reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, zwane dalej „stadionami”, w zakresie:

1) rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę osób uczestniczących w meczach piłki nożnej;

2) wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej;

3) wyposażenia stadionów w infrastrukturę obejmującą zintegrowane stanowiska dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, system kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe oraz węzły komunikacyjne.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

2) drogach ewakuacyjnych – należy przez to rozumieć drogi ewakuacyjne w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2));

3) drogach pożarowych – należy przez to rozumieć drogi pożarowe w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).

§ 3.
1. Stadiony wyposaża się w elementy infrastruktury i urządzenia pozwalające na kierowanie przepływem i kontrolę osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, w szczególności organizuje się ciągi komunikacyjne umożliwiające osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej przemieszczanie się na obszarze stadionu, w tym od miejsca weryfikacji biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu na mecz piłki nożnej, zwanego dalej „dokumentem wstępu”, do miejsca siedzącego.

2. Infrastruktura i urządzenia, o których mowa w ust. 1, umożliwiają wykonanie przez służbę porządkową i służbę informacyjną czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–3 ustawy, w sposób niezakłócający przepływu osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.

3. Ciągi komunikacyjne na stadionie wyposaża się w znaki i tablice informacyjne, w tym w znaki bezpieczeństwa, które ułatwiają osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej niezakłócone przemieszczanie się przed rozpoczęciem meczu do miejsca siedzącego, którego numer umieszczony jest na dokumencie wstępu, a po zakończeniu meczu niezakłócone opuszczenie stadionu.

4. Ciągi komunikacyjne na stadionie organizuje się w taki sposób, aby w oparciu o opinię o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, zminimalizować możliwość wywołania przez osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. W ciągach komunikacyjnych na stadionie rozmieszcza się przedstawicieli służby informacyjnej, tak aby w szczególności wskazali oni osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej drogę do odpowiedniego sektora trybuny lub do wyjścia ze stadionu lub też podali informację o lokalizacji najbliżej położonych obiektów gastronomicznych, handlowych, punktów pomocy medycznej oraz sanitariatów.

§ 4.
1. Drogi ewakuacyjne spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w § 2 pkt 2, oraz umożliwiają sprawne przeprowadzenie ewakuacji.

2. Ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne zapewniają swobodny, niezakłócony przepływ osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.

3. Ciągi komunikacyjne wyposaża się w znaki i tablice informacyjne, w szczególności w miejscach skrzyżowań lub rozwidleń, ułatwiające kierowanie przepływem osób do odpowiednich miejsc stadionu, w tym w szczególności do sektorów.

4. Obiekty gastronomiczne, handlowe, sanitariaty oraz inne obiekty tymczasowe rozmieszcza się w taki sposób, aby osoby z nich korzystające nie stwarzały utrudnień dla ruchu pozostałych osób uczestniczących w meczu piłki nożnej oraz pojazdów użytkowanych w obrębie stadionu.

5. W przypadku meczu piłki nożnej odbywającego się przy sztucznym oświetleniu stadion wyposaża się w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, stosowany w miejscach dostępnych dla osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu.

6. Stadion wyposaża się w system umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych wszystkim osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej. Nagłośnienie systemu zapewnia słyszalność podawanych komunikatów w każdych warunkach. System przekazywania komunikatów dźwiękowych wyposaża się w awaryjne zasilanie w energię elektryczną.

§ 5.
Niedozwolona jest sprzedaż towarów, w tym żywności i napojów, w twardych opakowaniach, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu, drewna lub tworzyw sztucznych, w punktach handlowych lub gastronomicznych, które znajdują się w obrębie ciągu komunikacyjnego.
§ 6.
1. Identyfikacja osób uczestniczących w meczu piłki nożnej obejmuje przetwarzanie danych osobowych tych osób w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy.

2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, umożliwia weryfikację uprawnień osób uczestniczących w meczu piłki nożnej do przebywania na stadionie podczas meczu piłki nożnej, jak również spełnienie przez organizatora obowiązków wynikających z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.

3. W przypadku stadionów, na których rozgrywane są mecze piłki nożnej w ramach ligi zawodowej, identyfikację osób, o której mowa w ust. 1, może wspomagać elektroniczny system identyfikacji osób, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy.

4. Urządzenia techniczne wspomagające kontrolę dostępu do określonych miejsc, w szczególności bramki lub kołowrotki, instaluje się w taki sposób, aby nie powodowały zatorów i gwarantowały płynny przepływ osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.

5. Urządzenia, o których mowa w ust. 4, nie mogą być instalowane na drogach ewakuacyjnych.

§ 7.
1. Zintegrowane stanowisko dowodzenia organizuje się w wyodrębnionym pomieszczeniu dostępnym dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu piłki nożnej, a w szczególności dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz służb ratowniczych i Policji.

2. Zintegrowane stanowisko dowodzenia zapewnia:

1) koordynację działań prowadzonych w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa meczu piłki nożnej;

2) monitorowanie i rejestrację zachowań osób uczestniczących w meczu piłki nożnej na stadionie oraz wokół niego.

§ 8.
1. Miejsca na trybunach przeznaczone dla osób uczestniczących w meczu piłki nożnej wyodrębnia się w oznaczone sektory.

2. Każdą z osób uczestniczących w meczu piłki nożnej na stadionie kieruje się do sektora, w którym znajduje się miejsce siedzące, którego numer umieszczony jest na dokumencie wstępu.

3. Jeżeli opinia o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, wskazuje na możliwość stworzenia przez osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej, będące kibicami poszczególnych drużyn, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania meczu piłki nożnej, wówczas osoby te kieruje się do sektorów odseparowanych od siebie, tak aby zminimalizować możliwość wywołania zagrożenia.

4. Sektory wyposaża się w wejścia i wyjścia gwarantujące odpowiednią przepustowość osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, w szczególności gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia ewakuacji tych osób.

§ 9.
1. Pomieszczenia i miejsca na stadionie nieprzeznaczone dla osób uczestniczących w meczu piłki nożnej wyposaża się w urządzenia uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym oraz oznakowuje się w sposób jednoznacznie zakazujący wstępu.

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, objęte są kontrolą dostępu, w szczególności są nadzorowane przez członków służby porządkowej lub objęte systemem monitoringu wizyjnego.

§ 10.
1. Zaplecze parkingowe stadionu obejmuje parkingi i drogi dojazdowe niekolidujące z przebiegiem dróg dojścia i wyjścia osób uczestniczących w meczu piłki nożnej oraz z przebiegiem dróg ewakuacyjnych.

2. Parkingi przydziela się do poszczególnych sektorów na trybunach oraz rozmieszcza się w taki sposób, aby dojście od parkingu do właściwego sektora odbywało się w możliwie najkrótszym czasie. Poszczególne parkingi wyposaża się w znaki i tablice informacyjne wskazujące dojście do poszczególnych wejść na stadion oraz do poszczególnych sektorów.

3. Przydzielenie parkingów następuje w taki sposób, aby w oparciu o opinię o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, zminimalizować możliwość wywołania przez osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej, będące kibicami poszczególnych drużyn, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. W ramach zaplecza parkingowego wydziela się parkingi przeznaczone dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.

§ 11.
1. Węzły komunikacyjne, drogi ewakuacyjne oraz drogi pożarowe wyposaża się w oznakowanie ułatwiające korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Węzły komunikacyjne są nadzorowane przez służbę porządkową, służbę informacyjną lub są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) § 6 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r. – dla stadionów, na których odbywają się mecze piłki nożnej rozgrywane poza ramami ligi zawodowej;

2) § 4 i 10 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2011 r. – dla stadionów, o których mowa w pkt 1.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Skoczeń

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama