Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór wniosku w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu osób, które nabyły kwalifikacje do wykonywania tych zawodów w państwach innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska.
§ 2.
Wzór wniosku w sprawie uznania kwalifikacji trenera lub instruktora sportu określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

Załącznik 1. [Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 17 listopada 2010 r. (poz. 1469)

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2010-12-08
  • Data obowiązywania: 2010-12-08
  • Dokument traci ważność: 2013-08-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw