Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 22 października 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) w art. 11:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01

Dziennik Ustaw