REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 149 poz. 1001

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 240, poz. 1758) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, który na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, wystąpił z pisemną prośbą o przeniesienie do służby w Straży Granicznej, zwaną dalej „prośbą”.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnej rezygnacji albo braku pisemnej odpowiedzi na skierowane do niego pytanie dotyczące dalszego ubiegania się o przeniesienie do służby w Straży Granicznej postępowanie ulega przerwaniu. O przerwaniu postępowania Komendant Główny Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) aktualny stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub wojskowy – w przypadku posiadania stopni uzyskanych w różnych formacjach określa się stopień najwyższy;”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Główny Straży Granicznej, po otrzymaniu prośby funkcjonariusza albo informacji, o której mowa w § 2 ust. 3, występuje odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przekazanie uwierzytelnionego wyciągu z akt osobowych funkcjonariusza oraz udzielenie informacji, czy wobec funkcjonariusza nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne.”;

5) w § 7 w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu zadań Służby Celnej w zakresie, w jakim są upoważnione organy Straży Granicznej;”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O odmowie akceptacji prośby, cofnięciu akceptacji prośby lub niewyrażeniu zgody na przeniesienie Komendant Główny Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie funkcjonariusza oraz odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Służby Celnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”;

7) w § 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W rozkazie o przeniesieniu funkcjonariusza zamieszcza się z urzędu rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej, jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub posiada stopień policyjny, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie oficerów. W pozostałych przypadkach zamieszcza się informację, że rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej podejmie właściwy komendant oddziału Straży Granicznej albo ośrodka szkolenia Straży Granicznej.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie mianowania przeniesionego funkcjonariusza na stopień służbowy obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli posiada on stopień policyjny, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie chorążych, podoficerów albo szeregowych.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozkaz personalny o przeniesieniu doręcza się funkcjonariuszowi, jak również przesyła odpowiednio Komendantowi Głównemu Policji, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Szefowi Służby Celnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do służby w określonym oddziale Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej także kierownikowi danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.”;

8) w § 16:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Okresy służby w Służbie Celnej uznaje się za równorzędne z okresem służby w Straży Granicznej dla celów związanych z ustaleniem stażu służby, jaki powinien mieć funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym.”;

9) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusza, który w dotychczasowych jednostkach uzyskał kwalifikacje zawodowe, na których podstawie został mianowany na stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej równorzędny ze stopniem służbowym w korpusie podoficerów, chorążych lub oficerów Straży Granicznej, uznaje się za posiadającego kwalifikacje zawodowe równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi uzyskiwanymi w Straży Granicznej po zakończeniu odpowiednio szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-16
  • Data wejścia w życie: 2010-08-31
  • Data obowiązywania: 2010-08-31
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA