Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach ścieżki pierwszej, zwanym dalej „sprawozdaniem”;

2) formę i układ sprawozdania;

3) zakres informacji zawartych w raporcie z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń w ramach ścieżki pierwszej, zwanym dalej „raportem”;

4) formę i układ raportu.

§ 2.
Sprawozdanie zawiera:

1) informacje o projekcie wspólnych wdrożeń, zwanym dalej „projektem”:

a) nazwę projektu,

b) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt,

c) określenie lokalizacji projektu:

– województwo,

– gminę oraz miejscowość,

– adres lub numer ewidencyjny działki,

d) określenie rodzaju gazu cieplarnianego, którego emisja została zredukowana lub uniknięta lub pochłonięta,

e) wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych,

f) okres sprawozdawczy;

2) informacje i dane z monitorowania dotyczące:

a) sposobu lub metodologii obliczenia uzyskanej redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2),

b) źródeł emisji gazów cieplarnianych,

c) wystąpienia dodatkowej emisji gazów cieplarnianych spowodowanych realizacją projektu i wielkości tej emisji,

d) wyników redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2);

3) dane źródłowe wykorzystane do obliczania wielkości redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2);

4) liczbę jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2), która została osiągnięta w wyniku realizacji projektu w okresie sprawozdawczym.

§ 3.
Sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej w postaci tabeli, której układ określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
Raport zawiera:

1) informacje o projekcie:

a) nazwę projektu,

b) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres zgłaszającego projekt,

c) określenie lokalizacji projektu:

– województwo,

– gminę oraz miejscowość,

– adres lub numer ewidencyjny działki,

d) określenie rodzaju gazu cieplarnianego, którego emisja została zredukowana lub uniknięta lub pochłonięta,

e) wyniki przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych,

f) okres sprawozdawczy;

2) ocenę zastosowanej metodologii monitorowania dotyczącą:

a) sposobu zbierania oraz analizy informacji i danych,

b) zebranych informacji i danych,

c) zastosowanego planu monitorowania;

3) informacje o przeprowadzonej weryfikacji:

a) nazwę jednostki, która dokonała weryfikacji,

b) datę przeprowadzenia weryfikacji;

4) ocenę wdrożenia projektu dotyczącą:

a) zgodności wdrożenia projektu z dokumentacją projektową,

b) zgodności monitorowania z zatwierdzonym planem monitorowania,

c) wyboru metodologii;

5) ocenę sposobu wyliczenia liczby jednostek redukcji emisji dotyczącą:

a) wyznaczenia poziomu bazowego,

b) wyników monitorowania osiągniętej redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2),

c) rzetelności informacji i danych wykorzystanych do weryfikacji redukcji emisji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2);

6) wnioski z weryfikacji, w tym:

a) liczbę zweryfikowanych jednostek redukcji emisji odpowiadających wielkości redukcji lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych lub pochłoniętego dwutlenku węgla (CO2), która została osiągnięta,

b) wskazanie, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych lub pochłonięcie dwutlenku węgla (CO2) są dodatkowe w stosunku do tych, które powstałyby bez realizacji projektu;

7) uwagi.

§ 5.
Raport sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej w postaci tabeli, której układ określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18).

Załącznik 1. [UKŁAD SPRAWOZDANIA Z MONITOROWANIA PROJEKTU WSPÓLNYCH WDROŻEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2010 r. (poz. 1472)

Załącznik nr 1

UKŁAD SPRAWOZDANIA Z MONITOROWANIA PROJEKTU WSPÓLNYCH WDROŻEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [UKŁAD RAPORTU Z WERYFIKACJI LICZBY JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WSPÓLNYCH WDROŻEŃ]

Załącznik nr 2

UKŁAD RAPORTU Z WERYFIKACJI LICZBY JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU WSPÓLNYCH WDROŻEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-30
  • Data wejścia w życie: 2010-12-15
  • Data obowiązywania: 2010-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw