Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 24 września 2010 r.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01

Dziennik Ustaw