| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa (Dz. U. Nr 24, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Korporacja może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o udzielenie, w imieniu Skarbu Państwa, pożyczki lub poręczenia spłaty kredytu bankowego w przypadku, gdy w jej uzasadnionej ocenie, w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku, stan środków na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „rachunkiem”, może być niewystarczający na pokrycie wydatków na wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczenia eksportowego i kwot gwarancji ubezpieczeniowych.

2. Kwota wnioskowanej pożyczki lub poręczenia nie może przekraczać kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań i gwarancji ubezpieczeniowych, przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia wniosku.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) kwotę wnioskowanej pożyczki lub kwotę wnioskowanego poręczenia;

2) szczegółową analizę przewidywanego stanu rachunku w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek, wraz ze wskazaniem przewidywanych za ten okres obrotów na rachunku;

3) nazwę, siedzibę i przedmiot działalności ubezpieczających lub beneficjentów gwarancji, którym będą wypłacone odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych ze środków pochodzących z pożyczki lub kredytu bankowego objętego poręczeniem, a także nazwę, siedzibę i przedmiot działalności zleceniodawców gwarancji;

4) kwoty roszczeń o odszkodowania lub kwoty gwarancji ubezpieczeniowych przewidywanych do wypłaty w okresie, którego dotyczy przedkładany wniosek;

5) uzasadnienie konieczności poniesienia przez Korporację wydatków, o których mowa w pkt 3;

6) kopie umów ubezpieczenia, umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych i gwarancji ubezpieczeniowych;

7) dokument bankowy potwierdzający stan środków na rachunku na dzień poprzedzający dzień sporządzenia wniosku;

8) warunkową umowę kredytu bankowego z analizą porównawczą ofert kredytów bankowych i z uzasadnieniem propozycji wyboru kredytodawcy wraz z harmonogramem spłaty kredytu, jeżeli wniosek Korporacji dotyczy poręczenia spłaty kredytu bankowego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 143, poz. 1204 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277 i Nr 215, poz. 1662.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »