| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA EUROPEJSKA

dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN),

zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 maja 2000 r. w Genewie została zawarta Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej umowy,

– postanowienia umowy są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 maja 2010 r.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej wykonujący obowiązki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

ECE/TRANS/203 (Tom I)

EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA

Komitet Transportu Śródlądowego

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

wraz z Załączonymi Przepisami, obowiązującymi od dnia 28 lutego 2009 r.

Tom I

PRZEDMOWA

Umowa Europejska dotycząca Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie 26 maja 2000 r. pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) i Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie (CCNR), weszła w życie 28 lutego 2008 r.

Sama Umowa oraz załączone Przepisy, w ich oryginalnej wersji, zostały opublikowane pod symbolem ECE/TRANS/150. Publikacja ta zawiera również Akt Końcowy Konferencji Dyplomatycznej, która odbyła się w Genewie w dniach 22-26 maja 2000 r., podczas której przyjęto Umowę wraz z tekstem Rezolucji przyjętej przez Konferencję.

W momencie wydawania niniejszej publikacji, istniało dziewięć Umawiających się Stron Umowy: Austria, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Holandia, Republika Mołdawii oraz Federacja Rosyjska. Następujące państwa Sygnatariusze jak dotąd nie złożyły dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia: Chorwacja, Republika Czeska, Włochy oraz Słowacja. Inne Państwa Członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, których terytorium zawiera śródlądowe drogi wodne, inne niż tworzące trasy przybrzeżne, mogą również, poprzez przystąpienie do Umowy, zostać jej Umawiającymi się Stronami pod warunkiem, że wspomniane śródlądowe drogi wodne stanowią część dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, zgodnie z definicją zawartą w Umowie europejskiej dotyczącej głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Przepisy załączone do ADN zawierają postanowienia dotyczące niebezpiecznych materiałów i artykułów, postanowienia dotyczące ich przewozu w sztukach przesyłki i luzem na statkach żeglugi śródlądowej lub zbiornikowcach, jak również przepisy dotyczące konstrukcji i obsługi takich statków. Przedstawiają one również wymagania i procedury dotyczące inspekcji, wydawania świadectw dopuszczenia, uznawania jednostek klasyfikacyjnych, kontroli oraz szkolenia i egzaminowania ekspertów.

Z wyjątkiem postanowień odnoszących się do uznawania jednostek kwalifikacyjnych, które mają zastosowanie od wejścia w życie Umowy, załączone Przepisy obowiązują po upływie dwunastu miesięcy od wejścia w życie Umowy, a dokładnie od 28 lutego 2009r. (patrz: Artykuł 11 Umowy).

Przed wejściem w życie Umowy, uaktualnienia załączonych Przepisów były przeprowadzane regularnie przez Wspólne Zebranie Ekspertów UNECE oraz CCNR. Powyższe uaktualnienia zostały przyjęte przez Komitet Wykonawczy ADN na jego pierwszej sesji, która miała miejsce w Genewie 19 czerwca 2008r. (patrz: dokument ECE/ADN/2, ustępy 13–16). Komitet ten podjął jednomyślną decyzję o zastąpieniu oryginalnych Przepisów przez te zawarte w dokumentach ECE/TRANS/190 oraz -/Corr.l („ADN 2007”), zgodnie ze zmianami dokonanymi przez następujące dokumenty:

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Corr. 1

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Add. 1

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/26/Add. 2

Załączone Przepisy zawarte w niniejszej publikacji są wersją skonsolidowaną, która bierze pod uwagę wspomniane uaktualnienia i która zostaje wprowadzona w życie 28 lutego 2009 r.

Należy zauważyć, iż zgodnie z dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej stosują z wyłączeniem odstępstw przewidzianych w Artykule 1, ustęp 3 Dyrektywy, powyższe załączone Przepisy, jak również Artykuł 3 (f) oraz (h), Artykuł 8, ustęp 1 oraz ustęp 3 Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych (ADN), od 1 lipca 2009 r., a najpóźniej od 30 czerwca 2011 r.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji związane ze stosowaniem ADN powinny być kierowane do odpowiedniej właściwej władzy.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Wydziału Transportu UNECE pod następującym adresem:

http://www.unece.org/trans/danger/adn-aeree.html

Powyższa strona, regularnie uaktualniana, zawiera linki do następujących informacji:

 Umowa ADN (z wyłączeniem załączonych Przepisów)

 Status Umowy

 Noty depozytariusza

 Jednostki kwalifikacyjne

 Informacje z państw (właściwe władze, notyfikacje)

 Porozumienia dwustronne i wielostronne

 Specjalne zezwolenia

 Szczegóły dotyczące publikacji (Corrigenda)

 ADN 2009 (dokumenty)

 Zmiany załączonych Przepisów z 2007 r.

 Załączone Przepisy z 2007 r. („ADN 2007”)

 oryginalne załączone Przepisy (2000 r.)

SPIS TREŚCI

TOM 1

 

Strona

UMOWA EUROPEJSKA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADN)

xi

ZAŁĄCZONE PRZEPISY

1

CZĘŚĆ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3

 

Dział 1.1

Zakres i zastosowanie

 

1.1.1

Organizacja

5

1.1.2

Zakres

5

1.1.3

Wyłączenia

6

1.1.4

Stosowanie innych przepisów

9

 

 

 

 

 

Dział 1.2

Definicje i jednostki miar

 

1.2.1

Definicje

11

1.2.2

Jednostki miar

37

 

 

 

 

 

Dział 1.3

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

 

1.3.1

Zakres i stosowalność

39

1.3.2

Charakter szkolenia

39

1.3.3

Dokumentacja

40

 

 

 

 

 

Dział 1.4

Zobowiązania uczestników w zakresie bezpieczeństwa

 

1.4.1

Ogólne środki bezpieczeństwa

41

1.4.2

Obowiązki głównych uczestników

41

1.4.3

Obowiązki innych uczestników przewozu

43

 

 

 

 

 

Dział 1.5

Przepisy szczególne, odstępstwa

 

1.5.1

Dwustronne i wielostronne porozumienia

47

1.5.2

Zezwolenia specjalne dotyczące transportu zbiornikowcami

47

1.5.3

Równoważniki i odstępstwa (artykuł 7, ustęp 3 ADN)

48

 

 

 

 

 

Dział 1.6

Przepisy przejściowe

 

1.6.1

Przepisy ogólne

49

1.6.2

Naczynia ciśnieniowe i naczynia do klasy 2

50

1.6.3

Cysterny stałe (pojazdy-cysterny i wagony-cysterny), cysterny odejmowalne, pojazdy-baterie i wagony-baterie

50

1.6.4

Kontenery-cysterny, cysterny przenośne i MEGC

50

1.6.5

Pojazdy

50

1.6.6

Klasa 7

50

1.6.7

Postanowienia przejściowe dotyczące statków

50

 

 

 

 

 

Dział 1.7

Ogólne wymagania dotyczące klasy 7

 

1.7.1

Przepisy ogólne

87

1.7.2

Program ochrony przed promieniowaniem

88

1.7.3

Zapewnienie jakości

89

 

1.7.4

Warunki specjalne

90

1.7.5

Materiały promieniotwórcze o innych, niebezpiecznych właściwościach

90

1.7.6

Niezgodności

90

 

 

 

 

 

Dział 1.8

Kontrole i inne środki wspomagające, stosowane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa

 

1.8.1

Kontrola przestrzegania przepisów

91

1.8.2

Pomoc administracyjna podczas kontroli statku zagranicznego

92

1.8.3

Doradca do spraw bezpieczeństwa

92

1.8.4

Wykaz właściwych władz i jednostek przez nie upoważnionych

100

1.8.5

Powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych

100

 

 

 

 

 

Dział 1.9

Ograniczenia w transporcie wprowadzane przez właściwe władze

105

Dział 1.10

Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych

 

1.10.1

Przepisy ogólne

107

1.10.2

Szkolenie w zakresie ochrony

107

1.10.3

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka

107

 

 

 

 

 

Działy 1.11-1.14
(Zarezerwowane)

 

 

 

 

 

Dział 1.15

Uznawanie instytucji klasyfikacyjnych

 

1.15.1

Postanowienia ogólne

115

1.15.2

Procedura uznawania instytucji klasyfikacyjnych

115

1.15.3

Warunki i kryteria uznania instytucji klasyfikacyjnej wnioskującej o uznanie w ramach niniejszej Umowy

116

1.15.4

Zobowiązania rekomendowanych instytucji kwalifikacyjnych

117

 

 

 

 

 

Dział 1.16

Procedura wydawania świadectw dopuszczenia

 

1.16.1

Świadectwo dopuszczenia

119

1.16.2

Wydawanie i uznawanie świadectw dopuszczenia

120

1.16.3

Procedura inspekcji

120

1.16.4

Jednostka inspekcyjna

120

1.16.5

Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia

121

1.16.6

Wpisy i zmiany w świadectwie dopuszczenia

121

1.16.7

Zgłoszenie statku do badania

121

1.16.8

Badanie wstępne

121

1.16.9

Badanie specjalne

121

1.16.10

Badanie okresowe i odnowienie świadectwa dopuszczenia

122

1.16.11

Przedłużenie terminu ważności świadectwa dopuszczenia bez badania

122

1.16.12

Badanie na żądanie władz

122

1.16.13

Cofnięcie i przywrócenie świadectwa dopuszczenia

122

1.16.14

Duplikat

123

1.16.15

Rejestr świadectw dopuszczenia

123

 

CZĘŚĆ 2

KLASYFIKACJA

(patrz: Tom Il)

CZĘŚĆ 3

LISTA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I ZWOLNIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PAKOWANYCH W OGRANICZONYCH ILOŚCIACH

127

 

 

 

 

 

Dział 3.1

Postanowienia ogólne

(patrz: Tom Il)

Dział 3.2

Lista towarów niebezpiecznych

 

3.2.1

Tabela A: Wykaz towarów niebezpiecznych w kolejności numerycznej

(patrz: Tom Il)

3.2.2

Tabela B: Wykaz towarów niebezpiecznych w kolejności alfabetycznej

(patrz: Tom Il)

 

3.2.3

Tabela C: Wykaz towarów niebezpiecznych przyjętych do przewozu w zbiornikowcach w kolejności numerycznej

131

3.2.4

Modalności zastosowania rozdziału 1.5.2 w sprawie zezwoleń specjalnych dotyczących transportu zbiornikowcami

215

 

Dział 3.3

Przepisy szczególne dotyczące niektórych materiałów lub przedmiotów

(patrz: Tom Il)

Dział 3.4

Towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych

(patrz: Tom Il)

Dział 3.5

Towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych

(patrz: Tom Il)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4

PRZEPISY DOTYCZĄCE STOSOWANIA OPAKOWAŃ, CYSTERN ORAZ JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH DO PRZEWOZU LUZEM

231

 

 

 

 

 

Dział 4.1

Przepisy ogólne

233

 

 

 

 

CZĘŚĆ 5

PROCEDURY NADAWCZE

235

 

Dział 5.1

Przepisy ogólne

 

5.1.1

Stosowanie i przepisy ogólne

237

5.1.2

Używanie opakowań zbiorczych

237

5.1.3

Próżne nieoczyszczone opakowania (w tym DPPL i duże opakowania), cysterny, pojazdy, wagony i kontenery do przewozu luzem

237

5.1.4

Pakowanie razem

238

5.1.5

Przepisy ogólne dla Klasy 7

238

Dział 5.2

Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

 

5.2.1

Oznakowanie sztuk przesyłki

245

5.2.2

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych na sztukach przesyłki

249

Dział 5.3

Oznakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych na kontenerach, MEGC, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych, pojazdach i wagonach

 

5.3.1

Umieszczanie nalepek ostrzegawczych

257

5.3.2

Oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej

260

5.3.3

Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze

266

5.3.4

Oznakowanie dotyczące przewozu w łańcuchu transportowym, zawierającym przewóz morski

267

5.3.5

(Zarezerwowany)

268

5.3.6

Znak dla materiałów zagrażających środowisku

268

Dział 5.4

Dokumentacja

 

 

 

5.4.1

Dokument przewozowy dla towarów niebezpiecznych oraz informacje z nim związane

269

 

5.4.2

Certyfikat pakowania kontenera

277

 

5.4.3

Instrukcje pisemne

279

 

5.4.4

Przykład multimodalnego dokumentu przewozowego dla towarów niebezpiecznych

284

 

Dział 5.5

Przepisy szczególne

 

 

5.5.1

(Uchylony)

 

 

5.5.2

Przepisy szczególne dotyczące pojazdów, wagonów, kontenerów i cystern, poddanych fumigacji

287

 

 

 

 

CZĘŚĆ 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADANIA OPAKOWAŃ
(WRAZ Z DPPL I DUŻYMI OPAKOWANIAMI), CYSTERN I JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH DO PRZEWOZU LUZEM

289

 

 

 

 

CZĘŚĆ 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU, PRZEWOZU, ROZŁADUNKU IMANIPULOWNIA ŁADUNKIEM

293

 

Dział 7.1

Statki do przewozu ładunków suchych

 

7.1.0

Wymaganie ogólne

295

7.1.1

Sposób przewozu towarów

295

7.1.2

Wymagania dla statków

296

7.1.3

Wymagania ogólne związane z obsługą

297

7.1.4

Dodatkowe wymagania dotyczące załadunku, przewozu, rozładunku i innego manipulowania ładunkiem

300

7.1.5

Dodatkowe wymagania dotyczące sterowania statkiem

314

7.1.6

Wymagania dodatkowe

317

Dział 7.2

Zbiornikowce

 

7.2.0

Wymagania ogólne

321

7.2.1

Sposób przewozu towarów

321

7.2.2

Wymagania dla statków

321

7.2.3

Ogólne wymagania związane z obsługą

323

7.2.4

Dodatkowe wymagania dotyczące załadunku, przewozu, rozładunku i innego manipulowania ładunkiem

329

7.2.5

Dodatkowe wymagania dotyczące sterowania statkiem

338

 

 

 

 

CZĘŚĆ 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI STATKÓW, WYPOSAŻENIA, EKSPLOATACJI I DOKUMENTACJI

341

 

 

 

 

 

Dział 8.1

Ogólne wymagania dotyczące statków i wyposażenia

 

8.1.1

(Zarezerwowany)

 

8.1.2

Dokumenty

343

8.1.3

(Zarezerwowany)

 

8.1.4

Urządzenia przeciwpożarowe

345

8.1.5

Wyposażenie specjalne

346

8.1.6

Sprawdzanie i badanie wyposażenia

346

8.1.7

Instalacje elektryczne

347

8.1.8

Świadectwo dopuszczenia

347

8.1.9

Tymczasowe świadectwo dopuszczenia

348

8.1.10

Dziennik ładunkowy

349

8.1.11

Rejestr operacji w trakcie transportu dotyczący przewozu UN 1203

349

Dział 8.2

Wymagania dotyczące szkolenia

 

8.2.1

Ogólne wymagania dotyczące szkolenia ekspertów

351

8.2.2

Wymagania szczególne dotyczące szkolenia ekspertów

352

 

 

Dział 8.3

Inne wymagania, które powinny być spełnione przez załogę statku

 

 

8.3.1

Osoby upoważnione do przebywania na pokładzie

363

8.3.2

Lampy przenośne

363

8.3.3

Wstęp na pokład

363

8.3.4

Zakaz palenia, ognia i światła odkrytego

363

8.3.5

Niebezpieczeństwo spowodowane pracami na pokładzie

363

Dział 8.4

(Zarezerwowany)

365

Dział 8.5

(Zarezerwowany)

367

Dział 8.6

Dokumenty

369

8.6.1

Świadectwo dopuszczenia

369

8.6.2

Świadectwo wiedzy specjalistycznej ADN według 8.2.1.3, 8.2.1.5 lub 8.2.1.7

378

8.6.3

Lista kontrolna ADN

379

8.6.4

Usuwanie resztek ładunku oraz systemy resztkowania

385

 

 

 

 

CZĘŚĆ 9

ZASADY DOTYCZYCZĄCE KONSTRUKCJI

389

 

Dział 9.1

Zasady konstrukcji statków do ładunków suchych

 

9.1.0

Zasady konstrukcji stosowane dla statków do przewozu ładunków suchych

391

Dział 9.2

Zasady konstrukcji stosowane dla statków morskich spełniających wymagania Konwencji SOLAS 74, prawidło 19 rozdziału II-2, lub SOLAS 74, prawidło 54 rozdziału II-2

407

Dział 9.3

Zasady konstrukcji zbiornikowców

 

9.3.1

Zasady konstrukcji zbiornikowców typu G

413

9.3.2

Zasady konstrukcji zbiornikowców typu C

441

9.3.3

Zasady konstrukcji zbiornikowców typu N

473

9.3.4

Konstrukcje alternatywne

505

 

ECE/TRANS/203 (Tom II)

EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA

Komitet Transportu Śródlądowego

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)

wraz z Załączonymi Przepisami, obowiązującymi od dnia 28 lutego 2009 r.

Tom II

SPIS TREŚCI

TOM 2

 

 

Strona

CZĘŚĆ 1

PRZEPISY OGÓLNE

(patrz Tom I)

CZĘŚĆ 2

KLASYFIKACJA

3

 

Dział 2.1

Przepisy ogólne

5

 

2.1.1

Wstęp

5

 

2.1.2

Zasady klasyfikacji

6

 

2.1.3

Klasyfikacja materiałów włącznie z roztworami i mieszaninami (takimi jak preparaty i odpady), niewymienionymi z nazwy

7

 

2.1.4

Klasyfikacja próbek

13

 

Dział 2.2

Przepisy szczególne dotyczące różnych klas

 

 

2.2.1

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe

15

 

2.2.2

Klasa 2 Gazy

41

 

2.2.3

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne

49

 

2.2.41

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

55

 

2.2.42

Klasa 4.2 Materiały samozapalne

65

 

2.2.43

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy palne

69

 

2.2.51

Klasa 5.1 Materiały utleniające

73

 

2.2.52

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

77

 

2.2.61

Klasa 6.1 Materiały trujące

93

 

2.2.62

Klasa 6.2 Materiały zakaźne

107

 

2.2.7

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

114

 

2.2.8

Klasa 8 Materiały żrące

146

 

2.2.9

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

151

 

Dział 2.3

Metody badań

 

 

2.3.0

Przepisy ogólne

159

 

2.3.1

Badanie na wypacanie materiałów wybuchowych kruszących typu A

159

 

2.3.2

Badania dotyczące mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1

161

 

2.3.3

Badania dotyczące materiałów ciekłych zapalnych klas 3, 6.1 i 8

162

 

2.3.4

Badanie dla oznaczenia podatności na płynięcie

164

 

2.3.5

Klasyfikacja materiałów metaloorganicznych w klasach 4.2 i 4.3

166

 

Dział 2.4

Kryteria dla materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego

 

 

2.4.1

Definicje ogólne

169

 

2.4.2

Definicje i wymagania dotyczące danych

169

 

2.4.3

Kategorie i kryteria klasyfikacji materiałów

171

 

2.4.4

Kategorie i kryteria klasyfikacji mieszanin

173

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, PRZEPISY SZCZEGÓLNE ORAZ WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PAKOWANYCH W ILOŚCIACH OGRANICZONYCH I WYŁĄCZONYCH

181

 

Dział 3.1

Przepisy ogólne

 

 

3.1.1

Wstęp

183

 

3.1.2

Prawidłowa nazwa przewozowa

183

 

Dział 3.2

Wykaz towarów niebezpiecznych

 

 

3.2.1

Tabela A: Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym

187

 

 

3.2.2

Tabela B: Wykaz towarów niebezpiecznych w kolejności alfabetycznej

392

 

3.2.3

Tabela C: Wykaz towarów niebezpiecznych przyjętych do przewozu na zbiornikowcach w kolejności numerycznej

(patrz Tom I)

 

3.2.4

Modalności zastosowania rozdziału 1.5.2 w sprawie zezwoleń specjalnych dotyczących transportu zbiornikowcami

(patrz Tom I)

 

Dział 3.3

Przepisy szczególne dotyczące niektórych materiałów lub przedmiotów

439

 

Dział 3.4

Towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych

467

 

Dział 3.5

Towary niebezpieczne pakowane w ilościach wyłączonych

471

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4

PRZEPISY DOTYCZĄCE STOSOWANIA OPAKOWAŃ, CYSTERN ORAZ JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH DO PRZEWOZU LUZEM

(patrz Tom I)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 5

PROCEDURY NADAWCZE

(patrz Tom I)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADANIA OPAKOWAŃ (WRAZ Z DPPL I DUŻYMI OPAKOWANIAMI), CYSTERN I JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH DO PRZEWOZU LUZEM

(patrz Tom I)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAŁADUNKU, PRZEWOZU, ROZŁADUNKU I MANIPULOWANIA ŁADUNKU

(patrz Tom I)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI STATKÓW, WYPOSAŻENIA, EKSPLOATACJI I DOKUMENTACJI

(patrz Tom I)

 

 

 

 

CZĘŚĆ 9

ZASADY DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

(patrz Tom I)

 

Wersja angielska, Tom I

Wersja angielska, Tom II

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »