| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lipca 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „rejestrem”;

2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich.

§ 2.
1. Dane, o których mowa wart. 110 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, są gromadzone w rejestrze przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)).

2. Dane, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, wprowadza się do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu, pod kolejnym numerem, zgodnym z numerem wpływu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego o ukaraniu.

§ 3.
1. Prawomocne orzeczenia sądu lekarskiego przewodniczący tego sądu doręcza:

1) prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia – orzeczenie to może nie zawierać uzasadnienia;

2) podmiotom uprawnionym do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego sporządzeniu.

2. W przypadku uchylenia prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego w drodze kasacji, Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego niezwłocznie doręcza wyrok Sądu Najwyższego podmiotom określonym w art. 107 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

§ 4.
Wykonanie kary nałożonej prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego obejmuje, w każdym przypadku, dołączenie odpisu prawomocnego orzeczenia do akt osobowych lekarza oraz umieszczenie wzmianki o ukaraniu w okręgowym rejestrze lekarzy ze wskazaniem rodzaju i wysokości wymierzonej kary.
§ 5.
1. Wykonanie kary pieniężnej następuje poprzez wezwanie ukaranego do zapłaty na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną zdrowia, na rzecz której orzeczono karę pieniężną w prawomocnym orzeczeniu sądu lekarskiego.

2. Wezwania dokonuje zarządzeniem prezes okręgowej rady lekarskiej. Jednocześnie prezes okręgowej rady lekarskiej przesyła odpis prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego organizacji społecznej, na rzecz której orzeczona została kara pieniężna.

§ 6.
Wykonanie kar zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia oraz ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza następuje poprzez wezwanie ukaranego lekarza do przedłożenia okręgowej radzie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu i zamieszczenie w tym dokumencie adnotacji o zakresie oraz okresie ograniczenia w wykonywaniu zawodu, wynikającym z prawomocnego ukarania jedną z tych kar.
§ 7.
1. W razie orzeczenia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza, okręgowa izba lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu wzywa ukaranego lekarza do złożenia dokumentu prawa wykonywania zawodu.

2. Wykonanie kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu polega na złożeniu dokumentu prawa wykonywania zawodu w okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu przez ukaranego lekarza na okres biegu tej kary.

§ 8.
Wykonanie kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu wykonuje się poprzez skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej oraz wezwanie ukaranego lekarza do złożenia w okręgowej izbie lekarskiej dokumentu prawa wykonywania zawodu.
§ 9.
W przypadku zarządzenia przez sąd lekarski opublikowania orzeczenia o ukaraniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem, lub w przypadku złożenia przez uniewinnionego lekarza wniosku, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, przewodniczący sądu lekarskiego wydaje zarządzenie o przekazaniu prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej orzeczenia do opublikowania, z wyłączeniem danych osobowych pokrzywdzonego.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (Dz. U. Nr 69, poz. 406), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »