Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji;

2) sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest przekazywane w formie pisemnej i elektronicznej albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4)).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.5)

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 201, poz. 1672), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2010 r. (poz. 1471)

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw