| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 128, poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W rozkazie personalno-mobilizacyjnym o nadaniu przydziału mobilizacyjnego określa się:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2) numer PESEL;

3) aktualny przydział służbowy, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu albo informację, że żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji – ze wskazaniem organu przenoszącego żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, a także miejsce wykonywania obowiązków służbowych;

4) przydział mobilizacyjny, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową, w której żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, oraz numer etatu;

5) jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, którą podczas mobilizacji uzupełnia się albo przeformowuje według etatu czasu wojennego lub której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innej jednostki wojskowej, zwaną dalej „jednostką mobilizującą”, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.”;

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Unieważnienie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką następuje w przypadku:

1) zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego;

2) zmian organizacyjno-dyslokacyjnych jednostek wojskowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3–5;

3) powołania do zawodowej służby wojskowej ze służby kandydackiej;

4) utraty kwalifikacji wymaganych na stanowisku służbowym;

5) orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o niezdolności do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym;

6) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2–4.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przydział mobilizacyjny żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wygasa z mocy prawa w przypadku:

1) śmierci lub zaginięcia;

2) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej.

1b. Przełożony żołnierza, któremu przydział mobilizacyjny wygasł z mocy prawa, niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dowódcę jednostki mobilizującej oraz dowódcę jednostki wojskowej, do której żołnierz posiadał nadany przydział mobilizacyjny.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego dotyczącego przypadków określonych w ust. 1 doręcza się dowódcy jednostki mobilizującej oraz dowódcy jednostki wojskowej, któremu żołnierz podlegał w czasie posiadania ostatniego przydziału mobilizacyjnego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »