| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie trybu nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi

Na podstawie art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „urządzeniami”, stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”, podmiotom koordynującym działania ratownicze, podmiotom właściwym w sprawie zarządzania kryzysowego, służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy, a także innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”.
§ 2.
1. Urządzenie udostępnia się na podstawie pisemnego żądania podmiotu uprawnionego.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, gdy wydanie żądania na piśmie nie jest możliwe, urządzenie udostępnia się na podstawie ustnego żądania przedstawiciela podmiotu uprawnionego.

§ 3.
W przypadku gdy urządzenie pracuje w lokalnych lub ogólnokrajowych sieciach radiokomunikacyjnych zapewniających łączność na potrzeby bezpieczeństwa, podmiot zobowiązany informuje o tym przedstawiciela podmiotu uprawnionego.
§ 4.
W przypadku odmowy udostępnienia urządzenia przez podmiot zobowiązany, przedstawiciel podmiotu uprawnionego sporządza notatkę służbową zawierającą w szczególności okoliczności i uzasadnienie odmowy, którą przedkłada przełożonemu.
§ 5.
1. Przedstawiciel podmiotu uprawnionego potwierdza na piśmie udostępnienie urządzenia.

2. Potwierdzenie zawiera:

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej przedstawiciela podmiotu uprawnionego;

3) dane podmiotu zobowiązanego, w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres;

4) dane identyfikacyjne urządzenia;

5) informację, czy urządzenie pracuje w lokalnych lub ogólnokrajowych sieciach radiokomunikacyjnych zapewniających łączność na potrzeby bezpieczeństwa;

6) datę i miejsce udostępnienia urządzenia;

7) opis stanu technicznego udostępnianego urządzenia;

8) podpisy przedstawiciela podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego.

3. Potwierdzenie sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6.
1. Podmiot uprawniony przekazuje podmiotowi zobowiązanemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia udostępnienia urządzenia:

1) informację o terminie i miejscu zwrotu urządzenia;

2) pisemne żądanie udostępnienia urządzenia – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem zwrotu urządzenia podmiot uprawniony zawiadamia podmiot zobowiązany o braku możliwości zwrotu urządzenia w terminie lub miejscu określonych w informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wskazując jednocześnie nowy termin i miejsce zwrotu urządzenia.

§ 7.
1. Zwrot urządzenia następuje po ustaniu przyczyny udostępnienia, w terminie i miejscu określonych w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, albo wskazanych zgodnie z § 6 ust. 2.

2. Z czynności zwrotu urządzenia przedstawiciel podmiotu uprawnionego sporządza protokół zwrotu, który zawiera:

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej przedstawiciela podmiotu uprawnionego;

3) dane podmiotu zobowiązanego, w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres;

4) dane identyfikacyjne urządzenia;

5) datę i miejsce udostępnienia i zwrotu udostępnionego urządzenia;

6) opis stanu technicznego zwracanego urządzenia;

7) podpisy przedstawiciela podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego;

8) informację o przysługującym roszczeniu, o której mowa w § 9.

3. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 2, jest doręczany podmiotowi zobowiązanemu w terminie siedmiu dni od dnia jego sporządzenia.

4. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot zobowiązany, protokół podpisuje tylko przedstawiciel podmiotu uprawnionego, dokonując w nim adnotacji o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.

§ 8.
1. Jeżeli ze względu na utratę albo zniszczenie urządzenia niemożliwe jest jego zwrócenie podmiotowi zobowiązanemu, podmiot uprawniony niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie podmiot zobowiązany i sporządza protokół utraty albo zniszczenia urządzenia.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego;

2) dane podmiotu zobowiązanego, w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres;

3) dane identyfikacyjne urządzenia;

4) datę i miejsce udostępnienia urządzenia;

5) informację o utracie albo zniszczeniu urządzenia;

6) informację o przysługującym roszczeniu, o której mowa w § 9;

7) podpis przedstawiciela podmiotu uprawnionego.

3. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest doręczany podmiotowi zobowiązanemu w terminie siedmiu dni od dnia jego sporządzenia.

§ 9.
W protokołach, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2, zamieszcza się pouczenie o roszczeniu o odszkodowanie w trybie przepisów:

1) ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955) – w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

2) Kodeksu cywilnego – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub bezpośrednich zagrożeń dla infrastruktury przedsiębiorcy.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554 i Nr 106, poz. 675.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »