| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego

Na podstawie art. 42i ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa oraz w wywiadzie skarbowym;

2) wzór kwestionariusza osobowego składanego przez osoby, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórkach realizacyjnych – rozumie się przez to wyodrębnione komórki organizacyjne kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) komórce kadrowej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą w sprawach przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych oraz w wywiadzie skarbowym, działającą w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3.
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka kadrowa, z uwzględnieniem przepisowo ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postępowanie sprawdzające prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku gdy praca na stanowisku, o które ubiega się kandydat, związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, albo pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy praca na stanowisku związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

§ 4.
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie w komórce kadrowej pisemnego podania o przyjęcie do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym.

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz trzy aktualne fotografie;

2) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

4) posiadane poświadczenie bezpieczeństwa lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

3. Kandydat może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie polecające.

4. Kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, po wypełnieniu stanowi tajemnicę prawnie chronioną ipodlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, kandydat przedstawia w terminie wskazanym przez kierownika komórki kadrowej.

6. Komórka kadrowa dokonuje potwierdzenia danych osobowych kandydata, jego małżonka lub osoby o takim charakterze pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z kandydatem, a także ich rodziców, rodzeństwa i dzieci, zawartych w kwestionariuszu osobowym.

§ 5.
Kierownik komórki kadrowej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie zakończyć w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, a także w przypadku uznania kwalifikacji lub predyspozycji kandydata za niewystarczające do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym.
§ 6.
Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej kandydat okazuje, na żądanie prowadzącego postępowanie, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.
§ 7.
Informacje uzyskane w czasie postępowania kwalifikacyjnego wpisuje się do protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§ 8.
1. Negatywny wynik albo niepoddanie się przez kandydata badaniom lub czynnościom mającym na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym, oraz określenie jego przydatności i predyspozycji do tej pracy, powoduje zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

2. W przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo zakończenia postępowania, o których mowa w § 5, kandydat może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, odpowiednio od dnia odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo zakończenia postępowania.

§ 9.
1. Oceny predyspozycji kandydata do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym dokonuje kierownik komórki kadrowej. Ocena podlega zatwierdzeniu przez sprawującego nadzór nad kierownikiem komórki kadrowej.

2. Końcową ocenę predyspozycji kandydata do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym zamieszcza się w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

§ 10.
1. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym, zawiadamia się o możliwości przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym.

2. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywną oceną predyspozycji do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym, zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

Załącznik 1. [KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 listopada 2010 r. (poz. 1500)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PRACY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »