g) dystynkcje oraz oznaki;

2) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju:

a) czapka w kolorach kamuflażowych,

b) czapka zimowa,

c) kominiarka z tkaniny trudnopalnej,

d) kombinezon 2-częściowy w kolorach kamuflażowych,

e) kombinezon z tkaniny trudnopalnej,

f) kurtka ochronna,

g) spodnie ochronne,

h) obuwie,

i) dystynkcje oraz oznaki;

3) ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia:

a) czapka,

b) czapka zimowa,

c) kominiarka,

d) kombinezon ćwiczebny 2-częściowy,

e) kurtka ochronna,

f) spodnie ochronne,

g) obuwie,

h) dystynkcje oraz oznaki;

4) ubiór funkcjonariusza obsługującego warsztaty remontowe i magazyny:

a) czapka robocza,

b) czapka robocza zimowa,

c) bluza kombinezonu roboczego,

d) spodnie kombinezonu roboczego,

e) kurtka zimowa robocza z podpinką,

f) obuwie robocze.

2. Wzory ubioru specjalnego określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 9.
1. Nakryciami głowy z wizerunkiem orła są:

1) czapka wyjściowa;

2) czapka polowa;

3) czapka futrzana;

4) czapka pirotechnika.

2. Wzory nakryć głowy oraz wizerunki orła określone są w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Funkcjonariusze kobiety otrzymują obuwie koloru czarnego – czółenka i kozaki, noszone do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego.

2. Wzory obuwia określone są w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 11.
Funkcjonariusze kobiety mogą nosić jako element umundurowania zarówno spodnie, jak i spódnice.
§ 12.
1. Funkcjonariusze otrzymują przedmioty umundurowania oraz ubiór typu cywilnego zgodnie z normami zawartymi w zestawach.

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań służbowych, minister właściwy do spraw wewnętrznych może, na wniosek Szefa Biura Ochrony Rządu, określić, w drodze decyzji, normy umundurowania inne niż wymienione w ust. 3.

3. Normy umundurowania oraz ubiory typu cywilnego określone są w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

§ 13.
Uprawnienie do otrzymania umundurowania oraz ubioru typu cywilnego powstaje z dniem mianowania funkcjonariusza do służby i wygasa z dniem zwolnienia go ze służby.
§ 14.
1. Funkcjonariuszowi, któremu ze względu na budowę ciała nie można dopasować gotowego umundurowania określonego w normach, przysługuje zwrot kosztów:

1) tkaniny, dodatków krawieckich i uszycia umundurowania;

2) poprawek krawieckich.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, zwracane są po przedstawieniu przez funkcjonariusza dowodu zapłaty za wykonaną usługę i nabyte tkaniny oraz dodatki krawieckie.

§ 15.
1. Funkcjonariusz mianowany do służby w Biurze Ochrony Rządu otrzymuje przysługujące mu umundurowanie i ryczałt na czyszczenie chemiczne umundurowania w wysokości ustalonej dla funkcjonariuszy na dany rok zaopatrzeniowy.

2. Funkcjonariusz otrzymuje umundurowanie oraz ubiory typu cywilnego wyszczególnione w zestawach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 na czas wykonywania czynności służbowych i ma obowiązek ich zwrócenia w przypadku:

1) przeniesienia na inne stanowisko służbowe, na którym przedmioty takie nie przysługują, pod warunkiem że okres używalności przedmiotów nie upłynął;

2) zmiany należności umundurowania, pod warunkiem że okres używalności przedmiotów nie upłynął;

3) zwolnienia z pełnienia służby w Biurze Ochrony Rządu, pod warunkiem że okres używalności przedmiotów nie upłynął.

3. Nowe przedmioty umundurowania funkcjonariusz otrzymuje:

1) po upływie okresu używalności poszczególnych przedmiotów;

2) w przypadku gdy przedmiot traci wartość użytkową w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem lub w przypadku utraty przedmiotu;

3) z dniem nabycia uprawnienia do innego zestawu umundurowania.

4. Jeżeli utrata wartości użytkowej przedmiotu w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem lub utrata przedmiotu nastąpiły:

1) z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, nowy przedmiot wydaje się bezpłatnie;

2) z winy funkcjonariusza, nowy przedmiot wydaje się po uiszczeniu należności za zniszczony lub utracony przedmiot, pomniejszonej odpowiednio do okresu faktycznego użytkowania.

5. W przypadku śmierci funkcjonariusza noszone przez niego umundurowanie oraz ubiory typu cywilnego spisuje się z ewidencji.

§ 16.
1. Rok zaopatrzeniowy trwa od dnia 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

2. Okres używalności przedmiotów zaopatrzenia mundurowego wydanych funkcjonariuszowi z dniem mianowania do służby w Biurze Ochrony Rządu skraca się lub wydłuża odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku zaopatrzeniowego, w którym powstaje uprawnienie do otrzymania następnego przedmiotu.

Rozdział 3

Sposób noszenia umundurowania

§ 17.

Poszczególne przedmioty umundurowania nosi się:

1) czapkę wyjściową z otokiem – lekko przychyloną w kierunku prawego ucha;

2) czapkę polową i czapkę pirotechnika – nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi;

3) czapkę futrzaną – nałożoną symetrycznie na głowę, tak aby dolna krawędź czapki znajdowała się na wysokości około 30 mm nad linią brwi; przy dokuczliwym wietrze lub silnym mrozie można nosić czapkę futrzaną z opuszczonymi klapami zawiązanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy;

4) koszulę koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami – ze spodniami lub spódnicą, w zależności od potrzeb – z krawatem lub bez krawata;

5) koszulę koloru białego z długimi rękawami – pod kurtką munduru wyjściowego, letniego albo bluzą olimpijką, z krawatem;

6) kurtkę munduru wyjściowego lub letniego dopasowuje się tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;

7) kurtkę munduru reprezentacyjnego dopasowuje się tak, aby przy opuszczonej ręce krawędź rękawa sięgała nasady kciuka;

8) bluzę olimpijkę nosi się z koszulą i krawatem; bluza powinna być na tyle długa, aby jej dolna krawędź znajdowała się 80–100 mm poniżej górnej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu rękawa sięgała nasady dłoni;

9) spodnie munduru wyjściowego (letniego i do bluzy olimpijki) powinny z tyłu sięgać krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa;

10) spodnie munduru reprezentacyjnego schowane w buty bukatowe;

11) płaszcz sukienny (wyłącznie w składzie ubioru reprezentacyjnego) nosi się tak, aby odległość od podłoża do dolnej krawędzi płaszcza wynosiła (w zależności od wzrostu) 420–520 mm; rękawy płaszcza powinny być na tyle długie, żeby zakrywały rękawy kurtki, jednak przy opuszczonej ręce nie powinny sięgać dalej niż do nasady kciuka;

12) kurtkę wyjściową nieprzemakalną w składzie ubioru galowego, wyjściowego i służbowego; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę z podpinką albo bez podpinki, można też zakładać na głowę kaptur;

13) kurtkę ochronną z membraną paraprzepuszczalną w składzie ubioru służbowego; w zależności od warunków atmosferycznych można zakładać na głowę kaptur; Szef Biura Ochrony Rządu może zezwolić na wkładanie kurtki do ubioru cywilnego podczas wykonywania przez funkcjonariuszy zadań służbowych;

14) sweter w składzie ubioru służbowego i polowego – przez cały rok;

15) sznur galowy, występujący w czterech wzorach: generała, oficera, chorążego, podoficera-szeregowego, nosi się na prawym ramieniu, przypięty pod naramiennikiem – przy wszyciu rękawa; pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem); dłuższy warkocz sznura galowego generała przeprowadza się pod rękawem i zapina na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru; pętle sznurów galowych generała i oficerskich zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru;

16) pasek skórzany koloru czarnego do spodni wraz z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami;

17) pas do ubioru polowego i specjalnego;

18) szalik zimowy do kurtki wyjściowej nieprzemakalnej w zależności od panujących warunków atmosferycznych;

19) bluzę polową zimową (albo letnią) dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady dłoni; w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami;

20) spodnie polowe zimowe (albo letnie) powinny układać się luźno, nogawki można chować do cholewek butów;

21) koszulobluzę polową – nosi się ze spodniami polowymi i pasem, dopuszcza się też noszenie koszulo-bluzy polowej pod mundur polowy oraz ze swetrem;

22) kurtkę ubrania ochronnego w składzie ubioru polowego; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę z ocieplaczem albo bez ocieplacza, można także zakładać na głowę kaptur;

23) spodnie ubrania ochronnego w składzie ubioru polowego; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić spodnie z ocieplaczem albo bez ocieplacza;

24) ocieplacz pod ubranie ochronne w składzie ubioru polowego, w warunkach koszarowych i podczas ćwiczeń, można też używać go samodzielnie bez kurtki i spodni ubrania ochronnego, z oznakami;

25) szalokominiarkę jako:

a) szalik pod kurtkę ubrania ochronnego,

b) ocieplenie pod hełm – wyciąga się wówczas jeden jej koniec do połowy długości, a następnie nakłada na głowę, naciągając na kark i szyję, tak aby część twarzy i oczy były odsłonięte,

c) golf;

26) ubranie specjalne (przysługujące funkcjonariuszom obsługującym warsztaty remontowe i magazyny) – bez pasa, nogawki spodni opuszcza się na cholewki trzewików;

27) wizerunek orła:

a) na czapce wyjściowej,

b) na czapce futrzanej,

c) na czapce polowej,

d) na czapce pirotechnika;

28) wizerunek orła – na kołnierzu kurtek mundurowych generałów;

29) guziki z wizerunkiem orła – na kurtkach munduru wyjściowego, reprezentacyjnego i płaszczu sukiennym.

§ 18.
Ubiór galowy nosi się podczas:

1) uroczystości związanych z uczczeniem świąt państwowych oraz święta Biura Ochrony Rządu;

2) uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na stopień, ślubowania oraz promocji funkcjonariuszy;

3) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej;

4) uroczystych spotkań służbowych;

5) innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, z wyjątkiem wystąpień, w przypadku których przewidziany jest ubiór wyjściowy.

§ 19.
Ubiór wyjściowy nosi się podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych wymagających wystąpień w ubiorze wyjściowym;

2) oficjalnych spotkań i uroczystych wystąpień, jeżeli nie ma konieczności występowania w ubiorze galowym;

3) innych uroczystości na polecenie Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 20.
Ubiór służbowy nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych, chyba że charakter obowiązków wymaga występowania w innych ubiorach.
§ 21.
Ubiór reprezentacyjny noszony jest przez funkcjonariuszy wykonujących zadania reprezentacyjne na posterunkach honorowych, w asystach honorowych, w poczcie sztandarowym i flagowym.
§ 22.
Ubiór polowy nosi się podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych wymagających wystąpień w ubiorze polowym;

2) alarmów, szkoleń i ćwiczeń, jeżeli charakter wykonywanych czynności nie wymaga noszenia innego rodzaju ubioru;

3) na polecenie Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 23.
Ubiór specjalny nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych wymagających specjalistycznego wyposażenia ochronnego.
§ 24.
1. Funkcjonariusze noszą poszczególne przedmioty umundurowania zgodnie z zestawami ubiorów ustalonymi z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia. Miesiące marzec, kwiecień, październik, listopad traktowane są jako okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania przewidzianych na okres letni lub zimowy, w zależności od warunków atmosferycznych.

3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.

4. Zestawy ubiorów określone są w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

§ 25.
Funkcjonariusz oprócz umundurowania może nosić:

1) okulary przeciwsłoneczne podczas wystąpień indywidualnych;

2) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym o szerokości 10 mm, umieszczone na szpicy lewej klapy kurtki munduru, bluzy olimpijki, bluzy polowej oraz płaszcza sukiennego;

3) teczkę lub aktówkę koloru czarnego;

4) do ubioru galowego ordery i odznaczenia lub ich baretki, a do ubioru wyjściowego i służbowego – baretki orderów i odznaczeń.

§ 26.
Funkcjonariuszom zabrania się:

1) noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z przeznaczeniem;

2) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, w tym z wyeksponowaną biżuterią;

3) noszenia przedmiotów umundurowania innych niż przewidziane w zestawie danego ubioru;

4) noszenia ubiorów specjalnych poza miejscem wykonywania zadań służbowych;

5) dokonywania samodzielnych przeróbek lub poprawek przedmiotów umundurowania, które je zniekształcają.

Rozdział 4

Rodzaje i wzory dystynkcji oraz oznak

§ 27.

Funkcjonariusze noszą na umundurowaniu oznaki:

1) stopni (dystynkcje);

2) korpusu osobowego Biura Ochrony Rządu;

3) przynależności państwowej;

4) rozpoznawcze Biura Ochrony Rządu;

5) identyfikacyjne.

§ 28.
1. Oznaki stopni nosi się na:

1) nakryciach głowy z wyjątkiem czapek polowych, czapek futrzanych i nakryć głowy wchodzących w skład ubioru specjalnego;

2) pozostałych ubiorach:

a) na naramiennikach kurtek mundurów wyjściowych i letnich, bluz olimpijek, płaszczy sukiennych, kurtek wyjściowych nieprzemakalnych, kurtek ochronnych z membraną paraprzepuszczalną, koszul koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, koszulobluz polowych i swetrów – w formie pochewek na naramienniki,

b) na wysokości lewej piersi bluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych i kombinezonów 1-częściowych.

2. Wzory oznak stopni określone są w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

§ 29.
1. Oznakę korpusu osobowego Biura Ochrony Rządu nosi się na:

1) kołnierzach kurtek mundurów wyjściowych;

2) kołnierzach płaszczy sukiennych.

2. Wzór oznaki korpusu osobowego Biura Ochrony Rządu określony jest w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

§ 30.
1. Oznaki przynależności państwowej nosi się:

1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej – noszą je funkcjonariusze pełniący służbę poza granicami kraju; oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość), odpowiadających proporcji 5:6, nosi się na lewym rękawie ubiorów galowych, wyjściowych i służbowych, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa;

2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – noszą je funkcjonariusze na obu rękawach bluz polowych, koszulobluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych, kombinezonów 1-częściowych i ocieplaczy pod kurtkę ubrania ochronnego, 30 mm poniżej wszycia kuli rękawa.

2. Wzory oznak przynależności państwowej określone są w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 31.
1. Oznaki rozpoznawcze Biura Ochrony Rządu nosi się na:

1) lewym rękawie kurtek munduru wyjściowego i letniego, bluz olimpijek, płaszczy sukiennych, swetrów oraz koszul koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa;

2) lewym rękawie bluz polowych, kurtek ubrania ochronnego, kurtek wchodzących w skład ubioru specjalnego, kombinezonów ćwiczebnych 2-częściowych, kombinezonów 1-częściowych i ocieplaczy pod kurtki ubrań ochronnych, 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa.

2. Wzór oznaki rozpoznawczej Biura Ochrony Rządu określony jest w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

§ 32.
1. Oznaki indentyfikacyjne z nazwiskiem nosi się do wszystkich ubiorów bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni.

2. Wzór oznaki identyfikacyjnej określony jest w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 33.

Umundurowanie funkcjonariuszy według dotychczasowych wzorów innych niż określone w rozporządzeniu może być noszone do dnia 31 grudnia 2014 r.
§ 34.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 124, poz. 1062, z 2004 r. Nr 286, poz. 2889 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1209).
§ 35.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716.

Załącznik 1. [WZORY UBIORU GALOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 kwietnia 2010 r. (poz. 806)

Załącznik nr 1

WZORY UBIORU GALOWEGO

infoRgrafika

a) Ubiór galowy funkcjonariusza z czapką wyjściową

infoRgrafika

b) Ubiór galowy funkcjonariusza kobiety z czapką wyjściową i spódnicą

Załącznik 2. [WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika

a) Ubiór wyjściowy funkcjonariusza z czapką wyjściową

infoRgrafika

b) Ubiór wyjściowy funkcjonariusza kobiety z czapką wyjściową i spódnicą

infoRgrafika

c) Ubiór wyjściowy funkcjonariusza z czapką wyjściową i kurtką wyjściową nieprzemakalną z podpinką

Załącznik 3. [WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO]

Załącznik nr 3

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

a) Ubiór służbowy funkcjonariusza z czapką wyjściową i bluzą olimpijką ze spodniami

infoRgrafika

b) Ubiór służbowy funkcjonariusza kobiety z czapką wyjściową i bluzą olimpijką ze spódnicą

infoRgrafika

c) Ubiór służbowy funkcjonariusza z czapką wyjściową i kurtką ochronną z membraną paraprzepuszczalną

infoRgrafika

d) Ubiór służbowy funkcjonariusza z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami oraz krawatem

infoRgrafika

e) Ubiór służbowy funkcjonariusza kobiety z koszulą koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami, krawatem oraz spódnicą

Załącznik 4. [WZORY UBIORU REPREZENTACYJNEGO]

Załącznik nr 4

WZORY UBIORU REPREZENTACYJNEGO

infoRgrafika

a) Ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza

infoRgrafika

b) Ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza w płaszczu sukiennym

Załącznik 5. [WZORY UBIORU POLOWEGO]

Załącznik nr 5

WZORY UBIORU POLOWEGO

infoRgrafika

a) Ubiór polowy funkcjonariusza

infoRgrafika

b) Ubiór polowy funkcjonariusza z koszulobluzą polową

infoRgrafika

c) Ubiór polowy funkcjonariusza z kurtką i spodniami ubrania ochronnego

Załącznik 6. [WZORY UBIORU SPECJALNEGO]

Załącznik nr 6

WZORY UBIORU SPECJALNEGO

infoRgrafika

a) Ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego w okresie letnim

infoRgrafika

b) Ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemicznego i sanitarnego w okresie zimowym

infoRgrafika

c) Ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju z kombinezonem i kominiarką z tkaniny trudnopalnej

infoRgrafika

d) Ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju w kombinezonie z tkaniny trudnopalnej, kurtką ochronną i czapką zimową

infoRgrafika

e) Ubiór funkcjonariusza wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia w kombinezonie ćwiczebnym 2-częściowym z kominiarką

infoRgrafika

f) Ubiór funkcjonariusza obsługującego warsztaty remontowe i magazyny

Załącznik 7. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKI ORŁA]

Załącznik nr 7

WZORY NAKRYĆ GŁOWY ORAZ WIZERUNKI ORŁA

1) Czapki wyjściowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

infoRgrafika

a) czapka wyjściowa oficera w stopniu generała dywizji

infoRgrafika

b) czapka wyjściowa oficera w stopniu pułkownika

infoRgrafika

c) czapka wyjściowa oficera w stopniu kapitana

infoRgrafika

d) czapka wyjściowa chorążego w stopniu starszego chorążego

infoRgrafika

e) czapka wyjściowa podoficera w stopniu starszego sierżanta

infoRgrafika

f) czapka wyjściowa szeregowego w stopniu starszego szeregowego

2) Czapka polowa

infoRgrafika

3) Czapka futrzana

infoRgrafika

4) Czapka pirotechnika

infoRgrafika

5) Wizerunki orła umieszczane na nakryciach głowy

infoRgrafika

a) wizerunek orła umieszczany na czapkach wyjściowych

infoRgrafika

b) wizerunek orła umieszczany na czapkach polowych

infoRgrafika

c) wizerunek orła umieszczany na czapkach futrzanych

infoRgrafika

d) wizerunek orła umieszczany na czapkach pirotechnika

Załącznik 8. [WZORY OBUWIA DLA FUNKCJONARIUSZY KOBIET]

Załącznik nr 8

WZORY OBUWIA DLA FUNKCJONARIUSZY KOBIET

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [NORMY UMUNDUROWANIA I UBIORU TYPU CYWILNEGO]

Załącznik nr 9

NORMY UMUNDUROWANIA I UBIORU TYPU CYWILNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


Załącznik 10. [ZESTAWY UBIORÓW]

Załącznik nr 10

ZESTAWY UBIORÓW

Zestaw nr 1

Ubiór galowy generała Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka wyjściowa generała

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy generała

X

 

3

Mundur letni generała

X

 

4

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

 

5

Spinki do mankietów

X

X

 

6

Krawat funkcjonariusza

X

X

 

7

Spinka do krawata

X

X

 

8

Rękawiczki koloru czarnego

X

X

 

9

Półbuty funkcjonariusza

X

 

10

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

11

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

 

12

Sznur galowy generała

X

X

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego – w zależności od pory roku – kurtkę wyjściową nieprzemakalną z podpinką i szalikiem, w lecie – kurtkę wyjściową nieprzemakalną bez podpinki i bez szalika.

2. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się rękawiczek.

3. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości w pomieszczeniach zamkniętych lub wówczas, gdy jest wysoka temperatura, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki munduru letniego, w koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, w krawacie.

Zestaw nr 2

Ubiór galowy funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka wyjściowa

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy funkcjonariusza

X

 

3

Mundur letni funkcjonariusza

X

 

4

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

 

5

Spinki do mankietów

X

X

 

6

Krawat funkcjonariusza

X

X

 

7

Spinka do krawata

X

X

 

8

Rękawiczki koloru czarnego

X

X

 

9

Półbuty funkcjonariusza

X

 

10

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

11

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

 

12

Sznur galowy

X

X

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego – w zależności od pory roku – kurtkę wyjściową nieprzemakalną z podpinką i szalikiem, w lecie - kurtkę wyjściową nieprzemakalną bez podpinki i bez szalika.

2. W pomieszczeniach zamkniętych nie nosi się rękawiczek.

3. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości w pomieszczeniach zamkniętych lub wówczas, gdy jest wysoka temperatura, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki munduru letniego, w koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, w krawacie.

Zestaw nr 3

Ubiór wyjściowy generała Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka wyjściowa generała

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy generała

X

 

3

Mundur letni generała

X

 

4

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

 

5

Spinki do mankietów

X

X

 

6

Krawat funkcjonariusza

X

X

 

7

Spinka do krawata

X

X

 

8

Półbuty funkcjonariusza

X

 

9

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

10

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby nosi się w składzie ubioru wyjściowego – w zależności od pory roku – kurtkę wyjściową nieprzemakalną z podpinką i szalikiem, w lecie – kurtkę wyjściową nieprzemakalną bez podpinki i bez szalika.

2. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić rękawiczki koloru czarnego.

3. Gdy jest wysoka temperatura, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki munduru letniego, w koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, w krawacie.

Zestaw nr 4

Ubiór wyjściowy funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka wyjściowa

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy funkcjonariusza

X

 

3

Mundur letni funkcjonariusza

X

 

4

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

 

5

Spinki do mankietów

X

X

 

6

Krawat funkcjonariusza

X

X

 

7

Spinka do krawata

X

X

 

8

Półbuty funkcjonariusza

X

 

9

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

10

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

 

 

Uwagi:

1. W razie potrzeby w składzie ubioru wyjściowego nosi się – w zależności od pory roku – kurtkę wyjściową nieprzemakalną z podpinką i szalikiem, w lecie – kurtkę wyjściową nieprzemakalną bez podpinki i bez szalika.

2. W czasie złych warunków atmosferycznych można nosić rękawiczki koloru czarnego.

3. Gdy jest wysoka temperatura, dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki munduru letniego, w koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami, w krawacie.

Zestaw nr 5

Ubiór służbowy generała Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Czapka wyjściowa generała

X

X

X

X

X

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy generała

X

 

3

Mundur letni generała

X

 

4

Bluza olimpijka funkcjonariusza

X

X

 

5

Spodnie do bluzy olimpijki funkcjonariusza

X

X

X

X

X

 

6

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

X

X

X

X

 

7

Koszula koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami

X

 

8

Sweter oficera

X

X

 

9

Krawat funkcjonariusza

X

X

X

X

X

X

 

10

Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką

X

X

X

W okresie letnim można nosić kurtkę bez podpinki. W pomieszczeniach zamkniętych bez kurtki

11

Półbuty funkcjonariusza

X

X

X

X

 

12

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

X

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

X

X

X

X

X

 

14

Szalik zimowy funkcjonariusza

X

X

X

W pomieszczeniach zamkniętych bez szalika

15

Skarpetki letnie koloru czarnego

X

X

X

X

 

16

Skarpetki zimowe koloru czarnego

X

X

X

 

Uwagi:

1. W okresie zimowym można nosić rękawiczki zimowe koloru czarnego.

2. Koszula koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami może być noszona z krawatem lub bez krawata.

3. Dopuszcza się noszenie pod swetrem koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami.

4. Dopuszcza się noszenie pod swetrem koszul bez krawata.

5. W okresie letnim zamiast kurtki wyjściowej nieprzemakalnej można nosić kurtkę ochronną z membraną paraprzepuszczalną.

Zestaw nr 6

Ubiór służbowy funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Czapka wyjściowa

X

X

X

X

X

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur wyjściowy

X

 

3

Mundur letni

X

 

4

Bluza olimpijka funkcjonariusza

X

X

 

5

Spodnie do bluzy olimpijki funkcjonariusza

X

X

X

X

X

 

6

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

X

X

X

X

 

7

Koszula koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami

X

 

8

Sweter oficera

X

X

 

9

Krawat funkcjonariusza

X

X

X

X

X

X

 

10

Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką

X

X

X

W okresie letnim można nosić kurtkę bez podpinki. W pomieszczeniach zamkniętych bez kurtki

11

Półbuty funkcjonariusza

X

X

X

X

 

12

Trzewiki zimowe funkcjonariusza

X

X

X

W okresie zimowym można nosić półbuty funkcjonariusza

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Pasek skórzany koloru czarnego

X

X

X

X

X

X

X

 

14

Szalik zimowy funkcjonariusza

X

X

X

W pomieszczeniach zamkniętych bez szalika

15

Skarpetki letnie koloru czarnego

X

X

X

X

 

16

Skarpetki zimowe koloru czarnego

X

X

X

 

 

Uwagi:

1. W okresie zimowym można nosić rękawiczki zimowe koloru czarnego.

2. Koszula koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami może być noszona z krawatem lub bez krawata.

3. Dopuszcza się noszenie pod swetrem koszuli koloru białego z krótkimi rękawami z naramiennikami.

4. Dopuszcza się noszenie pod swetrem koszul bez krawata.

5. W okresie letnim zamiast kurtki wyjściowej nieprzemakalnej można nosić kurtkę ochronną z membraną paraprzepuszczalną.

Zestaw nr 7

Ubiór reprezentacyjny funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw

ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka wyjściowa

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur reprezentacyjny

X

X

 

3

Koszula koloru białego z długimi rękawami

X

X

 

4

Krawat funkcjonariusza

X

X

 

5

Płaszcz sukienny

X

 

6

Buty bukatowe

X

X

 

7

Pas skórzany koloru czarnego z koalicyjką

X

X

 

8

Sznur galowy

X

 

9

Rękawiczki letnie koloru czarnego

X

 

10

Rękawiczki zimowe koloru czarnego

X

 

11

Szalik zimowy

X

 

 

Zestaw nr 8

Ubiór polowy funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Czapka polowa funkcjonariusza

X

X

X

X

W okresie zimowym można nosić czapkę futrzaną

2

Bluza polowa letnia funkcjonariusza

X

 

3

Spodnie polowe letnie funkcjonariusza

X

X

 

4

Koszulobluza polowa

X

 

5

Bluza polowa zimowa funkcjonariusza

X

 

6

Spodnie polowe zimowe funkcjonariusza

X

X

 

7

Sweter

X

W okresie letnim, podczas złych warunków atmosferycznych można nosić sweter zamiast koszulobluzy polowej

8

Trzewiki letnie

X

X

 

9

Trzewiki zimowe

X

X

 

10

Kurtka ubrania ochronnego

X

X

W okresie letnim można nosić kurtkę ubrania ochronnego

11

Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego

X

X

 

12

Skarpetki letnie koloru czarnego

X

X

 

 

1

2

3

4

5

6

7

13

Skarpetki zimowe koloru czarnego

X

X

 

14

Szalokominiarka

X

X

 

15

Rękawice zimowe

X

X

 

16

Rękawice taktyczne

X

X

 

17

Pas

X

X

X

X

 

 

Uwagi:

1. W okresie zimowym można nosić spodnie ubrania ochronnego z ocieplaczem.

2. W okresie letnim, podczas złych warunków atmosferycznych można nosić ubranie ochronne.

3. W okresie letnim na terenie siedziby Biura Ochrony Rządu i w miejscach szkoleń można nosić zamiast munduru polowego bluzę i spodnie ocieplacza pod ubranie ochronne.

Zestaw nr 9

Ubiór specjalny funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu wykonującego zadania ochronne poza granicami kraju

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

W zależności od panujących warunków atmosferycznych i specyfiki wykonywanego zadania

1

2

3

4

1

Czapka w kolorach kamuflażowych

X

 

2

Kapelusz kolorach kamuflażowych

X

 

3

Kominiarka z tkaniny trudnopalnej

X

 

4

Czapka zimowa

X

 

5

Kombinezon 2-częściowy w kolorach kamuflażowych letni

X

 

6

Kombinezon 2-częściowy w kolorach kamuflażowych zimowy

X

 

7

Kurtka ochronna

X

 

8

Spodnie ochronne

X

 

9

Ocieplacz kurtki ochronnej

X

 

10

Ocieplacz spodni ochronnych

X

 

11

Kombinezon z tkaniny trudnopalnej

X

 

12

Trzewiki

X

 

13

Obuwie specjalne

X

 

14

Obuwie sportowe

X

 

 

1

2

3

4

15

Bielizna

X

 

16

Rękawice z tkaniny trudnopalnej

X

 

17

Rękawice taktyczne

X

 

18

Pas taktyczny

X

 

19

Nakolanniki

X

 

20

Nałokietniki

X

 

21

Okulary taktyczne przeciwsłoneczne

X

 

22

Gogle taktyczne

X

 

 

Uwaga:

1. Funkcjonariusze podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami kraju mogą nosić umundurowanie wyszczególnione w innych zestawach.

Zestaw nr 10

Ubiór specjalny funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu wykonującego zadania ochronne z zakresu zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, biochemiczno-sanitarnego

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka pirotechnika

X

W zależności od wykonywanego zadania zamiast czapki pirotechnika może być noszona kominiarka z tkaniny trudnopalnej

2

Czapka zimowa pirotechnika

X

W zależności od wykonywanego zadania zamiast czapki pirotechnika może być noszona kominiarka z tkaniny trudnopalnej

3

Kombinezon pirotechnika z tkaniny trudnopalnej

X

X

 

4

Kurtka ochronna pirotechnika z podpinką

X

W okresie letnim, podczas złych warunków atmosferycznych może być noszona kurtka ochronna pirotechnika bez podpinki

5

Pas pirotechnika

X

X

 

6

Trzewiki pirotechnika na miękkiej podeszwie

X

X

 

 

Zestaw nr 11

Ubiór specjalny funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu wykonującego zadania ochronne w grupach ochronnych oraz grupach wsparcia

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

W zależności od panujących warunków atmosferycznych i specyfiki wykonywanego zadania

1

2

3

4

1

Czapka

X

 

2

Czapka zimowa

X

 

3

Kask ochronny

X

 

4

Kombinezon z tkaniny trudnopalnej

X

 

5

Kombinezon ćwiczebny

X

 

6

Kombinezon wodoodporny do pływania

X

 

7

Kominiarka

X

 

8

Kominiarka z tkaniny trudnopalnej

X

 

9

Kurtka ochronna

X

 

10

Spodnie ochronne

X

 

11

Ocieplacz pod ubranie ochronne

X

 

12

Rękawice

X

 

13

Bielizna

X

 

14

Obuwie

X

 

15

Oporządzenie

X

 

 

Zestaw nr 12

Ubiór specjalny funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu obsługującego warsztaty remontowe i magazyny

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka robocza

X

 

2

Czapka zimowa robocza

X

 

3

Bluza kombinezonu roboczego

X

X

 

4

Spodnie kombinezonu roboczego

X

X

 

5

Kurtka zimowa z podpinką roboczą

X

W okresie letnim, podczas złych warunków atmosferycznych można nosić kurtkę bez podpinki

6

Trzewiki robocze

X

X

 

7

Rękawice robocze

X

X

 

 

Uwaga:

1. Na ubiorach nie nosi się oznak.


Załącznik 11. [WZORY OZNAK STOPNI]

Załącznik nr 11

WZORY OZNAK STOPNI

1) Do umundurowania wyjściowego w formie pochewek na naramienniki

a) korpus szeregowych

infoRgrafika

b) korpus podoficerów

infoRgrafika

c) korpus chorążych

infoRgrafika

d) korpus oficerów

infoRgrafika

infoRgrafika

2) Na czapkach wyjściowych w formie taśmy otokowej

a) korpus szeregowych

infoRgrafika

b) korpus podoficerów

infoRgrafika

c) korpus chorążych

infoRgrafika

d) korpus oficerów

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR OZNAKI KORPUSU OSOBOWEGO BIURA OCHRONY RZĄDU]

Załącznik nr 12

WZÓR OZNAKI KORPUSU OSOBOWEGO BIURA OCHRONY RZĄDU

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZORY OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ]

Załącznik nr 13

WZORY OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ

infoRgrafika

oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

infoRgrafika

oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik 14. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BIURA OCHRONY RZĄDU]

Załącznik nr 14

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ BIURA OCHRONY RZĄDU

infoRgrafika

oznaka rozpoznawcza Biura Ochrony Rządu

Załącznik 15. [WZÓR OZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ]

Załącznik nr 15

WZÓR OZNAKI IDENTYFIKACYJNEJ

infoRgrafika

a) długość – 80 mm

b) szerokość – 13 mm

c) wysokość liter – 5 mm

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »