| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z 2008 r. Nr 24, poz. 147 oraz z 2009 r. Nr 48, poz. 391 i Nr 209, poz. 1611) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie będzie nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju oraz nie większa niż 300 ha,”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, z wyłączeniem przypadku, gdy nabyła tę nieruchomość w drodze spadku, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia dokonała zbycia:

a) tej nieruchomości albo

b) udziału we współwłasności tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, lub”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymała kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji lub przepisów dotyczących szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, lub przepisów dotyczących realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wyłączeniem kredytu udzielanego na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, lub”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba fizyczna, która wystąpiła o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem i której nie przyznano tej pomocy albo przyznano pomoc, z tym że zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 i 3, albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4, może ponownie wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy, o ile nie zaistniał żaden inny z przypadków określonych w ust. 2.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym jest położone gospodarstwo, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 lit. a, minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 2, może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, z tym że nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym jest położone to gospodarstwo.”;

3) w § 7:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo rolne w sposób określony w ust. 1 pkt 1 i wydzierżawiły to gospodarstwo nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia – dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną.”.

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przypada przed dniem określonym w ust. 3 pkt 2–5, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 2, uznaje się dzień określony odpowiednio w ust. 3 pkt 2, 3, 4 albo 5.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dokonał co najmniej jednej z czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2–6, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3–6, które zostały ubezpieczone z mocy przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik i nie dokonały innej z czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2–6, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej nie uznaje się dnia, od którego podlegają temu ubezpieczeniu.”,

d) uchyla się ust. 7;

4) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się w wysokości 75 tysięcy złotych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, którym przyznano pomoc, jeżeli zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 i 3, albo została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4.”;

5) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa;”;

6) w § 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa wskazanego w biznesplanie, spełniającego warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i tiret trzecie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2;”;

7) w § 16 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa;”;

8) w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu określonego w § 16 ust. 1, pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.”;

9) w § 19:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub notariusza kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków co najmniej 70 % kwoty pomocy na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu – po zrealizowaniu każdej z inwestycji i nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokument potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1.”;

10) w § 20 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1, 2, 3, 6 lub 7 – zwrotowi podlega 15 % kwoty pomocy;”.

§ 2.
1. Do spraw dotyczących pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które zostały wszczęte na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2009 r. i nie zostały zakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, jeżeli zostanie złożony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 2, wniosek o zmianę założeń biznesplanu w zakresie przewidzianych inwestycji.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekaże osobom, którym nie zostały wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, informację o zmianie wysokości przyznawanej pomocy oraz o możliwości złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, wniosku o zmianę założeń biznesplanu w zakresie przewidzianych inwestycji.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosku o zmianę założeń biznesplanu w zakresie przewidzianych inwestycji, przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.
Przepisy § 19 pkt 2 i 7 oraz § 20 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się także do osób fizycznych, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »