| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą na szkolenia”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.
§ 2.
1. Rozporządzenie stosuje się do pomocy na szkolenia udzielanej przedsiębiorcom otrzymującym pomoc na realizację projektów w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, do których zastosowanie mają przepisy art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Pomoc na szkolenia ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez poprawę kwalifikacji pracowników mającą wpływ na wzrost konkurencyjności regionu.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielana na szkolenie pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – należy przez to rozumieć osobę szkoloną, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,

b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub równoważnego odpowiadającego poziomowi ISCED 3 określonemu zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) ani wykształcenia powyżej poziomu ISCED 3,

c) najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie ukończyła 50 lat,

d) jest osobą dorosłą:

– samotnie wychowującą dzieci, będącą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, lub

– samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną,

e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie,

f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

3) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

5) szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4.
1. Do wydatków kwaIifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na:

1) koszty zatrudnienia wykładowców;

2) podróże oraz zakwaterowanie wykładowców i szkolonych pracowników;

3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały i dostawy bezpośrednio związane ze szkoleniem;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia, w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia;

5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem;

6) wynagrodzenia szkolonych pracowników, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowalnych określonych w pkt 1 –5.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 5.
1. Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych, wynosi 25 %.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy udzielanej na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy udzielanej na rzecz średniego przedsiębiorcy;

3) 10 punktów procentowych – w przypadku gdy pomoc jest udzielana na szkolenie przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

3. Pomoc na szkolenia udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

4. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1 i 2.

§ 6.
1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na szkolenia, jeżeli zostaną spełnione warunki:

1) o których mowa w § 2;

2) odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 4;

3) odnoszące się do maksymalnej intensywności pomocy na szkolenia, o której mowa w § 5.

2. Pomoc na szkolenia jest udzielana w trybie udzielania pomocy na projekty, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielona na szkolenie realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7.
Jeżeli wartość brutto pomocy na szkolenia przekracza na szkolenie 2 000 000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.
§ 8.
Pomoc na szkolenia jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 9.
1. Do wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 711 i Nr 224, poz. 1482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »