| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 lipca 2010 r.

w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach ochotniczego zgłaszania się do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie trwania obowiązku jej odbywania.
§ 2.
1. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwane dalej „ochotnikami”, składają pisemny wniosek o powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

2. We wniosku ochotnik podaje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) adres zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;

5) wykształcenie, w tym nazwę szkoły, której jest absolwentem, oraz zawód wyuczony i wykonywany;

6) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko służbowe;

7) posiadane kwalifikacje specjalistyczne i znajomość języków obcych;

8) kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej, jeżeli została w stosunku do niego określona.

3. We wniosku ochotnik może wskazać:

1) rodzaj sił zbrojnych, rodzaj wojsk i służb lub miejsce, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową;

2) jednostkę wojskową, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, w tym – w miarę możliwości – stanowisko służbowe lub funkcję;

3) termin, w którym chce rozpocząć odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

4. Ochotnik, który nie stawił się do kwalifikacji wojskowej, dołącza do wniosku dokument potwierdzający datę jego urodzenia.

§ 3.
1. Ochotników, w stosunku do których nie orzeczono zdolności do czynnej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do właściwej komisji lekarskiej celem wydania orzeczenia o tej zdolności.

2. W okresie trwania kwalifikacji wojskowej wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz ochotników, o których mowa w ust. 1, właściwym wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) w celu wezwania ich do stawienia się do tej kwalifikacji.

§ 4.
Ochotnika, o którym mowa w § 3, uznanego za zdolnego do czynnej służby wojskowej obejmuje się ewidencją wojskową, wydaje się mu wojskowy dokument osobisty i przeznacza się go do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
§ 5.
1. Ochotnikowi przysługuje pierwszeństwo w powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest to zgodne z potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wojskowy komendant uzupełnień przy rozpatrywaniu wniosku w miarę możliwości uwzględnia prośby ochotnika, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 6.
Wojskowy komendant uzupełnień uchyla kartę powołania na wniosek ochotnika, jeżeli wniosek ten został złożony co najmniej na 14 dni przed terminem stawienia się do odbycia zasadniczej służby wojskowej określonym w karcie powołania.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 38, poz. 265), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2010 r. na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120 i Nr 161, poz. 1278).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »