| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze2)

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji:

1) redykołki,

2) oscypka,

3) bryndzy podhalańskiej

– w zakładach zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych.

§ 2.
Za regiony o szczególnych ograniczeniach geograficznych uważa się obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania typu górskiego oraz typu ze specyficznymi utrudnieniami, określone zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
§ 3.
W zakładach produkujących produkty mleczne o tradycyjnym charakterze, o których mowa w § 1, można odstąpić od spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 852/2004”, w załączniku II w rozdziale I w ust. 2 lit. a–b, jeżeli w zakładach tych stosuje się procedury gwarantujące, że wprowadzane na rynek produkty nie będą zawierały zanieczyszczeń.
§ 4.
W zakładach produkujących produkty mleczne o tradycyjnym charakterze, o których mowa w § 1, można odstąpić od spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale I w ust. 3, 4 i 8, jeżeli w zakładach tych stosuje się procedury zapewniające bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz realizację celów w zakresie higieny tych produktów, określonych w tym rozporządzeniu.
§ 5.
W przypadku mleka surowego pozyskiwanego do produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze, o których mowa w § 1:

1) liczba drobnoustrojów, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części III w ust. 3, jest ustalana przez wyliczenie średniej geometrycznej z okresu 2 miesięcy przy pobraniu przynajmniej jednej próbki w miesiącu;

2) pierwsza kontrola, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części III w ust. 2, mająca na celu sprawdzenie, czy reprezentatywna liczba pobranych losowo próbek surowego mleka z gospodarstwa produkującego mleko jest zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części III w ust. 4 tego rozporządzenia, jest przeprowadzana przed rozpoczęciem pozyskiwania mleka surowego do produkcji.

§ 6.
Procedury, o których mowa w § 3 i 4, są opracowywane przez podmioty prowadzące zakłady produkujące produkty mleczne o tradycyjnym charakterze, o których mowa w § 1.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 listopada 2008 r. pod numerem 2008/0474/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »