| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

Na podstawie art. 201 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz i pojemność zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)), stanowiące załącznik do rozporządzenia;

2) warunki zabezpieczenia zakładów zamkniętych, o których mowa w pkt 1;

3) warunki wystąpienia do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zakładzie zamkniętym, należy przez to rozumieć również oddział w szpitalu psychiatrycznym lub oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym.
§ 3.
Zakłady zamknięte, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) zapewniają stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w zakładzie, w szczególności przez obecność personelu medycznego na terenie zakładu w liczbie nie mniejszej niż ¼ pojemności zakładu;

2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające sprawcom samowolne opuszczenie zakładu;

3) są wyposażone w:

a) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,

b) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

4) mają bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego.

§ 4.
1. Kierownik zakładu zamkniętego, w którym jest wykonywany środek zabezpieczający, określony w art. 95a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, występuje do sądu z wnioskiem o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego, jeżeli sprawca spełnia łącznie następujące warunki:

1) stosuje się do zaleceń dotyczących terapii farmakologicznej;

2) uczestniczy w psychoterapii;

3) nie przejawia zachowań zagrażających życiu i zdrowiu innych osób oraz nie niszczy przedmiotów znacznej wartości.

2. We wniosku o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego należy podać powody uzasadniające konieczność zmiany i dołączyć:

1) orzeczenie sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego;

2) opinię biegłych o aktualnym stanie zdrowia psychicznego sprawcy i postępach w terapii oraz inne dostępne opinie uzasadniające zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego.

3. W przypadku wystąpienia przez sprawcę lub inną uprawnioną osobę o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego zakład, w którym sprawca przebywa, przesyła do sądu dokumentację, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wraz z opinią kierownika tego zakładu.

§ 5.
Zakłady zamknięte, o których mowa w § 1 pkt 1, dostosują warunki wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228 i Nr 225, poz. 1474.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKŁADÓW ZAMKNIĘTYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO OKREŚLONEGO W ART. 95A USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 listopada 2010 r. (poz. 1520)

WYKAZ ZAKŁADÓW ZAMKNIĘTYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO OKREŚLONEGO W ART. 95A USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. – KODEKS KARNY

Lp.

Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Pojemność (liczba łóżek)

1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko

20

2

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Skaryszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

20

3

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

10

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »