Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 99, poz. 833) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi 3 300 zł.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2010-12-01
  • Data obowiązywania: 2010-12-01
  • Dokument traci ważność: 2015-08-21

Dziennik Ustaw