reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) jednostkową wartość nominalną obligacji;

2) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

3) zasady i tryb sprzedaży obligacji, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych obligacji na rynku pierwotnym;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym;

6) sposób realizacji świadczeń z tytułu obligacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) liście emisyjnym – rozumie się przez to list emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;

2) dniu ustalenia praw – rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń;

3) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.
Obligacje mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

1) o zmiennej stopie procentowej;

2) o stałej stopie procentowej;

3) indeksowane;

4) zerokuponowe.

§ 4.
1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w walucie krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

2. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 (sto) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty.

3. Wartość nominalną obligacji określa list emisyjny.

4. Emisja następuje z dniem dokonania zamiany wierzytelności wobec Skarbu Państwa na obligacje.

5. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji objętych w drodze zamiany.

§ 5.
Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.
§ 6.
Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
§ 7.
1. Obligacje mogą być nabywane przez podmioty będące wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów dłużnych określonych w liście emisyjnym.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.

§ 8.
List emisyjny oraz inne informacje podawane przez Ministra Finansów na podstawie rozporządzenia są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Sprzedaż obligacji

§ 9.

Obligacje mogą być nabywane w zamian za wierzytelności, w szczególności w trybie:

1) oferty złożonej wierzycielom Skarbu Państwa;

2) przetargu.

§ 10.
1. Cena zamiany jednej obligacji na wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej jednej obligacji. Cenę zamiany lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

2. W przypadku gdy jest wypłacana kwota różnicy między kwotą z tytułu wierzytelności przedkładanych do zamiany na obligacje a wartością obligacji według ceny zamiany, sposób wypłaty kwoty różnicy określa list emisyjny.

§ 11.
1. Minister Finansów może na podstawie umowy powierzyć wybranemu podmiotowi organizowanie przetargów i w ich ramach pośredniczenie w dokonywaniu zamiany zobowiązań Skarbu Państwa z określonych tytułów dłużnych na zobowiązania z tytułu obligacji.

2. Przetargi, o których mowa w § 9 pkt 2, odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 12.
1. Terminy składania ofert nabycia obligacji na przetargu określa list emisyjny. Udział w przetargu biorą wierzyciele Skarbu Państwa, którzy zostali zaproszeni przez podmiot organizujący przetarg do wzięcia udziału w przetargu, zwani dalej „uczestnikami przetargu”.

2. W ofercie nabycia uczestnicy przetargu określają wartość nominalną obligacji, które chcą nabyć, wartość wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa oraz wskazują rachunek papierów wartościowych, na który nabywają obligacje. Uczestnicy przetargu mogą być zobowiązani do złożenia również innych odpowiednich oświadczeń i informacji oraz dokumentów, które zostaną wskazane w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów może wskazać w liście emisyjnym inne niż wymienione w rozporządzeniu warunki przystąpienia do przetargu, polegające w szczególności na obowiązku przedstawienia:

1) wszystkich wierzytelności wobec Skarbu Państwa, jakie posiada wierzyciel z tytułów dłużnych określonego rodzaju;

2) minimalnej lub maksymalnej wartości wierzytelności będących przedmiotem zamiany na obligacje.

§ 13.
1. Po upływie terminu składania ofert nabycia obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu przyjętą dla obligacji cenę zamiany, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sposób przyjęcia ofert nabycia obligacji określa list emisyjny. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Umowa zamiany wierzytelności z tytułu zobowiązań Skarbu Państwa na obligacje zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Uczestnicy przetargu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty przez podmiot organizujący przetarg za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu określonym w liście emisyjnym.

5. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony przed przyjęciem ofert przez Ministra Finansów bez podania przyczyn. Komunikat o odwołaniu lub unieważnieniu Minister Finansów podaje, niezwłocznie, w sposób określony w § 8.

Rozdział 3

Oprocentowanie obligacji

§ 14.

1. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, w okresach odsetkowych.

2. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§ 15.
1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej określonej w liście emisyjnym. Stopę procentową oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w liście emisyjnym. Obliczona w powyższy sposób stopa procentowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów w sposób określony w § 8.

2. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu określa list emisyjny.

Rozdział 4

Odkup obligacji

§ 16.

1. Minister Finansów może odkupywać obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Obligacje są odkupywane:

1) w drodze bezpośredniej oferty skierowanej do posiadacza obligacji;

2) na jednym lub więcej przetargach, które odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 17.
Cena odkupu obligacji w drodze oferty może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Cenę lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.
§ 18.
1. W przypadku odkupu w drodze oferty posiadacze obligacji, którzy przyjęli ofertę, są obowiązani przedstawić do odkupu obligacje o danym terminie wykupu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje byty zapisane, w dniu ustalenia praw z tytułu odkupu.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zapisane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

§ 19.
Odkup obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.
§ 20.
1. W przetargach odkupu mogą brać udział podmioty posiadające konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie, otwarty co najmniej na jeden dzień przed przetargiem odkupu, zwane dalej „uczestnikami przetargu odkupu”.

2. Podmioty niebędące uczestnikami przetargu odkupu mogą składać oferty sprzedaży obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu odkupu.

§ 21.
1. Minister Finansów podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem odkupu komunikat zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) termin wykupu;

3) kod ISIN obligacji;

4) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

5) termin składania ofert (dzień, godzina);

6) warunki odkupu;

7) datę i warunki płatności za obligację;

8) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.

2. Komunikat o przetargu jest podawany do wiadomości publicznej w sposób określony w § 8.

§ 22.
1. Uczestnicy przetargu odkupu składają oferty sprzedaży obligacji w dniu przetargu, do godziny ustalonej w liście emisyjnym.

2. W ofercie sprzedaży uczestnicy przetargu odkupu określają wartość nominalną obligacji, które chcą sprzedać, oraz podają cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), którą są gotowi przyjąć za obligacje o danej wartości nominalnej (cena przetargowa).

3. Oferta sprzedaży obligacji powinna zawierać w szczególności:

1) adres organizatora przetargu odkupu;

2) termin wykupu;

3) kod ISIN obligacji;

4) liczbę obligacji w sztukach;

5) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) cenę za wartość nominalną jednej obligacji, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

7) wartość obligacji według ceny przetargowej;

8) numer rachunku papierów wartościowych lub konta depozytowego uczestnika przetargu odkupu w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik przetargu odkupu zbywa obligacje;

9) numer rachunku bieżącego, o którym mowa w § 27 ust. 2, na który ma być przelana kwota z tytułu odkupu;

10) numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej.

4. Minimalna wartość nominalna oferty sprzedaży, składanej przez uczestnika przetargu odkupu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza od określonej w liście emisyjnym.

§ 23.
Cena odkupu obligacji w drodze przetargu odkupu uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny odkupu jednej obligacji, wartości odsetek wypłacanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny odkupu obligacji dla jednej oferty określa list emisyjny.
§ 24.
1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Sposób przyjęcia ofert sprzedaży obligacji określa list emisyjny. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.

3. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia ofert, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Uczestnicy przetargu odkupu są informowani o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty, za pomocą jednego z dostępnych systemów przekazywania informacji, w dniu, w którym odbył się przetarg.

5. Narodowy Bank Polski wystawia następnego dnia po przetargu odkupu pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.

6. Przetarg odkupu może zostać odwołany lub unieważniony przez Ministra Finansów bez podania przyczyn.

§ 25.
1. Po przetargu odkupu Minister Finansów sporządza i podaje do wiadomości publicznej, w sposób określony w § 8, komunikat o wynikach przetargu.

2. Komunikat o wynikach przetargu odkupu powinien zawierać w szczególności:

1) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

2) wartość nominalną obligacji przedstawionych do sprzedaży;

3) wartość nominalną obligacji, których oferty sprzedaży przyjęto;

4) najniższą przyjętą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestników przetargu odkupu;

5) średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert;

6) najwyższą przyjętą cenę przetargową;

7) stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową.

§ 26.
1. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika prze-targu odkupu, w sytuacji gdy spośród ofert sprzedaży złożonych przez danego uczestnika przetargu odkupu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu odkupu sprzedaje te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami sprzedaży mają najniższe ceny przetargowe.

2. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych wskazanym przez uczestnika przetargu odkupu, będących przedmiotem oferty sprzedaży, uznaje się, że uczestnik przetargu odkupu odstępuje od przetargu odkupu w całości lub w części.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczestnik przetargu odkupu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby brakujących obligacji, za okres od dnia przetargu odkupu do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobierane w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

4. Obciążenie rachunku, o którym mowa w § 27 ust. 2, wykorzystywanego do dokonywania rozliczeń przetargu odkupu, oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

§ 27.
1. W terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 21, uczestnicy przetargu odkupu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty sprzedaży. Termin zapłaty za obligacje określa list emisyjny.

2. Zapłata ceny odkupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Zapłata jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Uczestnik przetargu odkupu jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

4. Obligacje nabyte na przetargu odkupu ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty ceny odkupu.

Rozdział 5

Przedterminowy wykup obligacji

§ 28.

1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy obligacji o danym terminie wykupu do przedstawienia ich do przedterminowego wykupu.

2. Cena przedterminowego wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wykupu, wartość nominalną obligacji, które będą wcześniej wykupywane, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji przedkładają obligacje do przedterminowego wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących, w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje. Wypłata świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w § 30 ust. 2.

§ 29.
1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w ust. 1, obligacje nie podlegają oprocentowaniu od następnego dnia po dniu wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym. Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wcześniej wykupywane, cenę lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji składają dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego, w dniu ustalenia praw z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zapisane obligacje. Zapłata z tytułu przedterminowego wykupu jest dokonywana w sposób, o którym mowa w § 30 ust. 2.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 8.

Rozdział 6

Wykup obligacji

§ 30.

1. Wykup obligacji oraz wypłata należnych odsetek następują ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Depozytu:

1) w drodze zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 2;

2) poprzez zamianę wierzytelności posiadacza obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji kolejnych emisji.

2. Wykup obligacji lub wypłata odsetek są dokonywane z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty należności z tytułu obligacji.

3. W przypadku przedterminowego wykupu obligacji wykup następuje wyłącznie w drodze zapłaty.

§ 31.
1. Wierzytelność z tytułu obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister Finansów przed terminem wykupu obligacji ogłasza w sposób określony w § 8 wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1.

§ 32.
1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 33.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny dzień wolny od pracy, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

Minister Finansów: w z. L. Kotecki

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 113, poz. 775), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama