| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi portów.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie SWIBŻ – oznacza to elektroniczny System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi wykorzystywany przez administrację morską oraz służby współpracujące do celów monitorowania ruchu statków oraz automatycznej wymiany informacji dotyczących bieżącej sytuacji nawigacyjnej w polskich obszarach morskich, wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, jak również wspierania akcji ratowniczych, kryzysowych oraz ochrony statków i obiektów portowych;

2) systemie SSAS – oznacza to system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w prawidle 6 Rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35 poz. 177) i Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173);

3) sytuacjach zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów – oznacza to zdarzenia zdefiniowane w sekcji 8.9 w odniesieniu do statków i sekcji 15.11 w odniesieniu do obiektów portowych, części B Międzynarodowego kodeksu dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętego w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów – Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) oraz sytuacje określone w planach ochrony statków, obiektów portowych i portów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2

Sposób przekazywania informacji

§ 3.

1. Informacje w zakresie ochrony żeglugi i portów przekazuje się, z zastrzeżeniem § 4–7, za pomocą otwartych systemów komunikacji i korespondencji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w miarę możliwości technicznych, chroni się przed dostępem osób niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem przekazywanych informacji.

§ 4.
Oceny stanu ochrony obiektów portowych i portów oraz plany ochrony obiektów portowych i portów przesyła się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§ 5.
1. Do przekazywania ze statków alertu o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony stosuje się system SSAS.

2. Sposób przekazywania informacji przez punkt odbioru alertu w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku określają przepisy wydane na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy.

§ 6.
Informacje w zakresie ochrony statków w sytuacji aktu piractwa lub napadu zbrojnego przekazuje się w sposób uwzględniający pkt 2.1 i 3.1 Zalecenia Komisji (2010/159/UE) z dnia 11 marca 2010 r. dotyczącego środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom (Dz. Urz. UE L 67 z 17.03.2010, str. 13).
§ 7.
1. Do przekazywania informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów pomiędzy podmiotami administracji morskiej i służb współpracujących stosuje się system SWIBŻ.

2. Informacje w systemie SWIBŻ w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów przekazuje się w trybie alertu.

3. Informacje w systemie SWIBŻ w sytuacjach, gdy nie występuje zagrożenie lub naruszenie ochrony żeglugi i portów, przekazuje się w trybie zdarzenia publicznego lub prywatnego.

4. Informacje w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów potwierdza się drogą telefoniczną lub radiową, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem posłańca.

§ 8.
Informacje podczas ćwiczeń lub testów technicznych przekazuje się w sposób zapowiedziany i umożliwiający rozróżnienie ich od informacji przekazywanych w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia lub naruszenia ochrony.

Rozdział 3

Obieg informacji

§ 9.

1. Kapitan lub oficer ochrony statku informuje oficera ochrony armatora o zaistnieniu sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku.

2. Oficer ochrony armatora przekazuje informacje o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku do punktu odbioru alertu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

3. Kapitan, oficer ochrony statku lub oficer ochrony armatora informuje za pomocą innych dostępnych środków łączności o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku, z zastrzeżeniem § 3, regionalny punkt kontaktowy w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, lub gdy nie można przesłać alertu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.
Oficer ochrony obiektu portowego informuje oficera ochrony portu i właściwy regionalny punkt kontaktowy o zaistnieniu sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony obiektu portowego.
§ 11.
Oficer ochrony portu informuje właściwego oficera ochrony obiektu portowego i właściwy regionalny punkt kontaktowy o zaistnieniu sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony portu.
§ 12.
Regionalny punkt kontaktowy po otrzymaniu informacji o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów generuje alert w systemie SWIBŻ oraz przekazuje informacje do:

1) centralnego punktu kontaktowego;

2) służby dyżurnej operacyjnej właściwego terytorialnie oddziału Straży Granicznej;

3) dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej;

4) właściwego wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego;

5) oficerów ochrony odpowiednio statku, armatora, obiektu portowego lub portu, których sytuacja zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów może dotyczyć.

§ 13.
Centralny punkt kontaktowy po otrzymaniu informacji od regionalnego punktu kontaktowego lub punktu odbioru alertu przekazuje informację do:

1) Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

2) Centrum Antyterrorystycznego.

§ 14.
Podczas realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w przypadkach wystąpienia zdarzeń lub przesłanek, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 46 ustawy, dopuszcza się możliwość bezpośredniego przepływu informacji pomiędzy oficerami ochrony, o których mowa w § 12 pkt 5.
§ 15.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dyrektor właściwego urzędu morskiego o wprowadzeniu poziomu ochrony 2 niezwłocznie informuje centralny punkt kontaktowy.
§ 16.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, o wprowadzeniu poziomu ochrony 3 informuje się Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oraz właściwego terytorialnie wojewodę za pośrednictwem wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.
§ 17.
Centralny punkt kontaktowy informuje o wprowadzonych środkach ochrony na morzu i o naruszeniu ochrony statków Komisję Europejską, Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy.
§ 18.
1. Centralny punkt kontaktowy, regionalne punkty kontaktowe i punkt odbioru alertu posiadają listę teleadresową ochrony żeglugi i portów, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, w zakresie właściwym dla obszaru odpowiedzialności.

2. Dane zawarte w liście teleadresowej ochrony żeglugi i portów sprawdza się nie rzadziej niż co 3 miesiące.

3. Informacje o zmianach danych, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do centralnego punktu kontaktowego, który przekazuje informację o zmianach do regionalnych punktów kontaktowych i punktu odbioru alertu.

4. Po sprawdzeniu lub aktualizacji danych, o których mowa w ust. 2, sporządza się raporty sprawdzenia danych teleadresowych ochrony żeglugi i portów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i przekazuje do centralnego punktu kontaktowego.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).


Załącznik 1. [LISTA TELEADRESOWA OCHRONY ŻEGLUGI I PORTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 r. (poz. 1431)

Załącznik nr 1

LISTA TELEADRESOWA OCHRONY ŻEGLUGI I PORTÓW

 

Osoby odpowiedzialne

Częstotliwość radiowa lub kanał VHF

Numery telefonów

Numer faksu

Adres e-mail

Adres

PORT................................................

 

 

 

 

 

 

KP kapitanat portu

 

 

 

 

 

 

PSO oficer ochrony portu

PFSO oficer ochrony obiektu portowego

 

 

 

 

 

 

..........................................................

PFSO oficer ochrony obiektu portowego

 

 

 

 

 

 

...........................................................

 

 

 

 

 

 

ditto

 

 

 

 

 

 

PORT...............................................

 

 

 

 

 

 

KP kapitanat portu

 

 

 

 

 

 

PSO oficer ochrony portu

 

 

 

 

 

 

PFSO oficer ochrony obiektu portowego

 

 

 

 

 

 

...........................................................

PFSO oficer ochrony obiektu portowego

 

 

 

 

 

 

..........................................................

ditto

 

 

 

 

 

 

CSO -
Oficer ochrony armatora

 

 

 

 

 

 

...........................................................

CSO -
Oficer ochrony armatora

 

 

 

 

 

 

...........................................................

ditto

 

 

 

 

 

 

 

MRCK Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne

 

 

 

 

 

 

PCK pomocnicze centrum koordynacyjne

 

 

 

 

 

 

POA punkt odbioru alertu

 

 

 

 

 

 

CPK centralny punkt kontaktowy

 

 

 

 

 

 

RPK regionalny punkt kontaktowy

 

 

 

 

 

 

MOSG służba dyżurna operacyjna Morskiego Oddziału Straży Granicznej

 

 

 

 

 

 

NOSG służba dyżurna operacyjna Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

 

 

 

 

 

COM dyżurna służba operacyjna Marynarki Wojennej

 

 

 

 

 

 

WCZK wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

 

 

KWP komenda wojewódzka Policji

 

 

 

 

 

 

PSP komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

 

 

 

 

 

UCEL urząd celny właściwy
dla miejsca zagrożenia

 

 

 

 

 

 

DUM Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni

 

 

 

 

 

 

DUM Dyrektor Urzędu Morskiego
w Słupsku

 

 

 

 

 

 

DUM Dyrektor Urzędu Morskiego
w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

MIN minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

 

 

 

 

 

 

WOJ właściwy terytorialnie wojewoda

 

 

 

 

 

 

RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

ABW Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

 

 

 

 

 

CAT Centrum Antyterrorystyczne

 

 

 

 

 

 


Załącznik 2. [Raport sprawdzenia danych teleadresowych ochrony żeglugi i portów]

Załącznik nr 2

Raport sprawdzenia danych teleadresowych ochrony żeglugi i portów

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »